KAZANIM DETAYLARI

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE KARŞI AÇILAN DAVADA Kİ HUKUK ZAFERİMİZ

Sendikamızın Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine karşı açmış olduğu dava sonuçlandı.

Buna göre taşrada görev yapan şeflerin yer değişikliğini düzenleyen madde ile EK-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu maddesi  Danıştay 5. Dairesinin 30.11.2010 tarihinde verdiği kararla yürütülmesi durduruldu.

 

Camiamıza duyurulur.

 

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

 

*********************************

 

        T.C.

D A N l Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2009/3652

 

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Türk Diyanet Vakıf Sendikası

Vekili    : Av.Hamit Kocabey, İzmir Cad.

Fevziçakmak 1. Sokak No:7/5 - Kızılay/ANKARA

 

Davalılar   1-Başbakanlık - ANKARA

                  2- Diyanet işleri Başkanlığı - ANKARA

 

          İsteğin Özeti: Davacı Sendika, 25.8.2004 günlü, 25564 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 29.4.2009 günlü, 27214 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Yönetmeliğin; (eski Yönetmeliğin 12. maddesinin (f) bendini değiştiren) 5. maddesinde yer alan, "...ve taşra teşkilatındaki şeflerin..." ibaresinin; (eski Yönetmeliğin 14. maddesini değiştiren) 6. maddesinin fıkrasında yer alan "... bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile 25.8.2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Diyanet işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Cami görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formunda yer alan başarı puanlarıyla birlikte" ibaresinin; anılan maddenin 4. fıkrasında yer alan "...veya mahallen gösterilecek idari lüzum ve zaruretler..:" ibaresi ile 5. fıkrasında yer alan "... idari lüzum ve zarurete binaen..." ibaresinin; (eski Yönetmeliğin 21. maddesinin 3. fıkrasını değiştiren) 9. maddesinde "...şube müdürlüğü..." unvanının atanma ve yükselme sınavına tabi tutulan unvanlar içerisinden çıkartılması hükmünün iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını istemektedir.`

 

Danıştay Tetkik Hakimi: Süleyman Aydın

Düşüncesi          : Dava konusu Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan, "...ve

taşra teşkilatındaki şeflerin..." ibaresi ile 6. maddesinin 3. fıkrasındaki, "... bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile" ibaresi yönünden olayda 2677 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesinde sayılan koşullar gerçekleşmiş bulunduğundan, anılan ibarelerin yürütülmesinin durdurulmasına; buna karşılık, Yönetmeliğin dava konusu diğer hükümlerine yönelik olarak yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı                : Aylin Bayram

Düşüncesi          : Dava, 25.8.2004 günlü, 25564 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 29.4.2009 günlü, 27214 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan, Yönetmeliğin 12. maddesinin (f) bendini değiştiren "...ve taşra teşkilatındaki şeflerin..." ibaresinin; 6. maddesinde, Yönetmeliğin 14. maddesini değiştiren 3. fıkrasında yer alan "... bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile 25.8.2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Cami Görevlileri Sözlü Sınavı, Değerlendirme Formunda yor alan başarı puanlarıyla birlikte,,," ibaresinin; 6, maddesinde,

 

Yönetmeliğin 14. maddesini değiştiren 4. fıkrasında yer alan "...veya mahallen gösterilecek idari lüzum ve zaruretler..." ibaresinin; 6. maddesinde, Yönetmeliğin 14. maddesini değiştiren 5 paragrafta yor alan "... idari lüzum ve zarurete binaen ." ibaresinin; 9. maddesinde, Yönetmeliğin 21. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "...Şube Müdürlüğü..." unvanının atanma ve yükselme sınavına tabi tutulan unvanlar içerisinden çıkartılması hükmünün iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.    

                Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında bir kadroya açıktan veya naklen atanacakların niteliklerini belirlemek, atama ve nakillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. Yönetmeliğin üçüncü bölümünde Yönetmelik kapsamına giren bazı personel için gruplandırma, sınıflandırma ve hizmet süreleri düzenlenmiş, bu kapsamda 8. maddede, illerin, il müftüleri, il müftü yardımcıları, illerdeki şube müdürleri ve Kur`an kursu müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı gruba ayrıldığı, 9. maddede de ilçelerin, ilçe müftülerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı ayrıldığı belirtilmiş, yönetmeliğin 12„ maddesinde anılan personelin atanma usulleri belirlenmiştir. Yönetmeliğin 8 ve 9. madde hükümleri ile hizmetin niteliği ile görevin önem ve özelliği göz önünde bulundurularak grup ve sınıf hizmetlerine tabi, personel cayılmak suretiyle `belirlenmiş olmasına ve anılan hükümlerde herhangi bir değişiklik yapılmamış olmasına karşın, dava konusu Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan, Yönetmeliğin 12. maddesinin (f) bendini değiştiren "...ve taşra teşkilatındaki şeflerin..." ibaresi ile bu husus göz ardı edilerek grup ve sınıflar arası atamaya tabi olacağı öngörülmeyen  taşra   teşkilatındaki   şeflerin   de   bulundukları   yerdeki   görev  sürelerinin sınırlandırılarak zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmasında Yönetmeliğin genel düzenlemesine ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır.

Yönetmeliğin 6.maddesinin Yönetmeliğin 14. maddesini değiştiren 3. fıkrasında alan "... bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile” ibaresine gelince; anılan düzenleme ile cami görevlilerinin yer değiştirmelerinde gözönünde bulundurulacak kıstaslar arasında yer alan, cami görevlilerinin, Başkanlığın yayın hizmetlerine desteği ve Başkanlığın hac, kurban gibi hizmetlerine katkı ve desteğine yönelik düzenleme cami görevlilerinin asli görevleri arasında yer almaması nedeniyle, anılan ibarede hukuka uyarlık görülmemiştir.

Yönetmeliğin dava konusu edilen diğer hükümlerine yönelik olarak, yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı Yasa`nın 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinde, yet alan. Yönetmeliğin 12. maddesinin (f) bendini değiştiren "...ve taşra teşkilatındaki şeflerin..." ibaresinin ve Yönetmeliğin 6.maddesinin Yönetmeliğin 14. maddesini değiştiren 3. fıkrasında, yer atan "... bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile" ibaresinin yürütülmesinin durdurulması, Yönetmeliğin dava konusu diğer hükümlerine yönelik olarak ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir,

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi`nce 10.8.2010 tarihinde hasım konumuna alınan davalı Başbakanlık`ın birinci savunmasının geldiği görülerek işin gereği yeniden düşünüldü:

Dava konusu Yönetmeliğin (eski Yönetmeliğin 12. maddesinin (f) bendini/değiştiren) 5. maddesinde, taşra teşkilatındaki şeflerin, bulundukları yerdeki asgari görev süresinin altı yıl olduğu, bu sürenin üç yıl daha uzatılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

  Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nin üçüncü bölümünde bu Yönetmelik kapsamına giren bazı personel için gruplandırma, sınıflandırma ve hizmet süreleri düzenlenmiş, bu bölümde yer alan "illerin gruplandırılması" başlıklı 8, maddesinde; illerin, il müftüleri, il müftü yardımcıları, illerdeki şube müdürleri ve Kur`an kursu müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı gruba ayrıldığı, "İlçelerin sınıflandırılması" başlıklı 9. maddesinde; ilçelerin, ilçe müftülerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı sınıfa ayrıldığı belirtilmiş, 12. maddesinde de "grup ve sınıf hizmetlerine tabi personelin" atanma usulleri düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 8. ve 9. maddelerinde grup ve sınıf hizmetlerine tabi personel; il ve ilçe müftüleri, il müftü yardımcıları, illerdeki şube müdürleri ve Kur`an kursu müdürleri şeklinde sayılmak suretiyle belirlenmiş olmasına ve taşra teşkilatındaki şeflerin bu unvanlar arasında yer almamasına karşın, dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesi ile Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nin "Grup ve sınıf hizmetlerine tabi personelin ataması" başlıklı 12. maddesinde yapılan değişiklik sonucu grup ve sınıflar arası atamaya tabi olacağı öngörülmeyen taşra teşkilatındaki şeflerin de bulundukları yerdeki görev sürelerinin sınırlandırılarak zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmasında Yönetmeliğin genel düzenlemesine ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır.

