Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu

    KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU

   
    Kanun No: 4688

    Kabul Tarihi: 25/06/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/07/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24460

   
BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

   
AMAÇ


   
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemektir.

   
KAPSAM

   
Madde 2 - Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır.

   
TANIMLAR

   
Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasında;

    a) Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda * çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini,

    b) Kamu İşvereni: Kamu görevlilerinin çalıştığı tüzel kişiliği olan ya da olmayan kamu kurum ve kuruluşlarını,

    c) Kamu İşveren Vekili: Kamu kurum ve kuruluşlarını temsile ve bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar ile bunların yardımcılarını,

    d) İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,

    e) Kurum: Kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

    f) Sendika: Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları,

    g) Konfederasyon: Değişik hizmet kollarında bu Kanuna tabi olarak kurulmuş en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst kuruluşları,

    h) Toplu Görüşme: Kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik artırıcı diğer yardımlara ilişkin olarak yetkili kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları ile Kamu İşveren Kurulu arasında yapılan görüşmeyi,

    ı) Uzlaştırma Kurulu: Toplu görüşmeler sırasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için oluşturulan kurulu,

    j) Mutabakat Metni: Toplu görüşme sonucunda varılan anlaşmayı gösteren belgeyi,

    k) Yüksek Hakem Kurulu Başkanı: 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 53 üncü maddesine göre teşekkül etmiş bulunan Kurulun Başkanını, İfade eder.

    Kamu işveren vekilleri bu Kanun bakımından kamu işvereni, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından bağlı tüm birimler ise asıl işyerinden sayılır. Kamu işvereninin birden fazla işyeri varsa, bu Kanun bakımından bu işlerlerinin tamamı işyerinden sayılır.

   
İKİNCİ KISIM : KURULUŞ ESASLARI VE ORGANLAR

   
BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ ESASLARI

   
KURULUŞ

   
Madde 4 - Sendikalar hizmet kolu esasına göre, Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla bir hizmet kolundaki kamu işyerlerinde çalışan kamu görevlileri tarafından kurulur.

Bir hizmet kolunda birden fazla sendika kurulabilir. Meslek veya işyeri esasına göre sendika kurulamaz.

   
HİZMET KOLLARI

   
Madde 5 - Sendikaların kurulabilecekleri hizmet kolları aşağıda belirtilmiştir:

    1. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri.

    2. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri.

    3. Sağlık ve sosyal hizmetler.

    4. Yerel yönetim hizmetleri.

    5. Basın, yayın ve iletişim hizmetleri.

    6. Kültür ve sanat hizmetleri.

    7. Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri.

    8. Ulaştırma hizmetleri.

    9. Tarım ve ormancılık hizmetleri.

    10. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri.

    11. Diyanet ve vakıf hizmetleri.

    Kurumların girdikleri hizmet kolları Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle belirlenir.

   
KURULUŞ İŞLEMLERİ

   
Madde 6 - Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar.

    Sendika kurucusu olabilmek için en az iki yıldan beri kamu görevlisi olarak çalışmak yeterlidir.

    Sendikanın kurucuları; sendika tüzüğü, kurucuların nüfus cüzdanı örnekleri, ikametgah belgeleri, kamu görevlisi olduklarını gösterir belgeler ile sendikayı ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini kuruluş dilekçelerinin ekinde sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek zorundadırlar.

    Konfederasyon kurucuları, konfederasyon tüzüğü ile sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin kurucular kurulu kararını ve ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini konfederasyon merkezinin bulunacağı ilin valiliğine alındı belgesi karşılığında vermek zorundadırlar. Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üyesi oldukları sendikaların zorunlu organlarına seçilmemişlerse, sendika kurucuları için istenilen diğer belgeleri de eklemekle yükümlüdürler.

    Yukarıda anılan belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyon tüzel kişilik kazanır.

    Valilik, tüzük ve belgelerin birer örneğini, beş çalışma günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderir.

    Tüzüğün veya bu maddede sayılan belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, ilgili valilik eksikliklerin bir ay içinde tamamlanmasını ister. Tamamlanmadığı takdirde sendika veya konfederasyonun faaliyetinin durdurulması için iş mahkemesine başvurur.

    Mahkeme, kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için altmış günü aşmayan bir süre verir. Verilen süre sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun hale getirilmemişse, mahkeme sendika veya konfederasyonun kapatılmasına karar verir.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika ve konfederasyonlar için birer bilgi kaydı tutar.

   
TÜZÜK

   
Madde 7 - Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

    a) Sendika veya konfederasyonun adı, merkezi ve adresi.

    b) Sendika veya konfederasyonun amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürülecek çalışma konuları ile çalışma usulleri.

    c) Sendikanın faaliyet göstereceği hizmet kolu.

    d) Sendika kurucularının ad ve soyadları, meslek veya görevleri ve adresleri; konfederasyonu kuran sendikaların hizmet kolları ile ad ve adresleri.

    e) Sendika veya konfederasyona üyelik koşulları, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın usul ve esasları.

    f) Konfederasyon, sendika ve sendika şubesi genel kurul delegelerinin belirlenmesi usulü.

    g) Genel kurulun görev ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve yeter sayıları.

    h) Sendika veya konfederasyonun genel kurul dışındaki zorunlu organlarına üyelerin seçilme usulü, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri.

