DİB Teşkilat Kanunu

 

 

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6002

 

Kabul Tarihi: 1/7/2010      

 

MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 2- Başkanlık, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve yurt dışı teşkilatından oluşur. Başkanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Başbakan Başkanlığın yönetimi ile ilgili yetkilerini bir Devlet bakanı vasıtasıyla kullanabilir.”


MADDE 2-
633 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Başkanlığın en üst amiri olan Diyanet İşleri Başkanı, Başkanlığı temsil eder. Başkan din hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla; kaynakların etkin kullanımını sağlar; hizmetlerin düzenlenmesi, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetlenmesi görevlerini yerine getirir; strateji, hedef ve performans kriterlerini belirleyip uygulanmasını temin eder; din hizmetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 

Başkan, Başkanlığın görev alanına giren konularda meydana gelen gelişmelere ve ihtiyaçlara göre birimlere görev verir.

Başkanın görev süresi beş yıldır. Bir kişi en fazla iki kez Başkan olarak atanabilir.”


MADDE 3-
633 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Başkanın vereceği görevleri yapmak ve Başkana karşı sorumlu olmak üzere en fazla üç Başkan yardımcısı atanabilir.

Başkanın bulunmadığı hallerde, Başkanın göstereceği başkan yardımcılarından birisi, Başkanın göstermediği hallerde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Diyanet İşleri Başkanına vekalet eder.”


MADDE 4-
633 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- Din İşleri Yüksek Kurulu, Başkanlığın dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olup on altı üyeden oluşur. Diyanet İşleri Başkanı, Aday Tespit Kurulunca en az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmüş veya dini ilimlerde temayüz etmiş kişiler arasından belirlenen yirmi dört adaydan on iki, ayrıca ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden dört kişiyi Kurul üyeliğine atanmak üzere tespit eder.

Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Bir kişi en fazla iki kez Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak atanabilir. Yeni üye atanıncaya kadar süresi biten üyenin görevi devam eder. Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, Aday Tespit Kurulunca seçilmiş olan adaylar veya ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri arasından bulunduğu kontenjana göre, otuz gün içinde yeni üye atanır. Atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Kurul, üye tam sayısının; salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluğu ile karar alır.

Din İşleri Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırmak.

b) Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, ihtiyaç duyduğu konularda inceleme ve araştırma grupları oluşturmak, bu hususta yurt içi veya yurt dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanmak, gerektiğinde bu alanlarda hizmet satın almak ve sonuçlarını Başkanlığa sunmak.

c) Yurt içinde ve yurt dışında İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevrelerini,   dinî-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dinî-kültürel oluşumları incelemek, değerlendirmek, bu konularda ilmî ve istişari toplantılar, konferanslar düzenlemek ve çalışmalar yapmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında İslam dini ile ilgili gelişmeleri, dinî, ilmî faaliyetleri, neşriyatı ve dinî propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, bunları değerlendirmek ve sonucu Başkanlığa sunmak.

d) Başkanlıkça incelenmek üzere havale edilen basılı, sesli ve görüntülü eserleri dini bakımdan inceleyerek yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek.

e) Özel kişi veya kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dinî yayınları bedeli karşılığında incelemek ve mütalaa vermek.

f) Din Şûrası düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.

g) Başkan tarafından verilen diğer konularda çalışma yapmak ve görüş bildirmek.

Din İşleri Yüksek Kurulunun sekreterya hizmetleri Başkanlıkça görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Din İşleri Yüksek Kurulunda, bu maddede sayılan görevlerin yerine getirilmesinde Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı istihdam edilir. Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı olarak atanabilmek için 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar bir daha bu sınava katılamazlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak,  yönetmelikte belirtilen yabancı dillerden en az birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belgeye veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, hazırlayacakları  tezin  kabulünden  sonra  açılacak   mesleki  yeterlik  sınavına  girmeye   hak kazanırlar. Mesleki yeterlik sınavında başarılı olanlar Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı unvanını kazanırlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı mesleki yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Din İşleri Yüksek Kurulu uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”


MADDE 5-
633 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu:

MADDE 6- Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, bir başkan ile sekiz üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri beş yıldır. Süresi sona erenler yeniden atanabilir.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan ve üyelerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Başkanlıkta en az üç yıl görev yapmış olmak.

b) Dini yüksek öğrenim mezunu olmak.

c) Hafız olmak.

d) Aşere, takrib, tayyibe alanında yetkinliği Başkanlıkça kabul edilmiş olmak veya tefsir alanında doktora yapmış olmak.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Mushafların, cüzlerin, mealli mushafların ve Kur’an-ı Kerim metinlerinin hatasız ve eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere kontrol ettikten sonra mühürlemek veya onaylamak.

b) Hatalı ve noksan olarak basılan veya yayımlanan mushaf ve cüzler ile sesli veya görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınlarını tespit etmek.

c) Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak.

Basımcı ve yayımcılar, basım ve yayımını yaptıkları mushaf ve cüzler ile sesli ve görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınlarından imzalı ikişer adedini Başkanlığa gönderir.

Hatalı ve noksan olarak basıldığı veya yayımlandığı Kurul tarafından tespit edilen mushaf ve cüzler ile sesli ve görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınları, Başkanlığın müracaatı üzerine, yayımın yapıldığı yer sulh hukuk mahkemesi kararı ile toplatılır ve imha edilir.

Beşinci fıkra kapsamına giren yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, sulh hukuk mahkemesi bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı verir. Bu kararın bir örneği gereği yapılmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilir.

Sulh hukuk mahkemesinin beşinci ve altıncı fıkralar hükümlerine göre verdiği kararlara ve Başkanlığın talebinin reddine dair kararlarına karşı tefhim veya tebliğden itibaren iki hafta içinde asliye hukuk mahkemesinde itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

Toplatma ve imha kararına veya erişimin engellenmesi kararına itiraz edilmiş olması, karara konu teşkil eden yayınların toplatılmasına ve erişimin engellenmesine engel teşkil etmez.

Toplatma ve imha kararına konu teşkil eden yayınlar, bu karara süresi içinde itiraz edilmediği veya yapılan itiraz reddedildiği takdirde imha edilir.”


MADDE 6-
633 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Başkanlığın hizmet birimleri, görevleri ve yetkileri:

MADDE 7- Başkanlığın hizmet birimleri, görevleri ve yetkileri şunlardır:

a) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1) Cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek, ibadet ve irşat hizmetlerini yürütmek.

2) Cami ve mescit dışındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri dinî programlar ile ilmî toplantılar düzenlemek.

3) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk ıslahevi, huzurevi, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlara irşat hizmetleri götürmek.

4) Radyo ve televizyon kurumları ile diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak.

5) Dinî gün ve gecelerde programlar düzenlemek.

6) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dinî gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalışmaları yürütmek.

7) Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapmak.

8) Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

9) İhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açmak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek.

10) İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevreleri, dinî-sosyal teşekküller ve geleneksel dinî-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak.

b) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1) Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek ve Kur’an kursları açmak.

2) Bu kurslarda okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak ve yönetmek.

3) Kur’an-ı Kerimin usulüne uygun olarak okunması konusunda çalışmalar yapmak.

4) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim programları geliştirmek, planlamak ve uygulamak, bu amaçla eğitim merkezleri açmak ve bu merkezlerle ilgili iş ve hizmetleri yürütmek.