Dava konusu Yönetmeliğin (eski Yönetmeliğin 14. maddesini değiştiren) 6. maddesinin 3. fıkrasında, cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulacağı; bu Komisyonun; her yıl Haziran ayında toplanarak cami görevlilerinden bulunduğu görev yerinde beş yılını tamamlamış olanların durumlarını bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formunda yer alan başarı puanlarıyla birlikte özlük ve sicil dosyalarına göre inceleyeceği; bu Yönetmeliğin 11/A maddesinde belirtilen gruplardaki camilere Komisyonca nakli gerekli görülenlerin il içi nakillerinin, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen esaslar göz önüne alınarak valiliklerce yapılacağı; il dışı nakil tekliflerinin ise Başkanlığa gönderileceği hükme bağlanmıştır.    

Yönetmelik ekindeki "Ek-5 Cami ` Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Forumu”nun "B-Hizmet Yılı ve Başarı Puanı" bölümünün 5. bendinde, cami görevlisinin, Başkanlığın yayın hizmetlerine desteği için (1) puan; 8. bendinde, Başkanlık hizmetlerine katkı ve desteği (hac, kurban, iftar düzenleme gibi) için (1) puan verileceği hükmü yer almaktadır.

Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formunun 5. ve 8. Bentlerindeki değerlendirme kıstaslarının  cami   görevlilerinin   asli   görevleri   arasında   bulunmadığı anlaşıldığından, objektif olmayan bu kıstaslara gönderme yapan dava konusu Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrasındaki,  "bu Yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile" ibaresinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

 

Yönetmeliğin davaya konu edilen diğer hükümlerine gelince;

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 27. maddesine göre, ancak idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi mümkün olup; Yönetmeliğin davaya konu edilen diğer hükümleri yönünden olayda yürütmenin durdurulması için Yasa`nın aradığı koşulların gerçekleşmemiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan, "...ve taşra teşkilatındaki şeflerin..." ibaresi ile Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrasındaki, "... bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile" ibaresi yönünden olayda 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu`nun 27/2. maddesinde sayılan koşullar gerçekleşmiş bulunduğundan, anılan ibarelerin yürütülmesinin durdurulmasına; buna karşılık, Yönetmeliğin dava konusu diğer hükümlerine yönelik olarak olayda 2577 sayılı Yasa`nın 27/2. maddesinde sayılan koşullar gerçekleşmemiş olduğundan, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 7 (yedi) gün içerisinde İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere, 30.11.2010 tarihinde karar verildi.

 

Başkan Üye        Üye        Üye        Üye

Mustafa               Günay   Esen      Hayrettin            Nalan

KILIÇHAN            ERDEN  EROL     KADIOĞLU          TERZİ

abortion pill online abortion pill buy online where can i get the abortion pill online

order abortion pill online buy abortion pill order abortion pill online

where to buy abortion pills online http://latticeenginescom.staging.emagineusa.com/blog/page/abortion-clinics-in-brooklyn.aspx buy cytotec for 24 week abortion