    ı) Sendika veya konfederasyonların yöneticilerinde aranılacak şartlar.

    j) Sendika şubelerinin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri, genel kurulların toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şubelerin temsil şekli.

    k) Üyelik ödentisinin belirlenmesi usulü.

    l) Sendika veya konfederasyonun iç denetim usulü.

    m) Harcamaların nasıl yapılacağı, yetkilerin nasıl verileceği ve yetki sınırları.

    n) Tüzüğün değiştirilmesi usulü.

    o) Sendika veya konfederasyonun feshi, kendiliğinden dağılması, başka bir sendika veya konfederasyonla birleşmesi veya mahkeme kararıyla kapatılması hallerinde mal varlığının tasfiye usulü.

    p) Sendika veya konfederasyonun zorunlu organlarının oluşumuna kadar kuruluşun işlerini yürütmeye ve temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri.

    r) Sendika ve konfederasyon temsilcilerinin seçiminde yetkili kurulun belirlenmesi, temsilcilerin nitelikleri ve görevden alınma usulü.

    s) Gelirlerini ne şekilde muhafaza edecekleri ve zorunlu giderleri için kasalarında tutacakları azami nakit mevcudu.

    t) Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar.

   
İKİNCİ BÖLÜM : ORGANLAR VE SEÇİMLER

   
ZORUNLU ORGANLAR

   
Madde 8 - Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organları genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur.

    Sendika veya konfederasyonlar zorunlu organların görev, yetki ve sorumluluklarını devretmemek kaydıyla başka organlar da kurabilirler.

    Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri, adresleri ile tüzük değişiklikleri ve açılan, kapatılan veya birleştirilen şubeler; sendika şubesinin, sendikanın veya konfederasyonun bulunduğu illerin valiliklerine, Devlet Personel Başkanlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına otuz gün içinde bildirilir.

   
GENEL KURULLARIN OLUŞMASI

    Madde 9 - Sendika ve sendika şubesi genel kurulları üyelerden oluşur.

    Sendika üye sayısı bini, sendika şubesinin üye sayısı beşyüzü aştığı takdirde genel kurullar delegelerle yapılabilir.

    Delegeler üyeler tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir.

    Konfederasyon genel kurulları, üye sendikalarca seçilen en çok beşyüz delegeden oluşur. Üye sendikaların genel kurulda kaç delegeyle temsil edileceği konfederasyon tüzüğünde belirtilir.

    Sendika şubeleri ile sendika ve konfederasyonların yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bu sıfatla kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar.

    Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer. Tüzüklere delege seçilmeyi engelleyici hükümler konulamaz.

   
GENEL KURULLARIN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR YETER SAYISI

   
Madde 10 - Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak altı ay içinde yapılır.

    Olağan genel kurul üç yılda bir toplanır. Tüzüklerinde belirtilmek koşulu ile daha kısa sürede de toplanabilir.

    İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisinin, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az onbeş gün önce gönderilmesi zorunludur.

    Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde toplanır.

    Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.

    Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok onbeş gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

    Karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur.

    Yukarıdaki hükümlere aykırı hareket eden sendika şubesi, sendika veya konfederasyon yönetim kuruluna; üyelerinden birinin veya durumu tespit eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başvurusu üzerine, iş davalarına bakmakla görevli mahkeme kararı ile işten el çektirilir. Bu takdirde görevli mahkeme, genel kurulu kanun ve tüzük hükümleri gereğince en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere Medeni Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder.

   
SEÇİMLERDE UYGULANACAK ESASLAR

   
Madde 11 - Genel kurullarda seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

    Genel kurul toplantıları, genel kurullarda yapılacak seçimler, seçimlere yapılacak itirazlar, seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin hususlarda 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü maddesi ile 52 nci maddesinde yer alan hükümleri uygulanır.

    Seçimlere ilişkin usul ve esaslar, sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilir.

   
GENEL KURULLARIN GÖREVLERİ

   
Madde 12 - Genel kurulların görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Organların seçimi.

    b) Tüzük değişikliği.

    c) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması.

    d) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması.

    e) Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilen konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

    f) Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

    g) Sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer görevlilerin huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi.

    h) Sendika şubesi açma veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme, şubeleri birleştirme ya da kapatma.

    i) Aynı hizmet kolunda bulunmak koşuluyla başka bir sendika ile birleşme ve katılma.

    j) Başka bir konfederasyonla birleşme ve katılma.

    k) Konfederasyonlara üye olma veya üyelikten çekilme.

    l) Amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olma veya çekilme.

    m) Fesih kararı verme.

    n) Mevzuatta veya sendika tüzüklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması.

    Şube genel kurulları sadece yukarıdaki (a), (c) ve (n) bentlerinde belirtilen görevlerini yerine getirirler.

   
YÖNETİM, DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞMASI, GÖREVLERİ VE TOPLANTILARI

   
Madde 13 - Sendika şubesi ve sendika yönetim kurulları en az üç, en çok yedi üyeden; konfederasyon yönetim kurulları ise en az beş, en çok on üyeden oluşur.

    Disiplin kurulu en az üç, en çok beş üyeden, denetleme kurulu en az üç denetçiden oluşur. Şubelerde bir denetçi ile yetinilebilir.

    Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile kurulması uygun görülen diğer organların oluşumu, görev ve yetkileri ile toplanma ve karar alma usulleri Sendikalar Kanununun 16, 17, 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak sendika veya konfederasyonların tüzüklerinde düzenlenir.

   
ÜÇÜNCÜ KISIM : ÜYELİK VE GÜVENCELER

   
BİRİNCİ BÖLÜM : ÜYELİK

   
SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI

   
Madde 14 - (Değişik madde: 24/06/2004 - 5198 S.K./1. md.) *1*

    Sendikalara üye olmak serbesttir.

    Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler.

    Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

    Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.

    Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir.

    Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.

    Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.