5) En az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla dinî yüksek ihtisas merkezleri açmak ve bu merkezlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1) Hac ve umre ibadetlerinin usulüne uygun, sağlık ve güvenlik içinde,  hizmet talep edenlerin hakları korunacak şekilde yerine getirilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli tedbirleri almak, ilgili ülke, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu konulardaki hizmet ve faaliyetleri düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

2) Hacda kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

3) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hac ve umreye gideceklerle görevlilerin eğitimini sağlamak.

4) Görev alanına giren konularda hizmet satın almak.

ç) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğü

1) Toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamak, hazırlatmak, bunları inceleyerek yayımlamak, süreli yayınlar yapmak ve gerektiğinde ücretsiz yayın dağıtmak, dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kurulunun olumlu görüşünü aldıktan sonra yayımlamak.

2) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda radyo ve televizyon yayını yapmak, radyo ve televizyonlarda yayınlanmak üzere programlar hazırlamak ve hazırlatmak, bu konularda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu amaçla hizmet satın almak.

3) Yurt dışında yaşayan vatandaş, soydaş ve İslam dinine mensup topluluklara yönelik değişik dil ve lehçelerde yayınlar hazırlamak, hazırlatmak ve gerektiğinde bunları ücretsiz dağıtmak.

d) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

1) Uluslararası andlaşmalar ve ilişkiler çerçevesinde ilgili makamlarla işbirliği yaparak yurt dışındaki vatandaşlarımızın din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili işlerini yürütmek, soydaş ve akraba toplulukları ile İslam dinine mensup diğer topluluklara bu konularda yardımcı olmak.

2) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yurt dışında görevlendirilecek personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim planlarını hazırlamak, personelin seçimi ve bu görevlere hazırlanmaları ile ilgili işleri yürütmek, yurt dışı teşkilatı bulunmayan yerlerde görevliler arasından birini koordinatör olarak görevlendirmek.

3) Yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yurt dışı hizmet alanlarında personelin uzmanlaşması için gerekli çalışmalar yapmak, bu konuda Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla yapılan işleri yürütmek, takip ve koordine etmek.

4) Yurt dışında İslam dini ve diğer dinlerle ilgili olarak yapılan çalışmaları takip etmek, incelemek ve değerlendirmek.

5) Diğer din mensupları, kurum, kuruluş ve topluluklarıyla ilişkiler konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

6) Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde Başkanlığın görev alanına giren konularda ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmak.

e) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

1) Başkanlığın insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve tekliflerde bulunmak.

2) Başkanlık personelinin atama ve özlük işlemlerini yürütmek.

3) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Başkanlık personelinin adaylık, kurs ve stajları ile hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, planlarını hazırlamak ve bu işleri yürütmek.

4) Başkanlık personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yürütmek.

f) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1) Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatını ilgilendiren yapım, bakım, onarım, satın alma, kiralama, genel evrak, arşiv, sağlık, güvenlik, temizlik, aydınlatma, taşıma ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek.

2) Kurum için gerekli her türlü teknik, donanım ve altyapı hizmetlerini planlamak, geliştirmek, kurmak, işletmek, yenilemek, bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak.

3) Başkanlık hizmetleri için arsa, bina ve tesisler ile ilgili ihtiyaçları tespit etmek ve programlamak.

4) Başkanlığın hizmetleri için ihtiyaç duyulan arsa ve binaların tahsis, kamulaştırma ve kiralama işlemlerini yürütmek.

5) Başkanlık hizmet binaları, eğitim merkezi, Kur’an kursu, sosyal tesis ve benzeri yatırım tekliflerini hazırlamak ve yatırım ödeneklerini planlamak.

6) Cami, Kur’an kursu, hizmet binası ve diğer dini tesislerin estetik, fonksiyonel ve güvenli şekilde inşası için çalışmalar yaparak teknik yönden kontrolünü sağlamak, tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kontrol etmek.

7) Mazbut ve mülhak vakıflarda bulunan cami ve mescitlerdeki teberrükat eşyasının tespiti, korunması, değerlendirilmesi, yerlerinin değiştirilmesi, satışı ve satıştan elde edilen paranın  benzeri  hizmetlere  tahsisi, cetvellerin  yapılması, muhasebesi, denetlenmesi  ve  sair hususları Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğer cami ve mescitlerdeki teberrükat eşyasını ise ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile düzenlemek.

8) Başkanlığın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütmek, diyanet evi ve benzeri sosyal tesislerin kurulması ve işletilmesini sağlamak.

9) Taşınmaz mal kayıtlarını tutmak.

10) Başkanlık bütçesinden kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yapılacak yardımlar ile ilgili işlemleri yürütmek.

11) Başkanlıkça düzenlenen yardım kampanyalarını organize etmek.

12) Ayni ve nakdi bağışların kabulünü ve bağışların özel bir hesapta toplanmasını sağlayarak münhasıran dini hizmetler için sarf edilmesini temin etmek, Başkanlık onayı ile kabul edilecek şartlı bağışlarda şarta riayeti sağlamak.

13) Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami ve mescitlerin müştemilatındaki yerlerin kiralanması hususunda Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde gerekli düzenlemeleri yapmak.

14) Din görevlilerinin giyecekleri görev kıyafetlerinin tasarımını yapmak veya yaptırmak ve bu kıyafetlerin satın alma ve dağıtım işlemlerini yürütmek.

15) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

g) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

1) Müfettiş sıfat ve niteliklerini taşıyan bir başkanın yönetimi altında Başkanlığın bütün işlerini Başkan adına müfettiş ve müfettiş yardımcıları marifeti ile eğitici ve rehberlik edici bir anlayışla teftiş etmek, hizmeti ve personeli denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak. 

2) Müfettişler tarafından düzenlenen raporları değerlendirmek, raporlar hakkında istatistiki bilgiler ile birlikte uygulamadaki sorunlara ve yapılması gereken hususlara ilişkin öneriler sunmak.

3) Denetim yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim standart ve ilkeleri oluşturmak, denetimin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak, gerektiğinde taşrada çalışma grupları oluşturmak ve denetim rehberleri hazırlamak.

ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı

1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

h) Hukuk Müşavirliği

1) Başkanlık merkez birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

2) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerin zamanında alınmasına rehberlik etmek, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

3) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve taraf olduğu, Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Başkanlığı temsil etmek.

4) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini; mevzuata, plan ve programa uygun olarak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak.

5) Başbakanlık, bakanlıklar ve Başkanlık birimlerinden gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat taslaklarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek.

ı) Özel Kalem Müdürlüğü

1) Başkanın resmî ve özel yazışmalarını, her türlü protokol ve törenlerini düzenlemek ve yürütmek.

i) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

1) Başkanlıkla ilgili olarak iç ve dış basında yer alan haber, yorum ve yayınları takip etmek, ilgilileri zamanında haberdar etmek ve gerekli açıklamaların yapılması ile ilgili işleri yürütmek.

2) Başkanlığın kamuoyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, mesaj, görüş ve kararları iç ve dış basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi içinde ulaştırmak, Başkanlığın basın kuruluşları ile ilişkilerini ve basın toplantılarını düzenlemek.

3) Başkanlığın halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve Başkanlığa gönderilen her türlü ihbar, şikayet, öneri ve istekleri değerlendirerek gereği için ilgili birimlere göndermek.

4) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

Başkanlığın görev alanına giren konularda Başkana danışmanlık yapmak üzere merkez teşkilatında on beş Başkanlık müşaviri atanabilir.

Başkanlık; görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda çalışmalarda bulunmak, araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek ve bunları uygulamak üzere bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yurt içinden ve yurt dışından konu ile ilgili uzmanların katılımı ile sürekli ve geçici şûra, kurul ve çalışma grupları oluşturabilir, danışma ve ihtisas komisyonları kurabilir. Ayrıca, Başkanlık teşkilatında, gerektiğinde sürekli veya geçici özel ihtisas komisyonları ile inceleme, araştırma ve çalışma grupları oluşturulabilir.

Başkanlık hizmet birimlerinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”


MADDE 7-
633 sayılı Kanunun 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Taşra teşkilatı:

MADDE 8- Başkanlığın taşra teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri ile doğrudan Başkanlığa bağlı dinî yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur.

İl ve ilçe kuruluşlarının başında birer müftü bulunur. İl müftüleri Diyanet İşleri Başkanlığına, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlıdır. 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır. İl ve ilçe müftüleri, bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder, din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetler. İl ve ilçe müftülüklerinde ihtiyaca göre şube müdürlükleri kurulabilir.

Müftülük kursu, staj, rotasyon, hizmet içi eğitim, terfi ve performans ölçütlerine ilişkin usul ve esaslar ile dinî yüksek ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri, Kur’an kursları ile yurt ve pansiyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”


MADDE 8-
633 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personelin nitelikleri:

MADDE 9- Başkanlık personelinde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartlar yanında; Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, il ve ilçe müftüsü, Başkanlık vaizi ve vaizlerin en az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunu olması gerekir. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü için ise dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olması şartı aranır.

Başkanlık personelinin 657 sayılı Kanunda ve bu Kanunda yer almayan diğer nitelikleri ile atanmalarında dinî öğrenim şartı arananlara ilişkin ortak nitelikler yönetmelikle düzenlenir.”


MADDE 9-
633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Atama:

MADDE 10- Başkan yardımcıları, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı müşterek kararla; daire başkanı, hukuk müşaviri, başmüfettiş, müfettiş, iç denetçi ve dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü Başkanın teklifi üzerine Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile; 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan diğer personelin atamaları ise Başkan tarafından yapılır.

Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday veya aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden Başkanlık personeli, aday gösterilmemeleri veya seçimi kaybetmeleri halinde eski görev yerlerine dönemezler; bunlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanırlar.

Görev süresi sona eren Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan ve üyeleri kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka kadrolara atanırlar.

İl müftüleri ile en az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunu olan daire başkanları Başkanlık vaizi kadrolarına atanabilir ve Başkanlık tarafından belirlenen yerlerde görevlendirilebilirler. 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasında belirtilen kadrolara atananlar hakkında uygulanan hükümler, Başkanlık vaizi kadrosuna atananlar hakkında da aynen uygulanır.

Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.

Başkanlık kadrolarına yapılacak atama ve nakil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”


MADDE 10-
633 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Diyanet işleri uzmanları ve müfettişler:

MADDE 11- Başkanlık, merkez teşkilatında, bu Kanunda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde Diyanet işleri uzmanı ve Diyanet işleri uzman yardımcısı istihdam eder. Diyanet işleri uzman yardımcısı olarak atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim görmüş olmak.

b) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle otuz yaşını, yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar için otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

Diyanet işleri uzman yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar bir daha bu sınava katılamazlar. Diyanet işleri uzman yardımcısı kadrolarının yüzde onundan az olmamak üzere, yüzde yirmisine kadar dinî yüksek öğrenim dışındaki dallardan uzman yardımcısı atanabilir.

Diyanet işleri uzman yardımcılığına atananlar; en az üç yıl çalışmak, yönetmelikte belirtilen yabancı dillerden en az birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belgeye veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Mesleki yeterlik sınavında başarılı olanlar Diyanet işleri uzmanı unvanını kazanırlar. Bunlar Başkanlığın hizmet alanlarına göre ihtisasa yönlendirilir ve ihtiyaca göre merkez birimlerinde görevlendirilir.

Diyanet işleri uzmanlığı mesleki yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, Diyanet işleri uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Diyanet işleri uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Diyanet işleri uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Başkanlık, rehberlik ve teftiş hizmetlerini yürütmek üzere müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam eder. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim görmüş olmak.

b) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle otuz yaşını, yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar için otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar bir daha bu sınava katılamazlar. Müfettiş yardımcısı kadrolarının yüzde onundan az olmamak üzere, yüzde yirmisine kadar hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarından müfettiş yardımcısı atanabilir.

Müfettiş yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Mesleki yeterlik sınavında başarılı olanlar müfettiş unvanını kazanırlar. Mesleki yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, müfettiş yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Müfettiş ve müfettiş yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”


MADDE 11-
633 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Vaizler, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, Kur’an kursu öğreticileri, eğitim görevlileri:

MADDE 12- Vaizler, cami ve mescitler ile diğer mekanlarda her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dinî konularda bilgilendirmek, Başkanlığın hizmet alanlarında irşat, rehberlik, inceleme ve araştırma yapmakla görevlidir. Vaizlik mesleği, adaylık döneminden sonra vaiz, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basamaklarına ayrılır.

İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar, cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürütmek ve dinî konularda toplumu bilgilendirmekle görevlidir. İmam-hatiplik mesleği; adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip; müezzin-kayyımlık mesleği ise müezzin-kayyım ve başmüezzin kariyer basamaklarına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak atanır. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar, Kur’an-ı Kerim öğretiminde görevlendirilebilir.

Kur’an kursu öğreticisi, Kur’an kurslarındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Kur’an kursu öğreticiliği; adaylık döneminden sonra Kur’an kursu öğreticisi, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve Kur’an kursu başöğreticisi kariyer basamaklarına ayrılır.

Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler, sicil puanları ve Başkanlıkça yapılacak sınav sonuçları esas alınır.

Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi eğitim görevlisi, bu merkezlerdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Eğitim görevlisi, en az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunu olup ihtisas kursunu bitirmiş veya doktora yapmış olanlar arasından atanır.

Uzman vaiz, başvaiz, uzman imam-hatip, başimam-hatip, başmüezzin, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve Kur’an kursu başöğreticisi kadrolarına atanmaya ilişkin hususlar ve bunlar ile vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerinin çalışma, usul ve esasları ile imam-hatipler ve müezzin-kayyımların haftalık iznine ve bayram tatillerinde izin kullanmalarına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.”


MADDE 12-
633 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi:

MADDE 13- Hac ve umre ibadetlerinin usulüne uygun, sağlık ve güvenlik içinde, hizmet talep edenlerin hakları korunacak şekilde ifası amacıyla, Başkanlık ve/veya Başkanlığın denetim ve gözetimi altında ilgili mevzuatı gereği uluslararası her türlü seyahat hizmetleri verme yetkisini haiz seyahat acentaları tarafından hac ve umre seferleri düzenlenir. Seyahat acentalarına tahsis edilecek kontenjan oranı Bakanlar Kurulunca belirlenir ve bu orana göre tespit edilen sayı seyahat acentalarınca kullanılmak üzere topluca verilir. Gerektiğinde bu acentalardan hizmet satın alınabilir. Başkanlıkça düzenlenen hac ve umre seferlerinde 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 4 üncü maddesinde sözü edilen işletme belgesi aranmaz.