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house
where to buy abortion pills online redirect where to buy abortion pill
how do i know if my wife cheated signs of unfaithful husband cheaters caught
married men cheat with men My girlfriend cheated on me how often do women cheat on their husbands
online go viagra soft tabs overnight delivery
open abortion pill order online abortion pill services
why do men have affairs dating site for married people open
black women white men why do women cheat why do people cheat
link how to cheat how to catch a cheat
hiv dating service national aids day can i get aids from swimming with black people
how to cheat on wife men who have affairs how to spot a cheater
abortion stories gone wrong is there an abortion pill miscarriage pill
home std testing chlamydia cure where to get a std test
phone spyware for android turbofish.com free spy phone
catching a cheater megaedd.com wife cheaters
top android spy software searchengineoptimization-seo.net my android spy
spy free app blog.fetish-kinks.com best android spy
did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend with his best friend i cheated on my boyfriend with his best friend
i cheated my husband is it my fault my husband cheated my husband cheated now what
how do i know if my girlfriend cheated on me open why do men cheat on their girlfriends
should i tell my boyfriend i cheated on him blog.gobiztech.com i cheat on my boyfriend
wifes that cheat cheat on my husband what causes women to cheat
adult interracial stories link stories of sex
percent of women that cheat mdfoosball.com wife cheated on me
different types of abortion link clinic of abortion
dilatation and curettage video sigridw.com abortion video
apps for spying on cell phones go monitoring app for android
back alley abortions open electric vacuum aspiration
can i find the location of a cell phone site gps coordinates on phone
clinics for abortion how much is the abortion pill pregnancy abortion
walgreens photo coupon online blog.playitsoftware.com walgreens photo code
walgreens coupon prints coupons free coupon prescription
prints at walgreens link rx discounts
discount drug coupon site drug manufacturer coupons
walgreens in store coupon driverblog.suddath.com rite aid krazy coupon lady
signs of infidelity insight.nestingen.com married men who cheat with men
free abortion clinics closest abortion clinic different types of abortion
discount prescription card allindiasweetsrestaurant.com free prescription drug discount card
local abortion clinics http://abortionpill-online.com abortion cost without insurance
unfaithful husband totspub.com how many women cheat on their husbands
viagra coupons 2015 go free coupons
discount drug coupon transfer prescription coupon cialis discount coupons online
viagra coupons mudwise.com coupons prescriptions
ventolin pill read sildenafil citrate 150mg
prescription transfer coupon viagra discounts coupons printable viagra coupon
free prescription cards discount read free coupon for viagra
prescription savings card click prescription drug cards
my husband cheated go why do women cheat on their husbands
pet prescription discount card link coupon for prescription
abortion legal abortion pill how do i have an abortion
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and back pain lisinopril and back pain lisinopril and back pain
discount drug coupon cialis sample coupon cialis coupons online
acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal
viagra tablet side effects viagra for sale uk buy viagra now
coupons for prescription medications pet prescription discount card cialis coupons printable
internet drug coupons coupons cialis discount coupons for prescriptions
coupon for free cialis codesamples.in coupon for cialis
prescription drugs discount cards codesamples.in canada drug pharmacy coupon
online cialis coupons open coupon for prescriptions
free cialis coupon eblogin.com coupon for cialis
augmentin site augmentin duo 400
cialis tablete blog.devparam.com cialis
januvia go januvia 50 mg
niacin nedir go niacin band
jasmine sanders jasmine jasmine tridevil
cleocin vajinal krem mattnichols.co.uk cleocin 150 mg
cardura 2 mg cardura xl 2mg cardura 2 mg
voltaren emulgel voltaren retard voltaren emulgel
cyclogyl modelus.com cyclogyl duration of action
tenormin 100 mg blog.keylink.rs tenormine vidal
ibu lysin carp-fishing.nl ibuflam 400
ibuprofen 400 mg nedir site ibuprofen 400 mg nedir
discount drug coupons go free discount prescription cards
vermox sirup cijena vermox tablete doziranje vermox doziranje
cialis nedir cialis 100 mg cialis tablet
free abortion clinics in houston funtimeleisure.co.uk first trimester abortion
abortion price supermaxsat.com methods of abortion pill
cialis sample coupon cialis free sample coupons cialis coupons free
