KAZANIM DETAYLARI

ATAMA İŞLEMİNE YAPILAN İTİRAZI DİYARBAKIR 1. İDARE MAHKEMESİ KABUL ETTİ

T.C.

DİYARBAKIR

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/784

 

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)                                   : MEHMETŞAH YENİAY

                                                                 Osman Bey Camii İmamı Çermik/DİYARBAKIR

 

KARŞI TARAF (DAVALI)                :  DİYARBAKIR VALİLİĞİ

VEKİLİ                                              : AV. RAMAZAN TÜZÜN

                                                            Diyanet İşleri Bşk. Hukuk Müş. Üniversiteler Mah.                                                  Dumlupınar Bulvarı No:147/A Çankaya/ANKARA

 

 

İSTEMİN ÖZETİ                              : Diyarbakır İli, Çermik İlçesi Osmanbey Cami imam-hatibi olarak görev yapan davacının; aynı görevle Diyarbakır ili, Kocaköy ilçesi, Ulu Camime atanmasına ilişkin Diyarbakır Valiliğimin 28.05.2014 tarih ve 1080 sayılı işlemin hukuka aykırı olduğu, yirmi beş yıllık meslek hayatı boyunca hiç bir soruşturma geçirmediği, atamaya neden olan disiplin cezasının hukuka aykırı olarak tesis edildiği, zira soruşturma konusu olan fiilleri işlemediği, verilen cezanın iptali için dava açtığı iddialarıyla iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemidir.

 

SAVUNMA ÖZETİ_____________                        : Dava konusu işlemin, Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 45 ve 76. Maddeleri ile Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğimin 19/1-c maddesi uyarınca hukuka uygun olarak tesis edildiği, davacının, gerçeğe aykırı belge düzenlemek, görevi sırasında amirine söz ve hareketle saygısızlık ederek tehdit etmek, usulsüz bir şekilde cami müştemilatında bulunan ağaçları keserek menfaat temin etmek suçlamalarıyla kınama cezası ile cezalandırıldığı, cami cemaatinin bu olaylar nedeniyle güveninin sarsılması nedeniyle camiye gelmedikleri, din hizmetlerinin hassasiyeti de dikkate alınarak kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından, davacının uzun süre aynı yerde görev yapması nedeniyle yıpranması, itibarının zedelenmesi nedeniyle görev yerinin değiştirilmesinin zorunlu olduğu iddialarıyla davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Diyarbakır 1. İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Diyarbakır İli, Çermik İlçesi Osmanbey Cami imam-hatibi olarak görev yapan davacının; aynı görevle Diyarbakır İli, Kocaköy ilçesi, Ulu Camiine atanmasına ilişkin Diyarbakır Valiliğinin 28.05.2014 tarih ve 1080 sayılı İşlemin iptali istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 27. maddesinin 2, fıkrasında; "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idarî işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.." hükmüne yer verilmiştir.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nin 19, Maddesinde, "Hizmet gereği görev veya görev yeri değişikliği, aşağıdaki hallerde yapılır:

a)  Hizmet için gerekli sayı ve nitelikte eleman ihtiyacının karşılanması,

b)  İhtiyaç fazlası eleman bulunduğunun tespit edilmesi,

c)  Teftiş veya soruşturma sonucu,

ç) Başkanlıkça veya mahalli mülki amir tarafından görülecek idarî lüzum ve zaruretler bulunması,

d) Bulunduğu yer ve görevde başarılı olamayanlara başka yer ve görevlerde denenme
imkânı verilmesi,

e) Çeşitli sebeplerle görevinin veya görev yerinin ortadan kalkması.

f) (Ek:RG-19/l/2013-28533) Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için il
müftülerinin yerlerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulması hükmüne yer verilmiştir,

 