   
SENDİKA ÜYESİ OLAMAYACAKLAR

   
Madde 15 - Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;

    a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,

    b) Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,

    c) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları,

    d) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,

    e) Mülki idare amirleri,

    f) Silahlı Kuvvetler mensupları,

    g) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) çalışan sivil memurlar ve kamu görevlileri,

    h) Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları,

    ı) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları,

    j) Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli,

    k) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri,

    Üye olamazlar ve sendika kuramazlar.

   
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

   
Madde 16 - (Değişik madde: 24/06/2004 - 5198 S.K./2. md.) *1*

    Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.

    Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir.

    Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

    Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

    Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

    Üyeliğin devamı ve askıya alınması hallerinde 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

   
KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ

   
Madde 17 - Sendikalar, ancak bir konfederasyona üye olabilirler. Birden çok konfederasyona üye olunması halinde sonraki üyelikler geçersizdir.

    Sendika ve konfederasyonlar, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çekilebilirler.

    İlgili kuruluş, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı tarihi izleyen onbeş gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.

    Sendikalar ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı ülkelerdeki amaçlarına uyan uluslararası kuruluşların üye veya temsilcilerini Türkiye`ye davet edebilir veya yabancı ülkelerdeki toplantılarına kendi üye veya temsilcilerini gönderebilirler.

   
İKİNCİ BÖLÜM : GÜVENCELER

   
SENDİKA ÜYELERİNİN VE YÖNETİCİLERİNİN GÜVENCESİ

   
Madde 18 - (Değişik madde: 24/06/2004 - 5198 S.K./3. md.) *1*

    Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.

    Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.

    Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.

    Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.

    Sendika şubeleri en az 400 üye ile kurulur.

    Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların, sendika ve konfederasyonun organlarındaki görevleri adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde görevleri son bulur.

    Aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır.

    Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin kurumlarınca karşılanmasına devam olunur.

    Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren otuz gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. Otuz gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

    Görevden uzaklaştırma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

   
DÖRDÜNCÜ KISIM : FAALİYETLER, YASAKLAR VE İDARİ KURULLAR

   
BİRİNCİ BÖLÜM : FAALİYETLER VE YASAKLAR

   
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN YETKİ VE FAALİYETLERİ

   
Madde 19 - Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonları bu Kanundaki hükümler çerçevesinde, üyeleri adına toplu görüşmeye katılmaya, toplu görüşmeyi sonuçlandırmaya ve taraf olmaya yetkilidir.

    Sendika ve konfederasyonlar kuruluş amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler:

    a) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idari kurullara üyeleri arasında temsilciler göndermek.

    b) Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci göndermek.

    c) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak.

    d) Üyelerin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak.

    e) Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler getirmek.

    f) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.

    g) Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak ve yönetmek ile herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek.

    h) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

   
YASAKLAR

   
Madde 20 - Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişleri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz.

    Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlarından maddi yardım kabul edemez, siyasi partilerden maddi yardım alamaz ve onlara maddi yardımda bulunamazlar.

    Sendika ve konfederasyonlar siyasi partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar; siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar.

    Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar.

   
İKİNCİ BÖLÜM : İDARİ KURULLAR

   
YÜKSEK İDARİ KURUL

   
Madde 21 - Kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması için yapılacak toplu görüşmelere esas olmak üzere Kamu İşveren Kuruluna görüş bildirmek ve toplu görüşmelerde belirlenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek amacıyla Yüksek İdari Kurul oluşturulur.

    Yüksek İdari Kurul, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, aşağıda belirtilen kamu işveren temsilcileri ile bünyesinde üye sayıları itibariyle en çok kamu görevlisini bulunduran konfederasyonlardan ilk üçünün üyeleri oranında seçecekleri onbeş temsilciden oluşur.

    Bu Kurulda yer alacak kamu işveren temsilcileri şunlardır:

    a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarının müsteşarları.

    b) Devlet Personel Başkanı.

    c) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı.

    d) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü.

    e) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü.

    f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü.

    g) Bağımsız başkanlıkların başkanları.

    h) Kamu işveren sendikası.

    Kurul, zorunlu durumlar dışında yılda en az bir kez toplanır.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika ve konfederasyonların üye sayıları, dağılımları ve bunlara ilişkin diğer bilgileri içeren raporu Kurula sunar.

   
KURUM İDARİ KURULLARI

   
Madde 22 - Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin katıldığı kurum idari kurulları oluşturulur. Bu kurullar yılda iki kez toplanır.

   
ŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ

   
Madde 23 - İşyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika işyeri temsilcisi seçmeye yetkilidir.

    Sendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen yetkili kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler.

    İşyerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında ise en çok bir, 101-500 arasında ise en çok iki, 501-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok beş, 2000`den fazla ise en çok yedidir. Bu temsilcilerden biri sendika tarafından baş temsilci olarak görevlendirilebilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler. Temsilciler bu sürede izinli sayılırlar.

    Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika temsilcilerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkanlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar.

   
BEŞİNCİ KISIM : SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN GELİRLERİ, GİDERLERİ VE DENETİMİ

   
BİRİNCİ BÖLÜM : GELİR VE GİDERLER

   
GELİRLER

   
Madde 24 - Sendika ve konfederasyonların gelirleri;

    a) Üyelerinin ödeyecekleri üyelik ödentilerinden,

    b) Bu Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden,

    c) Bağış ve yardımlardan,

    d) Mal varlığından elde edilen gelirlerden,

    Oluşur.

    Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar hariç, dış kaynaklardan Bakanlar Kurulunun izni olmadıkça yardım ve bağış kabul edemezler.

    Sendika ve konfederasyonlar tüm nakdi gelirlerini bankalara yatırmak zorundadırlar. Zorunlu giderler için kasalarında tutacakları azami nakit mevcudu tüzüklerinde gösterilir.