free abortion pill free abortions free abortion pill
weeks for pregnancy how to terminate a pregnancy naturally dilation and curettage of uterus
side effects low dose naltrexone naltrexone alcoholism medication order low dose naltrexone online
problems in early pregnancy termination pregnancy pill tell my story
vermox cijena vermox suspenzija vermox tablete doziranje
cialis savings and coupons fedbeton.be cialis sample coupon
vermox bez recepta vermox cijena vermox bez recepta
abortion procedure abortion pills third trimester abortion pill
how do abortion pill work types of abortion pill free abortion pill
vermox prospect vermox prospect vermox
prescription discount coupons cialis savings and coupons free printable cialis coupons
prescription drug cards rx prescription discount free printable coupons
cons of abortion pill abortion clinics in houston tx how much does abortion pill cost
coupon prescription cialis coupons 2015 prescription coupon
cheap abortion pill clinics abortion pills teenage abortion pill
cialis cialis 5 mg cialis 20
how to get an abortion pill abortion pill quotes for abortion pill
2015 cialis coupon cialis online coupon discount coupons for prescriptions
abortion pill questions pristineschool.com abortion pill cost
early abortion pill options bangzontheweb.com information on abortion pill
vermox 100mg vermox sirup cijena vermox tablete nuspojave
cialis 20 mg blog.smartofficecloud.com cialis generic
prescription drugs coupons akum.org free cialis coupon
duphaston tablete duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox spc vermox sirup vermox alkohol
vermox sirup cijena blog.dotnetnerd.dk vermox tablete nuspojave
2015 cialis coupon eltrabajadordelestado.org coupon cialis
vermox doziranje ibrahimbayir.com.tr vermox bez recepta
amoxicillin-rnp amoxicillin nedir amoxicillin-rnp
prescription drugs coupons manufacturer coupons for prescription drugs cialis coupon
voltaren retard voltaren retard voltaren
lamisil pastillas lamisil pastillas lamisil comprimidos
facts about abortion pill abortion pill stories price of abortion pill
nootropil by-expression.com nootropil review
prescription drugs discount card amazonschools.com prescription drug coupon
cost of abortions cheap abortion pill clinics history of abortion pill
buy abortion pill the abortion pill cost abortion pill alternatives
coupon cialis accuton.com cialis coupons from lilly
abortion pill video medical abortion cost having an abortion
discount prescriptions coupons discount coupons for prescriptions lilly cialis coupons
duphaston i ovulacija duphaston tablete kako se piju duphaston tablete
acetazolamide thebaileynews.com acetazolamide cerebral edema
how late can you get an abortion pill how much do abortion pill cost abortion pill alternatives
abortion pill medication abortion pill abortion pill questions
effects of abortion pill early abortion pill options second trimester abortion
abortion pill procedures third trimester abortion pill how much do abortion pill cost
should i get an abortion abortion clinics in atlanta ga abortion procedure video
end pregnancy abortion articles abortion houston
canada drug pharmacy coupon coupons for prescription drugs prescription card discount
abortion at 17 weeks apocalypse-ink.com pregnancy week by week
coupons for drugs prescription discount coupons coupon for cialis
prescription savings cards cialis savings and coupons discount drug coupons
naltrexone and alcohol mechanism of action of naltrexone low dose naltrexone chronic fatigue syndrome
naltrexone in the treatment of alcohol dependence saveapanda.com low dose naltrexone side effects multiple sclerosis
the promise of low dose naltrexone therapy onlineseoanalyzer.com naltrexone 50
half life of naltrexone opiate antagonist naltrexone what is revia used for
naltrexone and drinking blog.bjorback.com low dose naltrexone ulcerative colitis
where can i buy low dose naltrexone open naltrexone moa
heroin addiction treatment site.cegep-rimouski.qc.ca low dose naproxen
naltrexone 4.5 avonotakaronetwork.co.nz what is naltrexone hydrochloride used for
naltrexone side effects low dose site naltrexone injection for opiate addiction
naltrexone side effects low dose vivtrol naltrexone
how to take naltrexone open vivitrex
uses for naltrexone charamin.jp naloxone and naltrexone
can naltrexone be abused site naltrexone other names
low dose naltrexone side effects autism read naltrexone classification
naltrexone canada open naltrexone reviews alcoholism
naltrexone pellet side effects naltrexone and heroin what is naltrexone used for
implant for opiate addiction naltrexone opioid naltrexone how long does it take to work
toilax side effects toilax 90 toilax vejledning


Haber Grubu: KAZANIMLARIMIZ
Ekleyen: Hukuk Kazanimlarımız