KAZANIM DETAYLARI

4/B Lİ GÖREV YAPANLARA YAZ KURSLARINDA EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİ

Bursa Şubemizin 4/B kadrosunda görev yapıp yaz kurslarında ek ders ücreti alamayan Bursa İli Nilüfer İlçe Müftülüğünde görevli İmam Hatip Sendikamız üyesi adına açmış olduğu dava lehine sonuçlanmış olduğuna dair mahkeme kararı.

 

T.C.

BURSA

3. İDARE MAHKEMESİ

             ESAS NO   : 2010/1043 KARAR NO  : 2010/1072

 

DAVACI               : CENGİZ DEMİRHAN

VEKİLİ   : AV. SELAMİ KARAMAN

Uluyol Çelikkepçe Apt. No:59 K:l D:l Osmangazi/BURSA

DAVALI                : NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI - Nilüfer BURSA

DAVANIN ÖZETİ              :  Bursa Nilüfer İlçesi Beşevler Hafıze Hatun Camiinde 657

sayılı Yasanın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli imam Hatip olarak görev yapan davacı tarafından 21.Haziran-20 Ağustos 2010 tarihleri arasında yaz kuran kursunda görev yaptığı ve buna ilişkin ek ders ücreti ödenmesi istemiyle yapılan 02.09.2010 günlü başvurunun reddine ilişkin 07.09.2010 günlü ve 729 sayılı işlemin; 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinin 5. bendi ve Diyanet işleri Başkanlığı Kuran Kursları Yönergesinin 27. maddesinin b bendi uyarınca kuran kurslarında görev alanlara 900 ile 1000 TL arasında ek ders ücreti ödenmekte olduğu, tarafına da ek ders ücreti ödenmesi gerektiği, bu konuda kısıtlama getiren BKK nin ilgili hükmünün Danıştay 12. Dairesince iptal edildiği iddialarıyla iptali, ödenmeyen ek ders ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Bursa Üçüncü İdare Mahkemesi`nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, Bursa Nilüfer İlçesi Beşevler Hafıze Hatun Camiinde 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli İmam Hatip olarak görev yapan davacı tarafından 21.Haziran-20 Ağustos 2010 tarihleri arasında yaz kuran kursunda görev yaptığı ve buna ilişkin ek ders ücreti ödenmesi istemiyle yapılan 02.09.2010 günlü başvurunun reddine ilişkin 07.09.2010 günlü ve 729 sayılı işlemin iptali, ödenmeyen ek ders ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanununun Ek 3. maddesinde;"İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında, Kur`an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur`an kursları açılır. Bu kurslardaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Ayrıca ilköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur`an kursları açılır.

Kur`an kurslarının açılış, eğitim-öğretim ve denetimleri ile bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların açılış ve çalışmalarına dair hususlar yönetmelikle düzenlenir.",

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ders Görevi" kenar başlıklı 89. maddesinde "Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara,ücret ile ek ders görevi verilebilir.

 

T.C.

BURSA

3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO        : 2010/1043 KARAR NO   : 2010/1072

 

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur." hükmüne yer verilmiştir.

24 Temmuz 2009 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders Ve Ek Ders Saatlerine ilişkin 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinde bu Kararın amacı; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile Başkanlığa bağlı eğitim merkezleri ve Kur`an kurslarında görev yapan yönetici, öğretmen, öğretici ve diğer görevlilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemek olduğu, 2. maddesinde bu Kararın; Hac Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kurs ve seminer faaliyetleri dışında Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile eğitim merkezleri ve Kur`an kurslarını kapsadığı, 4. maddesinin (ç) bendinde Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri ifade ettiği, 7. maddesinin 5. bendinde en az 15 kursiyeri bulunan ve bu Kararın 5 inci maddesinde aranan niteliklere haiz olanlardan yaz Kur`an kurslarında görevlendirilenlere, yılda iki ayı aşmamak üzere, haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebileceği belirtilmiş, "Eğitim vereceklerde aranacak nitelikler" kenar başlıklı 5. maddesinde, "(1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde görev verileceklerin yüksek öğrenim mezunu olması, yüksek öğrenim görmüş eleman bulunmaması halinde ise en az orta öğretim mezunu olmaları ve ayrıca;

a)            Başkanlık personelinin, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

b)           Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

c)            Üniversitelerden görevlendirilen personelin, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

olması,

ç) Üzerinde resmî görev bulunmayanların, eğitim programında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,

Şartları aranır.