Başkanlıkla ve hac ve umreye götüreceği vatandaşlarla yaptığı sözleşme hükümlerine uymayan, götürdüğü hacı veya umreciye sözleşmede taahhüt ettiği hizmeti vermeyen veya eksik veren acentaya fiilin ağırlığına göre uyarma, kınama, kontenjan kısıtlaması, süresiz veya 1-3 yıl arası organizasyondan men, söz konusu acenta yetkililerinin bir başka isim altında aynı hizmeti yürüten acentalarla acenta görevlisi olarak görevlendirilmemesi müeyyidesi Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararı ile verilir.

Hac ve umre organizasyonunda hizmetlerin ifası sırasında meydana gelebilecek zararların karşılanması amacıyla, hac ve umre organizasyonu düzenleyen seyahat acentaları; götürdükleri her bir hacı başına aldıkları ücretin tamamı, götürdükleri umreci başına ise aldıkları ücretin yarısı kadar Başkanlığa teminat verir. Seyahat acentaları ayrıca, anılan organizasyonlarda Başkanlıkça sunulan idari hizmetler, personel desteği, denetim, gözetim ve rehberlik, eğitim, sağlık ve benzeri hizmetler karşılığı alınacak hizmet bedelini ve ilgili ülke tarafından hacı başına talep edilen miktarı Başkanlığa öder. Hizmet bedelini belirlemeye ve gerektiğinde teminatları indirmeye Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu yetkilidir.

Başkanlık, gerektiğinde hac ve umre hizmetlerinin alım-satım, ulaşım, muhasebe ve mali işlemlerinin bedeli mukabilinde yürütülmesinde Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapar. Türkiye Diyanet Vakfına ödenecek bedel Hac ve Umre Komisyonunca belirlenir. Belirlenen hac ve umre ücretleri Başkanlığın denetiminde, Türkiye Diyanet Vakfınca açılacak Hac ve Umre  Hesabına  yatırılır. Anılan  Vakıfça   açılan  Hac  ve  Umre   Hesabından  hac  ve  umre hizmetleri, Başkanlığın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri, eğitim, öğretim, yayın, bilimsel proje ve araştırma faaliyetleri, konferans, sempozyum ve benzeri toplantılar ile dinî nitelikli diğer hizmet ve faaliyetler için gereken harcamalar yapılır. Harcamalar, Diyanet İşleri Başkanı veya görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü, üç genel müdür ve bir hukuk müşavirinden oluşan Hac ve Umre Komisyonu kararlarına dayanılarak yapılır. Anılan Komisyon, tahmini harcamalarının her hac mevsimi sonunda, hangi hizmet ve faaliyetlere hangi miktar ve oranlarda ve hangi şartlarda yapılacağına dair kararlarını bir program çerçevesinde belirler.

Hac ve umre ibadetlerinin ifası amacıyla münhasıran Başkanlıkça yapılan faaliyetler kurumlar vergisinden muaftır. Bu faaliyetler nedeniyle yapılan işlemler harçlardan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır. Bu paralar kamu kaynağı ve kamu geliri olarak değerlendirilmez.

Hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün harcamalar her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık, Sayıştay ve gerektiğinde Başbakanlık müfettişleri tarafından denetlenir.

Hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi, Hac ve Umre Hesabının oluşturulması, bu hesapta yer alan tutarların harcanması, hac ve umre dönemlerinde hac ve umre faaliyetleri için yurt içinde görevlendirilen Başkanlık personeline mesai saatleri dışında yaptırılacak ilave çalışma ücreti ve sınav hizmetleri karşılığında ödenecek ücretler, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun kuruluş, görev ve yetkilerine dair usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.”


MADDE 13-
633 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi:

MADDE 14- Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi, yirmi milyon Türk Lirasıdır. Bu miktarı on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mevcut olan sermayenin tamamı ile sermayenin işletilmesinden elde edilen kârlar, tahsis edilen sermaye miktarına ulaşılıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra kalan kârlar, izleyen mali yılın şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır.

Döner sermayenin gelirleri; her türlü mal ve hizmet satış gelirleri, özel kişi veya kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dini yayınların Din İşleri Yüksek Kurulunca incelenmesi karşılığı elde edilen gelirler, sınav giderlerini karşılamak üzere sınav hizmetlerinden elde edilen gelirler, bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerden oluşur. Elde edilen gelirler döner sermayenin yürüteceği faaliyetlere ilişkin giderlerin karşılanmasında ve yönetmelikte belirtilecek diğer faaliyet alanlarında kullanılır.

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir. Şartlı bağışlar şart kılınan yere harcanır.

Döner Sermaye İşletmesi, Başkanlık yayınlarının satış yerleri ile ilgili hizmetleri yürütür, kitabevleri açabilir, yayın hizmetleri ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapabilir.

Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”


MADDE 14-
633 sayılı Kanunun 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri:

MADDE 15- Başkanlık teşkilatının her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Başkan ve diğer üst düzey yöneticiler sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur.”


MADDE 15-
633 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği:

MADDE 17- Başkanlık gerektiğinde, kanunla verilen görevleri çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapar. Anılan Vakıf hakkında 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri uygulanmaz.”


MADDE 16-
633 sayılı Kanunun 18/A maddesinin başlığı “Yurt dışı teşkilatı:” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başkanlık yurt dışı teşkilatı, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre kurulan müşavirlik ve ataşeliklerden oluşur.”

“Başkanlık yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabilmek için; en az dört yıllık dini yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, Başkanlık teşkilatında vaizlik, müdürlük, uzmanlık, diyanet işleri uzmanlığı, din işleri yüksek kurulu uzmanlığı ve üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az üç yıl çalışmış olmak ve türü ve düzeyi yönetmelik ile belirlenecek yabancı dillerden birini bilmek gerekir.

Yurt dışı sürekli görevlere atanmada Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, genel müdür, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar. Bunların yurt dışı temsil ve yeterliliği mülakatla belirlenir. Başkan yardımcıları ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanının yurt dışı sürekli görevlere atanmasında herhangi bir şart aranmaz. Sınav Kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan yardımcısının başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve genel müdürler arasından belirlenen üç üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Sınav sonunda başarılı olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması yapılır.”

“İlk ve orta öğrenimlerini ilgili ülkede tamamlayıp Türkiye’de lisans düzeyinde yüksek din öğrenimini veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışında bir İslam ilahiyatı bölümünü başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma izni bulunanlar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca mahallinde sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının yüzde seksenini geçmemek üzere Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Bu kapsamda istihdam edilecek personelin sayısı, nitelikleri, seçim usul ve esasları, görev yerleri ve süreleri, izinleri, görevlerinin sona erdirilmesi ve verilecek iş sonu tazminatı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenir.