   
ÜYELİK ÖDENTİSİ

  
  Madde 25
- (Değişik madde: 24/06/2004 - 5198 S.K./4. md.) *1*

    Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.

    (Değişik fıkra : 01/07/2006 - 5538 S.K/14.mad) Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz.

    Sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hükümler konulamaz.

    Sendika merkez genel kurul kararıyla üyelikten çıkarılan üyelerin isimlerinin sendikaca onbeş gün içinde işverene bildirilmesi zorunludur.

    Konfederasyonlara üyelerince ödenecek ödenti miktarı, sendikaların ödenti tutarlarının yüzde beşinden aşağı olmamak üzere konfederasyonların genel kurullarınca belirlenir.

   
GİDERLER

   
Madde 26 - Sendika ve konfederasyonlar gelirleri tüzüklerinde belirtilen amaçları ve bu Kanunda gösterilen faaliyetleri dışında kullanamazlar ve bağışlayamazlar.

    Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadırlar.

    Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.

    Sendika şubeleri, sendika ve konfederasyonlar yardımlaşma sandıkları dışında, üyeleri, yöneticileri veya diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez ve elde ettikleri gelirleri dağıtamazlar.

    Sendika ve konfederasyonların tutacakları defterler, tasdik şekli, kayıtların düzenlenme usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir. Muhasebe kayıtları bilanço esasına göre tutulur.

   
İKİNCİ BÖLÜM : DENETİM

   
İDARİ VE MALİ DENETİM

   
Madde 27 - Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişleri ile gelir ve giderleri ve bunlarla ilgili her türlü işlemlerin kanunlar ve ilgili diğer mevzuat ile tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı hususlarındaki idari ve mali denetim, denetleme kurulları ya da denetçiler tarafından yapılır. Denetimin esasları hakkında Sendikalar Kanununun 47 nci maddesine göre çıkarılan tüzük hükümleri uygulanır.

    Sendikalar ve konfederasyonların yıllık hesapları 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre denetim yetkisi almış meslek mensupları tarafından denetlenerek, bağımsız denetim raporu hazırlanır. Bu raporlar genel kurula sunulur.

    Sendika ve konfederasyonlar her hesap ya da bütçe dönemine ait bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarını ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına; sendikalar ayrıca bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler.

   
ALTINCI KISIM : TOPLU GÖRÜŞME

   
BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

   
TOPLU GÖRÜŞMENİN KAPSAMI

   
Madde 28 - Toplu görüşme; kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik ve verimlilik artırıcı diğer yardımları kapsar.

   
TARAFLAR

   
Madde 29 - Toplu görüşmenin tarafları, kamu işverenleri adına Kamu İşveren Kurulu, kamu görevlileri adına her hizmet kolunda kurulu yetkili kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlardır.

    Kamu İşveren Kurulu; Başbakan tarafından görevlendirilen bir Devlet Bakanının başkanlığında aşağıdaki kamu görevlilerinden oluşur:

    a) Başbakanlık Müsteşarı.

    b) Maliye Bakanlığı Müsteşarı.

    c) Hazine Müsteşarı.

    d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı.

    e) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı.

    f) Devlet Personel Başkanı.

    g) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü.

    h) Kamu işveren sendikası.

    Yetkili kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar görüşmelere Kamu İşveren Kurulu üyelerinin sayısı kadar temsilci ile katılır.

    Toplu görüşme ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasına ve sonuçlandırılmasına yardımcı olmak üzere taraflar eşit sayıda yetkililerin katılımı ile ön çalışma grupları oluşturabilir.

   
İKİNCİ BÖLÜM : TOPLU GÖRÜŞME, YETKİ, MUTABAKAT METNİ

   
YETKİ

   
Madde 30 - (Değişik madde: 24/06/2004 - 5198 S.K./5. md.) *1*

    Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bunların bağlı oldukları konfederasyonlar toplu görüşme yapmaya yetkilidir. En çok üyeye sahip konfederasyon temsilcisi toplu görüşme heyetinin başkanıdır.

    Yetkili sendika ve konfederasyonların belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

    a) Kurumlarca yapılacak tespit;

    Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 Mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.

    Bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 Mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

    Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 Mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir.

    b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden yapılacak tespit;

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 Mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder. Buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmi Gazetede yayımlar.

   
YETKİ İTİRAZI

   
Madde 31 - Sonuçların yayımı tarihinden itibaren beş çalışma günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkili olarak belirlenen her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile en çok üyeye sahip konfederasyonunun çoğunluğunun olmadığı gerekçesiyle, diğer sendikalar ve konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesine itiraz edilebilir.

    Mahkeme itirazı onbeş gün içinde karara bağlar.

   
TARAFLARIN TOPLANMASI

   
Madde 32 - Hizmet kollarına göre belirlenen yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bağlı oldukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu, çağrı yapılmasına gerek kalmaksızın her yılın Ağustos ayının onbeşinci günü, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen ve taraflara bir hafta önceden bildirilen yerde toplanırlar.

    Toplu görüşmenin sekreterya hizmetleri, Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

   
TOPLU GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ

   
Madde 33 - Kamu İşveren Kurulu, Yüksek İdari Kuruldan gelen önerileri de dikkate alarak, toplu görüşme kapsamındaki konulara ilişkin bilgi ve belgeleri kurula sunar ve toplu görüşmeye başlanır.

    Taraflar, toplu görüşmeye esas olacak önerilerini sunarlar.

    Toplu görüşmenin gündemi, bu hazırlık çalışmaları ve öneriler dikkate alınarak oluşturulur.