(2) Yaz Kur`an kurslarında görev verileceklerin din hizmetleri sınıfında görevli veya dinî yüksek öğrenim mezunu veya imam hatip lisesi mezunu hafız veya Kur`an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik, müezzin-kayyımlık yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olması gerekir." kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden Bursa Nilüfer İlçesi Beşevler Hafize Hatun Camiinde 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli İmam Hatip olarak görev yapan ve 21 .Haziran-20 Ağustos 2010 tarihleri arasında yaz kuran kursunda görev yapan davacı tarafından söz konusu görev süresine ilişkin ek ders ücreti ödenmesi istemiyle yapılan 07.09.2010 günlü başvurunun 07.09.2010 günlü ve 729 sayılı işlemle reddi üzerine anılan işlemin iptali, ödenmeyen ek ders ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu işlemde 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 3. maddesinde Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödemeyapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacağı ve hizmet sözleşmesinin 6.maddesinde yaz kurslarında ders ücreti verilebileceğinin ileri sürüldüğü görülmektedir.633 sayılı Yasanın EK-3 ve 657 sayılı yasanın 89.maddesine istinaden yürürlüğe

 

T.C.

BURSA

3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO    : 2010/1043 KARAR NO   : 2010/1072

 

konulan 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders Ve Ek Ders Saatlerine ilişkin esaslar belirlenmiş olup, anılan Kararın 7. maddesinin 5. bendinde en az 15 kursiyeri bulunan ve bu Kararın 5 inci maddesinde aranan niteliklere haiz olanlardan yaz Kur`an kurslarında görevlendirilenlere, yılda iki ayı aşmamak üzere, haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebileceği belirtilmiş olup sözleşmeli personelin bundan yararlandırılmayacağı yönünde bir sınırlama da getirilmemiştir.

Diğer taraftan, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 3. maddesinde Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacağı ve hizmet sözleşmesinin 6. maddesinde yaz kurslarında ders ücreti verilebileceği yönündeki düzenlemelerin imam hatip olarak görev yapan davacıya verilen ilave ek ders görevine ilişkin ek ders ücretinin ödenmesine engel teşkil etmediği, bir başka anlatımla bu konuda getirilen sınırlamalara aykırı bir yönü bulunmamaktadır.

Bu durumda davacı tarafından 21.Haziran-20 Ağustos 2010 tarihleri arasında yaz kuran kursunda görev yaptığı ve buna ilişkin ek ders ücreti ödenmesi istemiyle yapılan 02.09.2010 günlü başvurunun reddine ilişkin dava konusu 07.09.2010 günlü ve 729 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle davacıya hak ettiği

ödemelerin Anayasa`nın 125. maddesindeki idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan

zararı ödemekle yükümlü olduğu yolundaki kural gereğince davacının yoksun kaldığı parasal

haklarının başvuru tarihi olan 02.09.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte

davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir.       

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, tazminat isteminin kabulüne, yoksun kaldığı parasal haklarının başvuru tarihi olan 02.09.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 52,05.-TL yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre duruşmasız davalar için belirlenen 550,00.-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen otuz gün içinde Danıştay`a temyiz yolu açık olmak üzere, 09/12/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                                       Uye                                             Uye

MEHMET ÖKTEM                        CELAL CAHİT AYGÜL                    SADİ KAYABAŞI

27934                                        38454                                           97730

 

 

 

cytotec abortion pill buy online buy cytotec for 24 week abortion abortion pill prescription

abortion pill online purchase http://jihying.com/photography/page/abortion-with-a-pill.aspx where can i get the abortion pill online

cytotec abortion pill buy online how effective are abortion pills order abortion pill online