Yurt dışı görevler için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlara, personelin yurt dışı görevlere hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Türkçe’nin ve Türk lehçelerinin konuşulduğu ülkelere yapılacak atamalarda hangi dil ve lehçelerin aranacağı ve yurt dışı teşkilatına yapılacak atamalarla ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”


MADDE 17-
633 sayılı Kanunun 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aday Tespit Kurulu:

MADDE 20- Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacaklardan yirmi dört adayı tespit etmekle görevli Aday Tespit Kurulu, Diyanet İşleri Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, genel müdürler, birim başkanları, il müftüleri, dinî yüksek ihtisas merkezi müdürleri, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü, her bir ilahiyat fakültesinin kendi öğretim üyeleri arasından akademik kurullarınca seçecekleri ikişer temsilci, her bir eğitim merkezinin eğitim görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, her coğrafi bölgedeki ilçe müftülerinin kendi aralarından seçecekleri ikişer temsilci ve her coğrafi bölgedeki başvaizler, başimam-hatipler ile Kur’an kursu başöğreticilerinin kendi aralarından seçecekleri ikişer temsilciden oluşur.”


MADDE 18-
633 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Yargılama usulü:

MADDE 21- Başkanlık teşkilatının her kademesinde din hizmetlerini yürüten personel, görevleri sebebiyle işledikleri suçlarda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uygulaması bakımından kamu görevlisi sayılır ve bunlar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”


MADDE 19-
633 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yer alan “mushafları inceleme kurulu başkanı” ibaresi “mushafları inceleme ve kıraat kurulu başkanı”, “teftiş kurulu başkanı” ibaresi “rehberlik ve teftiş başkanı”, “din işleri yüksek kurulu uzmanı,” ibaresi “diyanet işleri uzmanı ve diyanet işleri uzman yardımcısı, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı,” olarak değiştirilmiş, “bilgisayar çözümleyicisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, başkanlık müşaviri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, özel kalem müdürü, daire tabibi, diş tabibi, mimar, mühendis, astronom, mütercim” ibaresi eklenmiş, birinci fıkranın son cümlesi “Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için (Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve üyeleri, Başkanlık müşaviri (4 adet)  ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri hariç) yüksek öğrenim şartı aranır.” şeklinde, maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Sözleşmeli olarak Başkanlıkta çalışan personele, bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Başkan tarafından belirlenecek tutarda aylık sözleşme ücreti ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Başkanın teklifi üzerine Başbakan veya ilgili Bakanın onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, Başkanlıkta eğitim görevlisi ve Kur’an kursu öğreticisi kadrosunda bulunup, fiilen eğitim görevliliği ve öğreticilik yapanlara da aynı esas ve usullere göre ödenir.

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre, başkan yardımcısı ve Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı, üyesi ve genel müdür olarak görevlendirilenlere, anılan madde uyarınca ödenen ücrete ilaveten ve söz konusu maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen sınırlamaya tabi olmaksızın, her ay (20.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Başkanlık başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde ikiyüzünü geçmemek üzere Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanın onayı ile belirlenecek oranda ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu fıkra kapsamında ödeme yapılanlara, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre ödeme yapılmaz.”


MADDE 20-
633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçiş Hükümleri:

GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Başkan ve başkan yardımcıları, 3 üncü ve 4 üncü maddelere göre Başkan ve başkan yardımcıları atanıncaya kadar göreve devam eder.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte atanmış bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve üyelerinin görev süresi, atanmış oldukları tarihten itibaren 5 inci maddede belirlenen sürenin bitiminde sona erer.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlık merkez teşkilatında Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı kadrosunda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı kadrolarına atanmış sayılırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlık merkez teşkilatında şube müdürü kadrosunda bulunanlar ile daha önce bu kadrolarda bulunmuş olanlardan veya en az üç yıldır Başkanlık Teşkilatında çalışmakta olup yüksek lisans derecesine sahip olanlardan halen Başkanlık teşkilatında görev yapanlar, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen yabancı dil belgesine sahip olma şartını taşımaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde en fazla iki defa yapılacak ve usul ve esasları Başkanlıkça belirlenecek Diyanet İşleri uzmanlığı mesleki yeterlik sınavına katılma hakkına sahiptir. Yapılacak mesleki yeterlik sınavı sonucunda başarılı bulunanlar, Diyanet İşleri uzmanı kadro sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere başarı sırasına göre Diyanet İşleri uzmanı kadrosuna atanır. Başkanlık merkez teşkilatında boşalan şube müdürü kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Başkanlık merkez teşkilatındaki şube müdürleri, Başkanlıkça uygun bulunan işlerde görevlendirilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı ve Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi kadrosunda bulunanlar, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi olarak atanmış sayılır. Bunların görev süresi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, en az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunu olup murakıp kadrosunda bulunanlar üç yıl içinde en fazla iki defa yapılacak, usul ve esasları Başkanlıkça belirlenecek vaizlik sınavına katılma hakkına sahiptir. Sınavda başarılı olanlar vaiz kadrosuna atanır. Boşalan murakıp kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlık eğitim merkezlerinde öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleri ile aynı derecedeki eğitim görevlisi kadrosuna atanmış sayılır.

Kadro karşılığı sözleşmeli statüde bulunanlardan bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personelin yeni bir kadroya atanıncaya kadar sözleşmeleri devam eder ve bunlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş kadrolara en geç altı ay içinde atanır. Atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Atandıkları yeni kadrolarına bağlı olarak alacakları aylık, ek gösterge, her türlü  zam  ve  tazminatları  ile  diğer  mali  hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının  net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarından az olması halinde, aradaki fark bu kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan diğer personel, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş kadrolara en geç altı ay içinde atanır ve atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarından az olması halinde, aradaki fark atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Bu Kanunla yapılan düzenlemelere uyum sağlamak üzere, üç yıl süreyle ihtiyaç duyulan kadro değişiklikleri, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaksızın, anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.

Bu Kanuna göre yeniden düzenleme ve atamalar yapılıncaya kadar Başkanlığın değişen veya yeniden kurulan birimlerine verilen görevleri, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut düzenleyici işlemlerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 14- 25/12/2009 tarihli ve 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinde yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, 2010 yılı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığına ait boş kadrolara 5000 adet açıktan atama yapılabilir.

GEÇİCİ MADDE 15- 30/6/2010 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında halihazırda vekil imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlar ile 3/5/2005 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında toplam en az dört ay süreyle vekil imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak görev yapmış olanlar; kamu personeli seçme sınavlarının herhangi birinden Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve alanlarında yeterlilik belgesine sahip olmaları şartıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurmaları ve Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca vizeli veya vize sayısının yeterli olmaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde vize edilecek sözleşmeli imam -hatip  ve  müezzin-kayyım  pozisyonlarına geçirilir. Bu şekilde  sözleşmeli imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarına geçirileceklerin sayısı 4000 adedi geçemez ve bu işlemler başvuru süresi dahil en geç altı ay içerisinde tamamlanır.”


MADDE 21-
a) 633 sayılı Kanunun bölüm başlıkları, alt başlıkları, 16 ncı, 18 inci, 26 ila 29 uncu, 31 inci, 32 nci, 39 uncu ve 40 ıncı maddeleri ile 12/4/1990 tarihli ve 416 sayılı 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

1) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “Dış Ticaret Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bentteki “Dış Ticaret Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Uzmanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiştir.

2) 59 uncu maddesinde yer alan “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,” ibaresi eklenmiştir.

3) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” bölümünün;

(a) “A- Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (h) alt bendine “Dış Ticaret Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları,” ibaresi,

(b) “C- Din Hizmetleri Tazminatı” bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, anılan bende aşağıdaki (d) alt bendi,

eklenmiştir.