    Görüşmelerin hangi esaslar içinde yapılacağı taraflar arasında belirlenir.

   
TOPLU GÖRÜŞMENİN SONUÇLANMASI VE MUTABAKAT METNİ

    Madde 34 - Toplu görüşme en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre içinde anlaşmaya varılırsa, düzenlenen mutabakat metni taraflarca imzalanır.

    Mutabakat metni, uygun idari, icrai ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu üç ay içinde mutabakat metni ile ilgili uygun idari ve icrai düzenlemeleri gerçekleştirir ve kanun tasarılarını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

   
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM USULLERİ

   
UYUŞMAZLIĞIN TESPİTİ, ÇÖZÜMÜ VE UZLAŞTIRMA KURULU

   
Madde 35 - Toplu görüşmenin tamamlanması için öngörülen süre içinde taraflar anlaşamazlarsa, taraflardan biri üç gün içinde Uzlaştırma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

    Uzlaştırma Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu Başkanının başkanlığında; Üniversitelerarası Kurul tarafından, fakültelerin çalışma ekonomisi, iş hukuku, idare hukuku ve kamu maliyesi bilim dallarından seçilecek birer üye olmak üzere dört öğretim üyesinden oluşur. Bu üyeler, siyasi partilerin merkez karar ve yürütme kurullarında görev alamazlar. Üyeler iki yıl için seçilirler. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Kurulun sekretarya işleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

    (Ek fıkra: 24/06/2004 - 5198 S.K./6. md.) Toplu görüşme çalışmaları ile Uzlaştırma Kurulu çalışmalarına katılacak olanların ağırlama, yolluk ve gündelikleri ile toplantı ücretleri Devlet Personel Başkanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanır.

    Uzlaştırma Kurulu, uyuşmazlık konularını inceler, gerektiğinde toplu görüşme taraflarının temsilcilerini dinler ve beş gün içinde kararını verir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    Her toplantı günü için Uzlaştırma Kurulu Başkanına 1100, üyelere 1000 gösterge rakamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca belirlenen aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir.

    Uzlaştırma Kurulunun kararına tarafların katılması durumunda, bu karar mutabakat metni olarak Bakanlar Kuruluna sunulur. Tarafların Uzlaştırma Kurulu kararına katılmaması durumunda anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü taraflarca imzalanan bir tutanakla belirtilerek Bakanlar Kuruluna sunulur.

   
YEDİNCİ KISIM : ÇEŞİTLİ, GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

   
BİRİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

   
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN KATILMA VE BİRLEŞMESİ

   
Madde 36 - Genel Kurul kararıyla sendikaların başka bir sendikaya veya konfederasyonların başka bir konfederasyona katılması halinde katılan sendika veya konfederasyonun bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katıldığı sendika veya konfederasyona kendiliğinden geçer.

    Birleşen sendika veya konfederasyonların bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri birleşme sonucu meydana getirdikleri yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.

    Bu madde hükümleri gereğince katılan veya birleşen sendika ve konfederasyonların üyeleri, ayrı bir işleme gerek olmaksızın devralan veya yeni kurulan sendika veya konfederasyonun üyesi olurlar.

    Birleşme ile ilgili diğer usul ve esaslar sendika veya konfederasyonların tüzüklerinde gösterilir.

   
KAPATMA

   
Madde 37
- Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezlerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısının istemi üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme kararı ile kapatılır.

    Yukarıdaki fıkraya aykırı hareket eden sendika şubesi, sendika ve konfederasyonlar hakkında 2908 sayılı Dernekler Kanununun 54 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır. *1*

   
CEZA HÜKÜMLERİ

   
Madde 38 -
(Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./494.mad)

    Bu Kanunun;

    a) 20, 24 ve 26 ncı maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket edenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası,

    b) 8, 14, 16 ve 17 nci maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden kişiler, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası,

    ile cezalandırılır.

   
FAALİYETİN DURDURULMASINDA KAYYIM TAYİNİ

   
Madde 39 - Faaliyeti durdurulan sendika veya konfederasyonun mallarının idaresi, menfaatlerinin korunması ve durdurma süresi sonunda yeniden faaliyete geçebilmesi için genel kurul yapılması, Medeni Kanun hükümleri gereğince tayin olunacak bir veya üç kayyım tarafından sağlanır.

   
FESİH, İNFİSAH VE KAPATMA HALİNDE MALLARIN DEVRİ

    Madde 40 - Fesih, infisah ve kapatma hallerinde, mal varlıkları 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 46 ncı ma
ddesindeki hükümler çerçevesinde tasfiye edilir.

    Ancak, tasfiye sonucunda kalacak para ve mallar, ilgili sendika veya konfederasyonun tüzüğünde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Hazineye devredilir.

   
YÖNETMELİKLER

   
Madde 41 - Bu Kanunun uygulanması bakımından;

    a) Kurumların girecekleri hizmet kolları,

    b) Sendika ve konfederasyon üyeliklerine başvuru belgeleri ile çekilme bildirimlerinin şekli ve içereceği bilgiler,

    c) Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının oluşum biçimi ile çalışma usul ve esasları,

    d) Sendika üye sayıları ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar,

    e) Sendika ve konfederasyonların tutacakları defterler, tasdik şekli ve kayıtların düzenlenme usul ve esasları,

    f) Uzlaştırma Kurulunun çalışması ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar,

    Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde, kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının da görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir.