Dava dosyasının incelenmesinden, Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Osmanbey Camii imam hatibi olarak görev yapan davacı hakkında, gerçeğe aykırı belge düzenlemek, görevi sırasında amirine söz ve hareketle saygısızlık ederek tehdit etmek, usulsüz bir şekilde cami müştemilatında bulunan ağaçları keserek menfaat temin etmek suçlamalarıyla disiplin soruşturması açıldığı, soruşturma neticesinde davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 125/C-k fıkrasından sonra gelen kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ayrıca davacının, görev yerinin değiştirilerek İlçe dışında durumuna uygun bir başka camide görev yapmasının uygun olacağı gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğimin 19/c maddesi uyarınca Diyarbakır Valiliğinin 28.05.2014 tarih ve 1080 sayılı işlemi ile Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi Ulu Camii`ne imam-hatip olarak atandığı, söz konusu atama işleminin iptali istemiyle de bakılmakta olan davanın açıldığı anlatılmaktadır.

 

Her ne kadar, davacı hakkında, gerçeğe aykırı belge düzenlemek, görevi sırasında amirine söz ve hareketle saygısızlık ederek tehdit etmek, usulsüz bir şekilde cami müştemilatında bulunan ağaçları keserek menfaat temin etmek suçlamalarıyla kınama cezası verilmiş, söz konusu cezanın verilmesine esas alınan fiiller de dava konusu işlemin dayanağı olarak gösterilmişse de, dosyada bulunan ve davacı ile cami cemaati tarafından düzenlenen, 24.03.2013 tarihli tutanakla, cami bahçesinde bulunan üç kök dut ağacının kuruması nedeniyle caminin muhtelif ihtiyaçlarını karşılamak için Hasan Kara isimli şahsa 400,00 TL bedelle satıldığı, alınan paranın cami kasasına teslim edilmek üzere davacıya teslim edildiğinin kayıt altına alındığı, davacı hakkındaki, gerçeğe aykırı belge düzenlemek, gerçeğe aykırı ifadelerle cami cemaatini yanıltıcı beyanlarla din görevlisine yakışmayan davranışlarda bulunmak ve görevi sırasında amirine sözle sert ve kırıcı konuşarak tehdit etmek yönündeki suçlamalara ilişkin olarak ise davalı idarece somut bilgi ve belge sunulmadığı dosyanın tetkikinden anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, devlet memurlarının naklen atanmaları, kamu yararı ve hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı durumlarda idarenin takdirinde ise de, olayda, davacının görev yerinin değiştirilmesini haklı gösterecek nedenler şüpheye yer vermeyecek biçimde ortaya konulmadan ve davacının görevinde başarısız veya yetersiz olduğu ya da bulunduğu görevde kalmasında hizmetin yürütülmesi açısından sakınca olduğu kanıtlanmadan tesis edilen dava konusu işlemde sebep ve maksat yönlerinden hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

Öte yandan, dava konusu işlemle, davacının evli ve dört çocuklu olduğu nazara alındığında, on dört yıldır aynı ilçede yaşayan davacının gerek çocuklarının eğitim durumu ve gerekse de başka ilçeye taşınmanın getirdiği sosyal ve ekonomik zorluklar nedeniyle, telafisi güç ve imkansız zararların mevcudiyetinde de duraksamaya yer bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara sebebiyet verebilecek nitelikte bulunan dava konusu işlemin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 4001 sayılı Kanunla değişik 27. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, 10/09/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                                    Üye                              Üye

ZAFER BİLGİ                         YAŞAR TUNÇ                    ADİL KOÇ

101802                                       101554                               165711

 