“a) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup “Vaiz” kadrosuna atananlar için %175’ine,

b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 95’ine,

2. İmam-Hatip Lisesi mezunları için % 93’üne,

3. Diğerleri için % 89’una,

c) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca % 50’sine,

d) (a) ve (b) alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca; başvaiz, başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi kadrolarına atananlara % 40’ına, uzman vaiz, uzman imam-hatip, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve başmüezzinlik kadrolarına atananlara % 20’sine,”

4) Ekli (I) Sayılı Ek Göstergeler Cetvelinin;

(a) “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (c) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanı,” ibaresi bu bentten çıkarılmış ve aynı bölümün (a) bendine “Başbakanlık Müsteşarı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanı” ibaresi, aynı bölümün (f) bendinde yer  alan  “Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları  ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı,”  ibaresi bu bentten çıkarılmış ve aynı bölümün (d) bendine “Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere  “Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı,” ibaresi, aynı bölümün (f) bendine “Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi,” ibaresi, aynı bölümün (d) bendine “Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı” ibaresi, aynı bölümün (h) bendine “Vakıf Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.

(b) “VI- Din Hizmetleri Sınıfı” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan,

a) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları

                                1       3000

                                2       2200

                                3       1600

                                4       1100

                                5         900

                                6         800

                                7         500

                                8         450

b) Yukarıda belirtilenler dışındaki yüksek öğrenim mezunları

                                1      2200

                                2      1600

                                3      1100

                                4         800

c) Diğerleri

                                1       1500

                                2       1100

                                3         800

                                4        650”

5) Ekli (II) Sayılı Ek Göstergeler Cetvelinin;

“2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümünde yer alan “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı, İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir),” ibaresi aynı cetvelin “5- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümünde yer alan “İl Müftüsü,” ibaresi çıkarılmış ve “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne  “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı, İl Müftüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi,” ibaresi, aynı Cetvelin “5- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü,” ibaresi eklenmiştir.

6) Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin;

(a) 2 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2  a) Diyanet İşleri Başkanı  13.000

b) Müsteşar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri    10.000”

(b) 5 inci sırasının (f) bendine “İl Emniyet Müdürleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, İl Müftüleri” ibaresi eklenmiştir.

(c) 7 nci sırasında yer alan “ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları” ibaresi “, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

(ç) 9 uncu sırasının (a) bendine “İl Emniyet Müdürleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Müftüleri,”, (b) bendine “İl Emniyet Müdürleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Müftüleri,” ibaresi eklenmiştir.

c) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun (1) sayılı Cetvelinde yer alan “Yüksek Din Kurulu Üyeleri” ibaresi “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri” olarak değiştirilmiştir.

ç) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı 67 yaşını doldurdukları tarihtir.”

d) 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “Polis Radyosuna” ibaresinden sonra gelmek üzere  “, kanunla belirlenen görev alanında radyo ve televizyon yayını yapacak olan Diyanet İşleri Başkanlığına” ibaresi eklenmiştir.

e) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Diyanet İşleri Başkanlığına ait cetvelden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetveldeki Diyanet İşleri Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.


MADDE 22-
Bu Kanunun; çerçeve 19 uncu maddesiyle değiştirilen 633 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası 30/6/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 23-
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

(I) SAYILI CETVEL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI


MERKEZ TEŞKİLAT


Başkan
  Başkan Yardımcısı    Sürekli Kurullar                            Hizmet Birimleri           

Başkan  Başkan Yardımcısı     a) Din İşleri Yüksek Kurulu              a) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı                  b) Mushafları İnceleme ve Kıraat Krl                 b) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı                                                                       c) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü                                   .                                                  ç) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğü
                                                                                                       d) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

                                                                                                    e) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

                                                                                                    f) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

                                                                                                    g) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

     

                                                                                                   ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

                                                                                                   h) Hukuk Müşavirliği

                                                                                                   ı) Özel Kalem Müdürlüğü     

                                                                                                   i) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 

 

 

 

(ll) SAYILI CETVEL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONELİNE İLİŞKİN AYLIK

ÜCRET SINIRLARI (BRÜT TL.)

 

GÖREV UNVANI

Taban Ücreti

Tavan Ücreti

Diyanet İşleri Başkanı

2.771

3.079

Başkan Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

2.658

2.812

Genel Müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı

2.463

2.669

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, I. Hukuk Müşaviri

1.745

2.504

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi

1.694

2.340

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Daire Başkanı, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Özel Kalem Müdürü

1.663

2.320

Başkanlık Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Tabibi, Diş Tabibi

1.637

2.299

Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Şube Müdürü

 

 

Kadro Derecesi 1

1.591

2.156

Kadro Derecesi 2

1.550

2.104

Kadro Derecesi 3

1.519

2.053

Kadro Derecesi 4

1.478

2.002

Kadro Derecesi 5

1.437

1.950

Kadro Derecesi 6

1.417

1.899

Kadro Derecesi 7

1.406

1.848

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı

1.129

1.591

Mühendis, Mimar

1.278

1.848

Astronom, Bilgisayar Programcısı, Bilgisayar Çözümleyicisi, Mütercim

1.232

1.796

 

  

   

( 1 ) SAYILI LİSTE

  

KURUMU     : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI  : MERKEZ

 

 İPTAL EDİLEN KADROLAR

 

 

 

 

SERBEST KADRO

TOPLAM KADRO

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ADEDİ

GİH

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

1

5

5

GİH

Teftiş Kurulu Başkanı

1

1

1

GİH

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı

1

1

1

GİH

Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi

1

9

9

GİH

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Din Hizmetleri Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Hac Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Din Eğitimi Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Dini Yayınlar Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Personel Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

1

1

1

SH

Baştabip

1

1

1

 

TOPLAM

 

25

25

 

  

KURUMU            : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI         : TAŞRA

 

İPTAL EDİLEN KADROLAR

 

 

 

 

 

SERBEST KADRO

TOPLAM KADRO

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ADEDİ

GİH

Kur’an Kursu Müdürü

1

57

57

GİH

Kur’an Kursu Müdürü

2

4

4

GİH

Kur’an Kursu Müdürü

3

20

20

EÖH

Öğretmen

1

42

42

EÖH

Öğretmen

2

22

22

EÖH

Öğretmen

3

18

18

EÖH

Öğretmen

4

23

23

EÖH

Öğretmen

5

14

14

EÖH

Öğretmen

6

8

8

 

TOPLAM

 

208

208

 

 

( 2 ) SAYILI LİSTE

 

KURUMU     : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI  : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

 

SERBEST KADRO

TOPLAM KADRO

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ADEDİ

GİH

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

1

3

3

GİH

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

1

1

1

GİH

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi

1

8

8

GİH

Genel Müdür

1

7

7

GİH

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

1

1

1

GİH

Strateji Geliştirme Başkanı

1

1

1

GİH

Daire Başkanı

1

35

35

GİH

Özel Kalem Müdürü

1

1

1

GİH

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

1

1

1

GİH

Başkanlık Müşaviri

1

15

15

GİH

Diyanet İşleri Uzmanı

1

30

30

GİH

Diyanet İşleri Uzmanı

2

30

30

GİH

Diyanet İşleri Uzmanı

3

30

30

GİH

Diyanet İşleri Uzmanı

4

30

30

GİH

Diyanet İşleri Uzmanı

5

30

30

GİH

Diyanet İşleri Uzmanı

6

30

30

GİH

Diyanet İşleri Uzmanı

7

20

20

GİH

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

8

25

25

GİH

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

9

25

25

GİH

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

1

20

20

GİH

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

2

10

10

GİH

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

3

10

10

GİH

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

4

8

8

GİH

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı

8

26

26

GİH

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı

9

26

26

DH

Başkanlık Vaizi

1

15

15

SH

Daire Tabibi

5

1

1

 