   
UYGULAMANIN İZLENMESİ

   
Madde 42 - Bu Kanunun uygulanmasında;

    a) Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının kuruluşu, yetkili organlarının oluşumu ve bu organların çalışma usulleri ile görevleri, sendika ve konfederasyonların tüzel kişi olarak hak ve yükümlülükleri ve faaliyetleri gibi konularda karşılaşılacak sorunları gidermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

    b) Personel konularına ilişkin olarak karşılaşılacak sorunları Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşlerini alarak gidermeye Devlet Personel Başkanlığı, Yetkilidir.

    Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yukarıda belirtilen hususlar ile ihtiyaç duyulacak diğer hususlarda bu kurumlardan birinin talebi üzerine ortak çalışma yapabilirler. Bu çalışmalara Yüksek İdari Kurula temsilci gönderen kamu görevlileri sendikaları konfederasyonunun temsilcileri de davet edilir.

   
DİĞER KANUNLARIN UYGULANMASI

   
Madde 43 -
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 743 sayılı Türk Medeni Kanunu ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacaklar hakkında kamu görevlilerinin tabi oldukları personel kanunlarının ilgili hükümleri uygulanır. *1*

  
DEĞİŞTİRİLEN KANUN HÜKMÜ

   
Madde 44 - 11/04/2001 tarihli ve 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ..." ibaresinden sonra gelmek üzere "kamu görevlileri adına en çok üyeye sahip konfederasyonu.." ibaresi eklenmiştir.

   
İKİNCİ BÖLÜM : GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

ÖDENEK TAHSİSİ

   
Geçici Madde 1 - Bu Kanun gereğince yapılacak harcamalar için Maliye Bakanlığı bütçesinin transfer tertibinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine yeterli miktarda ödenek aktarılır.

   
KADRO TAHSİSİ

   
Geçici Madde 2 - Bu Kanunla getirilen hizmetlerin yürütülebilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin adı geçen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip kurulacak sendikalardan üye sayıları, ulaşım hizmetleri, bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri ile bankacılık ve sigorta hizmetleri hizmet kollarında 1500, enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri ile tarım ve ormancılık hizmetleri hizmet kollarında 3000, basın yayın ve iletişim hizmetleri ile yerel yönetim hizmetleri hizmet kollarında 4000, büro hizmetleri ile sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kollarında 10 000, eğitim, öğretim, bilim ve kültür hizmetleri hizmet kolunda 18 000 ve daha fazla olduğu ve konfederasyonlardan kendi içindeki sendikalarda bulunan kamu görevlisi üye sayısı 35 000 ve daha fazla olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayımlananlar bakımından, bu Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan yüzde beş oranı, 2002 yılında toplu görüşme yapmaya yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bu sendikaların bağlı oldukları konfederasyonlar belirleninceye kadar geçecek süre içinde uygulanmaz.

    Yukarıdaki fıkra uyarınca Resmi Gazetede yayımlanacak belirlemeden sonra ilgililerin aylıksız izinli geçen sürelerine ilişkin aylık ve özlük hakları kendilerine ödenir.

    Geçici Madde 4 - Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak üzere, bu Kanunun yayımı tarihine kadar, memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi akdetmeleri nedeniyle kamu görevlileri haklarında idari, mali veya adli takibat yapılmaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanunun 41 inci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen otuz gün içinde yürürlüğe konulur.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yayımı tarihinde faaliyette bulunan kamu görevlileri kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren sekiz ay içinde;

    a) Mevcut tüzüklerine göre olağanüstü genel kurullarını yaparak, tüzük ve örgütlenmelerini bu Kanun hükümlerine göre düzenlemek,

    b) Yeni örgüt ve tüzüklerine göre ilk olağan genel kurullarını da yapmak zorundadırlar.

    Belirlenen süre içerisinde, bu Kanuna uygun olarak yeni tüzüklerini düzenlememiş ve ilk olağan genel kurullarını yapmamış kuruluşlar bu Kanunda tanımlanan sendikaların hak ve yetkilerini kullanamazlar.

    c) Bu Kanunun yayımından sonra tüzüklerini bu Kanuna uyduran sendikalar tüm üyelik belgelerini bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden düzenleyerek birer örneğini olağan genel kurul tarihinden itibaren iki ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermek zorundadırlar.

    d) Hizmet kollarına göre yetkili sendikalar belirleninceye kadar oran şartı aranmaksızın üyelik aidatlarının kaynaktan kesilmesine devam edilir.

    Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren faaliyette bulunan kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyon yöneticilerinin yetkili sendikalar belirlenene kadar özlük haklarının ödenmesine devam edilir.

    Geçici Madde 8 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulu bulunan kamu görevlileri sendikaları, genel kurul kararı ile mal varlıklarını, hak ve borçlarını her hangi bir sendika, konfederasyon veya Bakanlar Kurulunca kamu yararına çalıştığı belirlenen kuruluşlara üç ay içerisinde devredebilirler. Devir ve intikal işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Geçici Madde 9 - (Ek madde: 24/06/2004 - 5198 S.K./7. md.)

    2004 yılı için;

    a) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen tespit, 15 Temmuz 2004 tarihi itibarıyla gerçekleştirilerek 20 Temmuz 2004 tarihine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

    b) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacak tespit ise 30 Ağustos 2004 tarihine kadar Resmi Gazetede yayımlanır.

    c) 32 nci maddenin birinci fıkrasındaki "Ağustos ayının onbeşinci günü", "Eylül ayının onbeşinci günü" olarak uygulanır.

   TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

    Geçici Madde 10 - (Ek madde : 01/07/2006 - 5538 S.K/15.mad)

    İlgili sendika tüzüklerinde bu maddenin yayımından önce farklı yöntemlerle belirlenmiş olan ödenti tutarları, ilk genel kurulda tüzük değişikliği yapılmak kaydıyla, sendika yönetim kurulu tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu Kanuna uygun olarak yeniden düzenlenir ve Maliye Bakanlığına bildirilir; bildirim tarihini takip eden aybaşından itibaren üyelik ödentilerinin hesaplanmasında uygulanır.