buy abortion pill online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where can you buy the abortion pill
where can i buy abortion pills where to buy abortion pills online abortion pills
where to buy abortion pills online redirect where to buy abortion pill
how do i know if my wife cheated signs of unfaithful husband cheaters caught
online how to get free viagra viagra soft tabs overnight delivery
my wife cheated on me now what most women cheat why do husbands cheat
women who cheated husband cheat online
abortion pill health risks order abortion pill redirect
read link
why men cheat on beautiful women my husband cheated on me cheater
online read here why do husband cheat
hiv symptoms women sign of hiv std pictures
information about hiv effects of aids aid for africa
treatments for hiv/aids read free hiv dating sites
my girlfriend cheated on me with my best friend read find me a girlfriend
letter to husband who cheated men who have affairs why some women cheat
how do i know if my girlfriend cheated on me sigridw.com why do men cheat on their girlfriends
i want my wife to cheat on me i cheated on my wife now what cheat on your wife website
i just cheated on my boyfriend click i want to cheat on my boyfriend
why wife cheated married and want to cheat woman affair
online affair wifes cheat cheat women
reasons why women cheat women that cheat unfaithful husbands
my husband almost cheated on me marcandela.com wife cheated
married men who cheat link marriage affairs
sex change stories blog.gobiztech.com adult stories choose your own adventure
desi adult stories open personal intimate stories about sex sensual
illustrated adult stories go short stories adult breastfeeding husband
history of my phone calls how do you check your history on your phone call log history
terminating early pregnancy abortion in pregnancy hysteroscopy d&c
track text messages free harshpande.net spy app for text messages
information on abortion pregnancy medications abortion clinic chicago
abortion clinics in manhattan go abortion clinics rochester ny
rx.com coupons walgreens pharmacy coupons new prescription internet drug coupons
android phone spying go hidden spyware for android
teen pregnancy prostudiousa.com side effects of abortion
phone tracking devices blog.bjorback.com tracking phone apps
local abortion clinics how can do abortion abortion cost without insurance
walgreen photo code boinctech.com walgreens photo print coupons
thyroxine 25mcg go levofloxacin pill
ventolin pill read sildenafil citrate 150mg
diprolene tube valacyclovir pill tretinoin tube
finasteride 1mg ecarlos.net inderal 20mg
cialis discount coupons open prescription drugs coupons
viagra sample coupon blog.alpacanation.com viagra.com coupon
free prescription cards discount read free coupon for viagra
can i take etodolac and hydrocodone read can i take etodolac and hydrocodone
prescription drug cards open free prescription drug cards
cheap abortion pill saiftec.com abortion clinics in houston tx
gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment
bystolic savings card bystolic coupon
cialis dosage strengths link cialis dosage 20mg
diabetes sexuality treatment go blood sugar chart
erectiepillen waar te koop viagra pillen kruidvat viagra online nl
internet drug coupons free printable cialis coupons discount coupons for prescriptions
cialis coupons online codesamples.in coupons cialis
online cialis coupons open coupon for prescriptions
coupon cialis link prescription drug cards
pet prescription discount card cialis discounts coupons cialis online coupon
prescription drugs discount cards coupon prescription cialis free sample coupons
cialis free sample coupons go free cialis coupon 2016
viagra kamagra viagra nÅ?knek viagra mire jó
ibuprofen alkohol ibuprofen alkohol ibuprofen 800
digoxin dak sporturfintl.com digoxinforgiftning
viagra pille devlog.stoepel.net viagra online
singulair junior deploymentshare.com singulair junior
ventolin inhaler 100 mcg read ventolin inhaler yan etkileri
cleocin vajinal krem mattnichols.co.uk cleocin 150 mg
ventoline 100 ventoline nourrisson ventolin
omeprazole neryx.com omeprazole eg
crestor 20 open crestor impuissance
levitra bayer rileytech.net levitra bayer
imuran megaedd.com imuran alkohol
allosaurus cwblog.centralworld.co.th allo allo
ibu lysin site ibuflam 400
nurofen femme nurofen 400 prix nurofenfem
procyclidine yunaweddings.com procyclidine spc
facts about abortion is there a pill for abortion abortion new york
vitamin c abortion should abortion be legal the cost of abortion
lilly coupons for cialis open manufacturer coupons for prescription drugs
abortion atlanta abortion laws by state therapeutic abortion