TOPLAM

 

439

439

 

 

 

KURUMU            : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI         : TAŞRA

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

 

SERBEST KADRO

TOPLAM KADRO

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ADEDİ

GİH

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

1

7

7

GİH

Eğitim Merkezi Müdürü

1

2

2

GİH

Eğitim Merkezi Müdürü

2

2

2

GİH

Eğitim Merkezi Müdürü

3

1

1

GİH

Şube Müdürü

1

100

100

GİH

Şube Müdürü

2

75

75

GİH

Şube Müdürü

3

75

75

GİH

Şube Müdürü

4

63

63

GİH

Eğitim Uzmanı

1

10

10

GİH

Eğitim Uzmanı

2

10

10

GİH

Eğitim Uzmanı

3

10

10

GİH

Eğitim Uzmanı

4

20

20

GİH

Din Hizmetleri Uzmanı

1

35

35

GİH

Din Hizmetleri Uzmanı

2

35

35

GİH

Din Hizmetleri Uzmanı

3

35

35

GİH

Din Hizmetleri Uzmanı

4

35

35

GİH

Din Hizmetleri Uzmanı

5

35

35

GİH

Din Hizmetleri Uzmanı

6

35

35

GİH

Din Hizmetleri Uzmanı

7

32

32

GİH

Şef

3

10

10

GİH

Şef

4

10

10

GİH

Şef

5

10

10

GİH

Şef

6

20

20

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

150

150

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

150

150

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

200

200

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

200

200

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

200

200

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

8

100

100

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

100

100

GİH

Şoför

8

60

60

GİH

Şoför

9

60

60

GİH

Şoför

10

50

50

GİH

Şoför

11

50

50

DH

Başvaiz

1

100

100

 

 

 

 

 

 

DH

Başvaiz

2

100

100

DH

Uzman Vaiz

1

200

200

DH

Uzman Vaiz

2

200

200

DH

Vaiz

5

200

200

DH

Vaiz

6

200

200

DH

Vaiz

7

200

200

DH

Vaiz

8

1200

1200

DH

Vaiz

9

254

254

DH

Kur`an Kursu Baş Öğreticisi

1

150

150

DH

Kur`an Kursu Baş Öğreticisi

2

150

150

DH

Kur`an Kursu Uzman Öğreticisi

1

150

150

DH

Kur`an Kursu Uzman Öğreticisi

2

150

150

DH

Kur`an Kursu Uzman Öğreticisi

3

200

200

DH

Kur`an Kursu Uzman Öğreticisi

4

200

200

DH

Kur’an Kursu Öğreticisi

10

1500

1500

DH

Başimam-Hatip

1

500

500

DH

Başimam-Hatip

2

500

500

DH

Uzman İmam-Hatip

1

750

750

DH

Uzman İmam-Hatip

2

750

750

DH

Uzman İmam-Hatip

3

500

500

DH

Uzman İmam-Hatip

4

500

500

DH

Uzman İmam-Hatip

5

500

500

DH

İmam-Hatip

10

3000

3000

DH

Başmüezzin

3

250

250

DH

Başmüezzin

4

250

250

DH

Müezzin-Kayyım

10

250

250

DH

Müezzin-Kayyım

12

2000

2000

DH

Eğitim Görevlisi

1

42

42

DH

Eğitim Görevlisi

2

12

12

DH

Eğitim Görevlisi

3

21

21

DH

Eğitim Görevlisi

4

30

30

DH

Eğitim Görevlisi

5

14

14

DH

Eğitim Görevlisi

6

8

8

TH

Teknisyen

3

10

10

TH

Teknisyen

4

10

10

TH

Teknisyen

5

10

10

TH

Teknisyen

6

5

5

TH

Teknisyen

7

5

5

YH

Hizmetli

5

30

30

YH

Hizmetli

6

30

30

YH

Hizmetli

7

30

30

YH

Hizmetli

8

40

40

YH

Hizmetli

9

30

30

YH

Hizmetli

10

10

10

YH

Hizmetli

11

50

50


YH

Aşçı

5

10

10

YH

Aşçı

6

10

10

YH

Aşçı

7

5

5

YH

Aşçı

8

5

5

YH

Aşçı

9

5

5

YH

Aşçı

10

5

5

YH

Aşçı

11

5

5

YH

Aşçı

12

5

5

 

TOPLAM

 

17328

17328

 

 

 

KURUMU     : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI  : YURTDIŞI

 

 

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

 

 

SERBEST KADRO

TOPLAM KADRO

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ADEDİ

GİH

Din Hizmetleri Müşaviri

1

3

3

GİH

Din Hizmetleri Müşavir Yardımcısı

2

1

1

GİH

Din Hizmetleri Ataşesi

2

3

3

 

TOPLAM

 

7

7

 

cytotec abortion pill buy online https://www.rochediagnostics.fr/BLOGENGINE.DIABETEAUFEMININ/page/how-effective-are-abortion-pills.aspx order abortion pill online