   
YÜRÜRLÜK

    Madde 45 - Bu Kanun yayımını takip eden 30 uncu günün sonunda yürürlüğe girer.

   
YÜRÜTME

    Madde 46 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   
KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

  
  24/06/2004 TARİH VE 5198 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ

   
Geçici Madde 1 - Bu Kanun çerçevesinde çıkarılacak yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin 4688 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 2 - 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre, konfederasyonların ve sendikaların yönetim kurulu üyelerinin, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki sendikal faaliyetleri ve aylıksız izinleri ile ilgili olarak idari ve mali takibat yapılamaz, başlatılmış olanlar işlemden kaldırılır.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 4688 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca açılmış bulunan davalar işlemden kaldırılır.

   
(I) SAYILI CETVEL

    KURUMU   : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    BİRİMİ      : ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

    SINIFI   UNVANI         KADRO

    DERECESİ   ADET

    ------   --------------------------------------   ---------------   -------

    G.İ.H.   Genel Müdür Yardımcısı      1      1

    G.İ.H.   Daire Başkanı         1      2

    G.İ.H.   Şube Müdürü         1      2

    G.İ.H.   Şube Müdürü         2      1

    G.İ.H.   Şef            3      1

    G.İ.H.   Şef            4      2

    G.İ.H.   Şef            5      1

    G.İ.H.   Bilgisayar İşletmeni      4      3

    G.İ.H.   Veri Hazırlama Kont. İşletmeni   7      3

    G.İ.H.   Veri Hazırlama Kont. İşletmeni   8      3

    G.İ.H.   Veri Hazırlama Kont. İşletmeni   9      3

                                                               TOPLAM      22

   

 

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills online purchase abortion pill