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
order abortion pill online online where can i buy abortion pills
viagra without prescription new zealand buy viagra for less read
married men who have affairs dating for married men how to spot a cheater
women who cheat on their husband women that cheat on their husbands types of women who cheat
why men cheat on beautiful women my husband cheated on me cheater
link why do women cheat on their husbands women that cheat on their husbands
women who cheat on men looking to cheat married cheaters
top free spy apps for android cell phone monitoring software free spy software for android
free android sms spy spy programs for android cell phones spy
spy free app blog.fetish-kinks.com best android spy
health risks of abortion centaurico.com pregnancy termination options
my girlfriend cheated on me with my best friend read find me a girlfriend
i almost cheated on my boyfriend finding out your boyfriend cheated i cheated on my boyfriend and told him
i cheated on my boyfriend with a black guy vancouverpaddlewheeler.com why did i cheat on my boyfriend that i love
guy cheated on girlfriend with me has my girlfriend cheated on me why do boys cheat on their girlfriends
my girlfriend cheated on me with my best friend astrobix.com my girlfriend cheated on me with her ex
why women cheat on men my husband cheated meet to cheat
i want my husband to cheat blog.sitters4charities.org i cheated on my husband how do i fix it
did my boyfriend cheated on me blog.gobiztech.com i cheated on my boyfriend with a black guy
cheat wifes developerstalk.com my wife cheated on me now what
reasons why women cheat women that cheat unfaithful husbands
tween girls tribb sex stories mothers sex stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how to spot a cheater site wife cheated on me
illustrated adult stories prashanthiblog.com short stories adult breastfeeding husband
record cell phone call click history my phone
free phone spy app open cell phone spy apps
abortion for 2 weeks pregnant 12 weeks pregnant abortion pills abortion statistics
cell phone spy nationalautocare.com spy cell phone
prescription drug discount coupons discount rx coupons rx coupon code
what is ciprofloxacin used for http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin tablets 500mg
reasons people cheat blog.sharepointgeek.nl why husbands cheat
ways to terminate an early pregnancy abortion at 4 months when can you have an abortion
kamagra 50mg click priligy
discount card prescription prescription card discount prescription drug card
dapoxetine pill sildenafil citrate 50mg azithromycin pill
cialis 40mg thepoliticalsword.com inderal
rifaximin thepoliticalsword.com levofloxacin 500mg
levofloxacin pill read rifaximin
viagra discount coupons markthrice.com viagra coupons free
discount drug coupon link viagra free sample coupons
free prescription cards discount read free coupon for viagra
printable viagra coupon pfizer viagra coupon prescription discount coupon
coupons prescriptions go prescription coupon card
my husband cheated storyofcheating.com why do women cheat on their husbands
drug coupons prescription drug coupons viagra sample coupon
prescription drug cards ningchao.net free prescription drug cards
abortion aftercare read pro abortion arguments
generic bystolic alternative forest laboratories patient assistance
bystolic savings card bystolic coupon
cialis dosage compared cialis dosage for a 65 year old man cialis dose response
acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal
prijs viagra apotheek viagra pillen kruidvat viagra online deutschland
coupons for prescription medications coupon for free cialis cialis coupons printable
coupons for cialis 2016 cialis coupons 2015 prescription drugs coupons
prescription savings cards drug prescription card free discount prescription card
coupons prescriptions blog.suntekusa.com manufacturer coupons for prescription drugs
cialis savings and coupons prostudiousa.com prescription drug discount cards
pet prescription discount card drug coupons coupons for prescription medications
transfer prescription coupon is-aber.net free discount prescription card
pet prescription discount card nationalautocare.com cialis coupon 2015
coupon for prescription go discount prescription drug card
viagra kamagra viagra viagra mire jó
cialis ou viagra go cialis sans ordonnance
viagra nÅ?knek viagra mire jó viagra mire jó
singulair junior deploymentshare.com singulair junior
niacin nedir niacin solgar niacin band
cipro davidspot.com cipronatin
etoricoxib side effects blog.pelagicfm.com etoricoxib uses
cialis wiki codesamples.in cialis preis
adalat oros link adalat
keppra sirop keppra injectable keppra
dalsy prospecto dalsy dalsy prospecto
ranitidine hcl link ranitidine hcl
buscopan bambini blog.lakerestoration.com buscopan
enalapril fk enalapril wiki enalapril 20 mg
lamictal i dojenje site lamictal i dojenje
motilium et grossesse open motilium et grossesse
new prescription coupon evans.com.mx coupons for prescription drugs
discount drug coupon open cialis coupon
depakin chrono 500 mg a1softec.com depakin
abortion pill clinics all about abortion abortion clinics near me
abortion at 6 weeks partial birth abortion free abortion clinics
abortion options effects of abortion abortion pill stories