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
abortion pill prescription abortion pill where to buy abortion pill
viagra without prescription new zealand read read
viagra soft tabs 100mg online viagra vs birth control click
how do you get abortion pills generic abortion pill mifepristone abortion pill
link why men have affairs how to catch a cheat
reasons women cheat why do married men cheat on their wives cheat on wife
hiv dating service national aids day can i get aids from swimming with black people
abortion stories gone wrong pregnancy medications miscarriage pill
spy free app click best android spy
how do you get a girlfriend site my girlfriend wants me to cheat on her
how to cheat boyfriend site i want to cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend with a black guy vancouverpaddlewheeler.com why did i cheat on my boyfriend that i love
i want to cheat my husband thinks i cheated i cheated on my husband now what
i just cheated on my boyfriend link i want to cheat on my boyfriend
women that cheat on their husbands read how many women cheat
my wife cheated on me with my father megaedd.com why men cheat
what makes people cheat centaurico.com unfaithful wife
I cheated on my boyfriend blog.gildedvillage.com dating sites for married people
text message tracking click free sms tracking software
back alley abortions average cost of an abortion electric vacuum aspiration
reasons people cheat blog.sharepointgeek.nl why husbands cheat
free prescription card click prescription drug discount card
android phone spying xn--sorpendlerklub-sqb.dk hidden spyware for android
signs of infidelity insight.nestingen.com married men who cheat with men
free android spyware apps android phone monitoring cell spy free download
why do women cheat my husband cheated on me wife who cheated
home remedies for early pregnancy termination prostudiousa.com ways to terminate an early pregnancy at home
abortion 12 weeks abortion pill reasons why abortion is wrong
abortion in the first trimester abortion pill what is abortion
discount pharmacy card site rhoads pharmacy coupons
why are women unfaithful solveit.openjive.com husband watches wife cheat
valacyclovir 0.5g go revia pill
vardenafil pill read viagra 200mg
coupons for drugs coupon for prescription discount prescription drug card
amoxil pill ventolin 2mg diflucan 50mg
vardenafil acyclovir pill acyclovir 400mg
propecia pill centauricom.com rifaximin
internet drug coupons markthrice.com free coupon for viagra
viagra discount coupons markthrice.com viagra coupons free
coupons for prescription medications areta.se coupons for prescription medications
discount drug coupon viagra sample coupon viagra free sample coupons
prescription savings card coupons for drugs prescription drug cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and chlorthalidone lisinopril and chlorthalidone lisinopril and chlorthalidone
lisinopril and sexual problems lisinopril and sexual problems lisinopril and sexual problems
cheap abortion pill aborted fetus abortion clinics in houston tx
free cialis coupon go coupons for cialis
surgical abortion how much is abortion pill discount coupons
diabetes sexuality treatment site blood sugar chart
cialis price us link cialis coupon discounts
prescription drugs coupons link free cialis coupons
coupons for cialis printable go free printable cialis coupons
coupons for cialis 2016 blog.nvcoin.com cialis prescription coupon
prescription coupon click coupon cialis
prescription savings cards open free discount prescription card
coupon for free cialis codesamples.in coupon for cialis
cialis coupon 2015 click cialis coupon
cipromed ciprofloxacin ciprinol
buscopan enceinte site buscopan
ventolin inhaler etken madde ventolin inhaler 100 mcg ventolin inhaler muadili
cleocin vajinal krem mattnichols.co.uk cleocin 150 mg
cardura 2 mg cardura xl 2mg cardura 2 mg
flagyl for uti femchoice.org flagyl dosing
keppra sirop go keppra
clopidogrel teva allied.edu clopidogrel
cialis discount cheap cialis cialis walgreen coupon
prescription card discount martialinfo.com internet drug coupons
procyclidine procyclidine procyclidine spc
how many abortions can a woman have sgaasports.com abortion article
prescription drug coupons go 2015 cialis coupon
abortion advice link missed abortion
abortion effects albayraq-uae.com unplanned pregnancy
cialis nedir cialis 100 mg cialis tablet
cialis coupons and discounts aldwych-international.com cialis discount coupon
cialis coupons printable pureheartvision.org cialis 2015 coupon
cialis coupons online fedbeton.be free cialis coupon 2016
free abortion clinics in houston funtimeleisure.co.uk first trimester abortion
vermox bez recepta vermox tablete nuspojave vermox 100mg
voltarene 50 yunaweddings.com voltarene posologie
abortion pill online where to get an abortion pill cost for an abortion
losartankalium bivirkninger losartankalium krka bivirkninger losartankalium teva 50 mg
imodium dosage for dogs blog.pragmos.it imodium plus spc
cialis patent blog.plazacutlery.com cialis 20 mg
acetazolamide acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
vermox pret tracyawheeler.com vermox pret
abortion pill pictures myhealthreport.ca chemical abortion pill
second trimester abortion abortion pill price risks of abortion pill
buy abortion pill about abortion pill in clinic abortion pill
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar amoxicillin nedir
vermox cijena vermox suspenzija vermox tablete doziranje
non surgical abortion pill abortion pill laws home abortion pill methods
vermox prospect bistromc.org vermox
free abortions airascatering.com how much does an abortion pill cost
acetazolamide sivuvaikutukset partickcurlingclub.co.uk acetazolamide blood brain barrier
early methods of abortion dilation and curettage definition medication during pregnancy
flagyl 125 blog.griblivet.dk flagyl v
clomid proviron clomid proviron clomid tapasztalatok
vermox sirup vermox cena vermox spc
how do abortion pill work acnc.com abortion pill side effects
metoprolol medicin philhustead.com metoprololsuccinat
early abortion pill abortion pill cost without insurance abortion procedure
amoxicilline amoxicilline amoxicillin 1000 mg
duphaston tablete kako se piju yunaweddings.com duphaston i ovulacija
printable coupons for cialis britmilk.co.uk cialis.com coupon
viagra cena viagra pret viagra cena
free coupon for cialis cialis coupons and discounts cialis discount coupon
natural abortion pill medical abortion cost information about abortion pill
lilly cialis coupons cialis free sample coupons prescription drug coupons
what is abortion pill methods of abortion pill anti abortion pill
coupon for prescription cialis manufacturer coupon cialis free sample coupons
pharmacy discount card americanstreethockey.com pharmacy card discount
the abortion pill cost myhealthreport.ca abortion pill price
nootropil review saveapanda.com nootropil review
duphaston tablete duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox pret vermox mikor hat vermox
spontaneous abortion pill natural abortion pill methods pro abortion
coupons for cialis printable destinations.com.pg cialis prescription coupon
prescription drugs coupons pathakwavecurecenter.com coupons for cialis printable
2015 cialis coupon cialis coupons from manufacturer coupon cialis
natural abortion pill how does an abortion pill work cons of abortion pill
medical abortion cost abortion pill recovery getting an abortion pill
cialis 5 mg cialis cialis 100 mg
abortion pill price aegdr.org abortion pill is wrong
cialis coupon pureheartvision.org cialis.com coupons
abortion pill centers anti abortion facts facts about abortion pill
voltaren retard voltaren patch voltaren krem fiyat
cialis allindiasweetsrestaurant.com cialis nedir
nootropil by-expression.com nootropil review
cialis manufacturer coupon 2016 cialis coupons and discounts cialis discount coupon
price of an abortion pill abortion pill centers cost for an abortion
amoxicillin amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
nootropil blog.smartofficecloud.com nootropil review
cost of abortions cheap abortion pill clinics history of abortion pill
buy abortion pill agama-rc.com abortion pill alternatives
clomid testosterone clomid proviron clomid testosterone
cialis free coupon free cialis coupon online cialis coupons
discount prescriptions coupons discount coupons for prescriptions lilly cialis coupons
abortion pill side effects free abortions how much do abortion pill cost
how does an abortion pill work how much are abortions pro choice abortion pill
effects of abortion pill early abortion pill options second trimester abortion
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox sirup cijena
cialis coupon 2015 abraham.thesharpsystem.com transfer prescription coupon
medications pregnancy what are the methods of abortion abortions per year
cialis discount coupons lilly cialis coupons coupons for prescriptions
naltrexone side effects forum click how long is naltrexone in your system
opiate blocker shot vivitrol opioid antagonists for alcohol dependence ldn thyroid
low dose naltrexone endometriosis open naltrexone cocaine
naltrexone and opiates click naltrexone interactions
revia generic low dose naltrexone infertility alcohol blocker
alcohol blocker go naltrexone prescription
vivitrol shot for opiate addiction floridafriendlyplants.com low dose naltrexone bipolar
naltrexone implant removal maltrexone naltrexone pellets
natraxone 50 mg naltrexone how to make low dose naltrexone
naltrexone and vivitrol naltrexone oral vivitrol drug interactions
how to take naltrexone naltrexone abuse vivitrex
naltrexone side effects weight loss click vivitrol and drinking
ldn for autism ldn for anxiety acamprosate
how naltrexone works can naltrexone cause false positive drug implants for addicts
naltrexone treatment low dose naltrexone depression anxiety low dose naltexone
spironolacton ohne rezept spironolacton kreatinin spironolacton netdoktor
risperidon parkinson medicintitler.site risperidon krka 0 5