buy abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill
where to buy abortion pills online redirect where to buy abortion pill
website how to cheat married affairs
how do i know if my wife cheated read cheaters caught
my boyfriend cheated on me with a guy black women white men open
abortion prices abortion pill safety read here
men who have affairs wife cheated on me why women cheat on men they love
link how to cheat how to catch a cheat
online website why do husband cheat
reasons women cheat reasons women cheat on their husbands cheat on wife
how many women cheat redirect how to tell if wife has cheated
home abortion remedies homemade abortion abortion procedures
what are the symptoms of aids and hiv natural cure for hiv early hiv symptoms in women
women who cheat on men why do men cheat married cheaters
best spy phone spy android free cell phone spy app
how do i know if my girlfriend cheated on me sigridw.com why do men cheat on their girlfriends
cheaters caught unfaithful wives women who want to cheat
My boyfriend cheated on me maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com my husband cheated on me
women who want to cheat read do all women cheat
desi adult stories open personal intimate stories about sex sensual
spy on a phone wolfslairk9.com spyware app
having abortion bayes.co.uk abortion procedure video
abortion costs read how to get abortion
clinics for abortion free abortion clinic pregnancy abortion
consequences of abortion open d&c instruments
free prescription card mobilepro.pe.kr free prescription drug discount card
walgreens coupon prints open walgreens coupon code photo
cheaters caught women who cheat on men how can people cheat
discount prescription card allindiasweetsrestaurant.com free prescription drug discount card
deals at cvs shauneutsey.com cvs sale ad
track calls and text messages free go android spyware apps
free coupons printable read walgreens photo promo
married affairs sites thezenker.com I cheated on my husband
viagra coupons 2015 free pharmacy discount card free coupons
meet to cheat redsoctober.com cheaters caught
ventolin pill bvandam.com sildenafil citrate 150mg
rite aid photo coupon code rite aid pharmacy application rite aid coupons 2016
celebrex go zithromax 250mg
viagra discount coupons online viagra savings and coupons pfizer viagra coupons
internet drug coupons viagra free coupon free viagra coupon
coupons for prescription drugs prescription discount coupons discount drug coupon
prescription discount coupons interview-questions.sumedh.in coupon for viagra
forced abortion stories abortion pill ways to terminate a pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and low testosterone lisinopril and low testosterone lisinopril and low testosterone
lisinopril and adderall lisinopriland.net lisinopril and adderall
prescription drug cards prescription savings card free prescription drug cards
discount drug coupon prescription discounts cards cialis coupons online
generic bystolic alternative read forest laboratories patient assistance
gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis dosing and cialis dosage 40 mg dangerous cialis dosage by
cialis dosage for women best ed drug for diabetics does cialis work for diabetics
coupons for cialis printable prescriptions coupons free printable cialis coupons
cialis coupons online go coupons cialis
pet prescription discount card cialis discounts coupons cialis online coupon
claritine koliko na dan claritine sirup norice claritine sirup norice
digoxin dak sporturfintl.com digoxinforgiftning
viagra pille devlog.stoepel.net viagra online
ventolin inhaler etken madde ventolin inhaler nedir ventolin inhaler muadili
renovation fredericia blog.pelagicfm.com renovation viborg
dalsy prospecto click dalsy prospecto
concor open concor
levitra bayer rileytech.net levitra bayer
enalapril fk choputa.com enalapril 20 mg
imuran imuran ulcerozni kolitida imuran alkohol
cialis discount cialis 20mg cialis walgreen coupon
ibu lysin carp-fishing.nl ibuflam 400
verapamil dosis verapamil wikipedia verapamil
levitra 10 mg read levitra 20 mg
amoxicilline achieveriasclasses.com amoxicilline
free discount coupons incomplete abortion how long do you have to get an abortion
abortion news abortion options abortion clinics in miami
cialis prix onlineseoanalyzer.com cialise
neurontin diskuze neurontin alkohol neurontin
cialis 20mg eblogin.com cialis 20mg
amoxicilline amoxicilline amoxicillin endikasyonlar
euthyrox 50 euthyrox 88 euthyrox 50 cena
losartankalium bivirkninger losartankalium teva 50 mg losartankalium teva 50 mg
tegretol generico tegretol cr 400 tegretol bula
abortion pills abortion pill cost for abortion pill
nitrofurantoin mono-mcr 100 mg nitrofurantoin for uti nitrofurantoin dosage
feldene ampolla feldene ampolla feldene
abortion pill cons ismp.org abortion pill complications
omeprazole 20 mg onlineseoanalyzer.com omeprazole prix
acetazolamide pka acetazolamide 250 mg tablets acetazolamide blood brain barrier
online coupons codes coupon websites for food free couponing websites
costs of abortion pill free abortion pill abortion pill rights
how much is a abortion pill abortions facts abortion pill law
what is naltrexone hcl naltrexone alcoholism medication shot to stop drinking
coupons for prescription drugs thestickybeak.co.uk cialis coupon card
cymbalta engorda muito yunaweddings.com cymbalta desconto
cialis online coupon prescription coupon card discount prescriptions coupons
cialis savings and coupons printable cialis coupon cialis sample coupon
pro abortion reasons for abortion pill cheap abortion pill
cialis 5 mg cialis nedir cialis 20
abortion procedure equigold.it third trimester abortion pill
what is abortion pill supermaxsat.com natural abortion pill
average cost of abortion agama-rc.com against abortion pill facts
prescription drug cards rx prescription discount free printable coupons
early methods of abortion scraping of the uterus lining medication during pregnancy
flagyl jarabe blog.griblivet.dk flagyl 125
average cost of abortion agama-rc.com pros and cons of abortion
vermox mikor hat ibrahimbayir.com.tr vermox
alternatives to abortion pill abortion pill side effects cost of abortion pill
priligy 30 mg priligy resepti priligy resepti
manufacturer coupons for prescription drugs coupons for prescriptions coupons for cialis
teenage abortion pill abortions cost pros and cons of abortion
lamisil pomada lamisil lamisil crema
chemical abortion pill price of an abortion pill where to get an abortion pill
abortion pill online acnc.com how much do abortion pill cost
duphaston 10 mg guitar-frets.com duphaston
amoxicilline agama-rc.com amoxicillin dermani haqqinda
free abortion pill medical abortion pill should abortion pill be legal
abortion pill cons accuton.com abortion pill complications
third trimester abortion pill abortion pill alternatives average cost of an abortion pill
the abortion pill abortion pill cons abortion pill clinics in md
metoprolol pro medicin metoprolol succinate metoprololsuccinat hexal 50 mg
abortion pill cost abcomke.sk free abortion pill
abortion what to do amres.nl safe abortion methods
cialis pris cialis cialis pris
duphaston tablete centauricom.com duphaston i ovulacija
prescription coupon card ainalfaras.net prescription coupon
abortion pill price cytotec abortion abortion pill is wrong
how does abortion pill work ouralfreton.co.uk what is abortion pill
effects of abortion pill against abortion pill anti abortion pill
abortion pill quotes acnc.com abortion pill pros and cons
neurontin cena community.vitechcorp.com neurontin alkohol
coupons for cialis cicg-iccg.com coupons for prescription medications
prescription drug coupons lakeerengallery.com cialis discount coupons online
abortion pill centers anti abortion facts facts about abortion pill
facts about abortion pill abortion pill stories price of abortion pill
flagyl 500 mg flagyl flagyl 500 mg
medication abortion pill when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill
viagra prodej viagra online viagra koupit
cialis discount coupon cialis coupons 2015 online cialis coupons
about abortion pill pureheartvision.org abortion pill law
discount prescriptions coupons cialis trial coupon lilly cialis coupons
acetazolamide thebaileynews.com acetazolamide cerebral edema
duphaston forum bvandam.com duphaston tablete
free abortions achieveriasclasses.com spontaneous abortion pill
duphaston i ovulacija gerarprieto.com duphaston iskustva
coupon for prescription laziendaalimentacoes.com.br cialis coupon
cialis coupon 2015 cialis coupons online transfer prescription coupon
las vegas abortion clinics abortion at 12 weeks pregnant teenage abortion
when is it too late for an abortion how to have an abortion dilation and curettage side effects
cialis coupons printable travelwithe.com prescription coupons
cialis coupons 2015 x-race.se free prescription discount cards
prescription savings cards free prescription drug cards lilly cialis coupons
naltrexone information blog.dotnetnerd.dk naloxone and naltrexone
naltrexone and opiates click naltrexone interactions
naltrexone adverse effects how long does revia stay in your system how much does naltrexone cost
50 mg naltrexone avonotakaronetwork.co.nz naltrexone side effects weight loss
naitrexone ldn for depression naltrexone pharmacy
what is a ldn skydtsgaard.dk naltrexone schedule drug
low dose naltexone read monthly injection for opiate addiction
neltrexone naltrexone depression treatment what is naltrexone 50mg
naltrexone effectiveness blog.aids2014.org vivitrol reviews
naltrexone weight loss side effects zygonie.com benefits of naltrexone
naltrexone in pregnancy low dose naltrexone price low dose naltrexone chronic fatigue
low dose naltrexone fibromyalgia reviews charamin.jp naltrexone in india
spironolacton ohne rezept spironolacton kreatinin spironolacton netdoktor
imacillin 84 hjerteogvit.site imacillin rus