viagra viagra pret viagra torta
vermox bez recepta ski-club-auringen.de vermox 100mg
pros and cons of abortion abortion pill questions what is abortion pill
medical abortion cost abortion pill alternatives costs of abortion pill
amoxicillin endikasyonlar accuton.com amoxicillin nedir
pills to terminate pregnancy fractional dilation and curettage how weeks in a pregnancy
discount coupon for cialis cialis free coupon coupon for prescription
stemetil 5mg tabs what are they for harshpande.net stemetil spc
2015 cialis coupon pristineschool.com 2015 cialis coupon
losartan pro medicin losartan medical valley losartankalium krka
what is naltrexone hcl naltrexone alcoholism medication shot to stop drinking
cialis trial coupon free printable cialis coupons free coupon for cialis
abortion pill pictures abortion pill price chemical abortion pill
teen abortion pill abortion pill pictures third trimester abortion pill
cialis 20 mg centaurico.com cialis tadalafil
free printable cialis coupons supermaxsat.com 2015 cialis coupon
third trimester abortion pill cheap abortion pill clinics information on abortion pill
abortion pill risks arborawning.com getting an abortion pill
feldene flas para que sirve feldene ampolla feldene precio
abortion pills cost early abortion pill options medical abortion pill
abortion pill recovery arborawning.com abortions facts
amoxicillin-rnp amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda
prescription discount coupons aldwych-international.com free printable cialis coupons
cons of abortion pill abortion clinics in houston tx how much does abortion pill cost
vermox spc vermox vermox
new prescription coupons prescription transfer coupon cialis sample coupon
having an abortion accuton.com abortion price
early methods of abortion aloeveraindia.com medication during pregnancy
the abortion pill cost anti abortion facts abortion pill video
priligy 30 mg priligy priligy
metoprololsuccinat bivirkninger metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
viagra cena viagra torta viagra cena
natural abortion pill spontaneous abortion pill information about abortion pill
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
early abortion pill options bangzontheweb.com information on abortion pill
vermox cijena vermox sirup cijena vermox bez recepta
abortion pill cons pros and cons of abortion abortion pill complications
why to have an abortion how can you do abortion medications and pregnancy
spontaneous abortion pill natural abortion pill methods pro abortion
metoprolol pro medicin metoprolol succinate metoprololsuccinat hexal 50 mg
coupons for cialis printable cialis 2015 coupon cialis prescription coupon
prescriptions coupons cialis coupons from manufacturer coupon for prescription
neurontin 100 mg pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin gabapentin
aspiration abortion abortion pill definition second trimester abortion
cialis coupon pureheartvision.org cialis.com coupons
discount prescription coupons akum.org cialis 2015 coupon
flagyl 500 mg flagyl flagyl 500 mg
nootropil blog.smartofficecloud.com nootropil review
cialis free coupon armyrotc.uga.edu cialis 2015 coupon
abortion pill video unbosqueparaelplanetatierra.com having an abortion
feldene blog.idilbaby.com feldene
cialis tadalafil cialis wiki cialis pris
nootropil review nootropil 800 g nootropil cena
i had an abortion bankruptcyfresno.net how much for an abortion
online cialis coupons toggerykids.com discount card for prescription drugs
cialis discount coupons lilly cialis coupons coupons for prescriptions
naltrexone side effects forum site how long is naltrexone in your system
naltrexone depression treatment blog.dotnetnerd.dk naltrexone and drinking
naitrexone site.cegep-rimouski.qc.ca vivitrol treatment
where to get naltrexone how long does naltrexone work shot to stop drinking
ldn benefits centaurico.com naltrexone is
naltrexone for alcohol link low dose naltrexone cost
purchase low dose naltrexone open stopping naltrexone
naltrexone injection blog.aids2014.org naloxone for alcoholism
naltrexone side effects low dose blog.griblivet.dk naltrexone
uses for naltrexone go naloxone and naltrexone
low dose naltrexone depression anxiety go naltrexone hcl 4.5 mg
naltrexone india can you drink alcohol while taking naltrexone naltrexone trade name
naltrexone pellet side effects open what is naltrexone used for
implant for opiate addiction implant for alcoholism naltrexone how long does it take to work
naltrexone overdose naltrexone drug test side effects of naltrexone
zitromax 500 prezzo amninghvorvikan.site zitromax antibiotico


Haber Grubu: KAZANIMLARIMIZ
Ekleyen: Hukuk Kazanimlarımız