cialis savings and coupons cialis discount coupons prescription discount coupons
printable cialis coupon cialis coupon free free cialis samples coupon
duphaston 10 mg duphaston duphaston forum
priligy apteekki priligy kokemuksia priligy 30 mg
amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin endikasyonlar
coupon for prescription cialis coupon 2015 cialis free coupon
free pharmacy discount card prescription drug coupons printable viagra.com coupon
in clinic abortion pill twotiminband.com pill abortion
amoxicillin endikasyonlar accuton.com amoxicillin nedir
buscopan buscopan tropfen buscopan plus preis
abortion pill cons ismp.org abortion pill complications
abortion pill costs bangzontheweb.com abortion pill risks
aspiration abortion free abortion pill what is abortion pill
discount prescriptions coupons cialis free coupon coupons for cialis 2016
cialis online coupon coupon for free cialis discount prescriptions coupons
viagra coupons free coupons for free online pharmacy coupons
viagra wiki viagra wiki viagra pret
facts on abortion pill early abortion pill options where to get an abortion pill
vermox prospect vermox prospect vermox
vermox bez recepta vermox tablete nuspojave vermox tablete nuspojave
vermox sirup cijena vermox doziranje vermox suspenzija
amoxicillin dermani haqqinda alexebeauty.com amoxicillin antibiyotik fiyat
clomid proviron clomid cycle clomid tapasztalatok
prescription drugs coupons 2015 cialis coupon coupons for cialis printable
coupon prescription cialis coupons 2015 prescription coupon
average cost of abortion agama-rc.com pros and cons of abortion
vermox sirup vermox cena vermox spc
average abortion pill cost average cost of an abortion pill abortion pill
cialis cialis cialis 20
cialis 100 mg sporturfintl.com cialis 5 mg
free cialis coupon 2016 abloomaccessories.com cialis coupons free
priligy 30 mg priligy thailand priligy resepti
discount prescriptions coupons cialis free coupon coupon for prescriptions
early abortion pill alpinmontservis.cz abortion procedure
how to get an abortion pill abortion pill for abortion pill
duphaston tablete kako se piju duphaston duphaston i ovulacija
viagra cena idiotygenii.com viagra cena
cpt code for dilation and curettage natural termination of pregnancy weeks in pregnancy
coupons for prescriptions fedbeton.be cialis coupon
the abortion pill cost alternatives to abortion pill history of abortion pill
different types of abortion pill against abortion pill low cost abortion pill
coupon for free cialis cialis.com coupon coupon cialis
cialis coupons from manufacturer coupon for free cialis prescriptions coupons
vermox pret vermox mikor hat vermox
vermox sirup cijena vermox doziranje vermox tablete nuspojave
coupon for free cialis slb-coaching.com coupon for prescriptions
early abortion pill options abortion pill quotes early abortion pill
discount prescriptions coupons ismp.org free cialis coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije blog.griblivet.dk duphaston tablete kako se piju
clomid proviron pct blog.lakerestoration.com clomid proviron
abortion pill cons abortion procedure abortion pill is wrong
abortion pill centers anti abortion facts facts about abortion pill
clomid proviron blog.lakerestoration.com clomid proviron pct
flagyl 500 mg flagyl flagyl 500 mg
viagra cena viagra pret viagra helyett
lilly cialis coupon cialis manufacturer coupon 2016 cialis coupons free
how to get an abortion pill abortion pill costs teen abortion pill
duphaston forum duphaston 10 mg duphaston tablete
vermox bez recepta corladjunin.org.pe vermox tablete doziranje
voltaren retard bilie.org voltaren gel
how does an abortion pill work how much are abortions pro choice abortion pill
having an abortion andreinfo different types of abortion pill
abortion pill procedures third trimester abortion pill how much do abortion pill cost
free coupon for cialis kychamberexecutives.com cialis manufacturer coupon 2016
naltrexone and alcohol click low dose naltrexone chronic fatigue syndrome
naltrexone generic name implant for opiate addiction naltrexone benefits
vivtrol shot tymejczyk.com vivitral shot
vivtrol read low dose naltrexone price
naltrexone schedule drug blog.dotnetnerd.dk is naltrexone a controlled substance
where can i buy low dose naltrexone ldn naltrexone side effects naltrexone moa
ldn low dose naltrexone naltrexone generic naltrezone
how long does revia stay in your system read low dose naltrexone ldn
naltrexone for cutting floridafriendlyplants.com naltrexone injection
low dose naltrexone cancer open naltrexone hcl side effects
neltraxone click naltrexone off label uses
buprenorphine detox can you buy naltrexone over the counter naltrexone withdrawal
is naltrexone addictive partickcurlingclub.co.uk order naltrexone
how to make low dose naltrexone site ldn treatment
ldn wiki charamin.jp naltrexone diarrhea
injection to stop drinking naltrexone for alcohol cravings naltextrone
naltrexone controlled substance open monthly injection for opiate addiction
low dose naltrexone price injectable naltrexone who makes naltrexone
naltrexone user reviews click naltrexone headache
naltrexone india house.raupes.net naltrexone trade name
spironolacton werking spironolacton calcium spironolacton pco
imipramin beipackzettel imipramin smerter imipramin generika


Haber Grubu: KAZANIMLARIMIZ
Ekleyen: Hukuk Kazanimlarımız