KAZANIM DETAYLARI

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN İPTALİNE YÖNELİK DANIŞTAY KARARI

Sendikamızca Danıştay nezdinde Yürütmeyi Durdurma talepli açılan:

 

25/08/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atanma Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 29.04.2009 tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmeliğin;

5. maddesinde,  Yönetmeliğin 12 ncı maddesinin (f) bendini değiştiren,  “… ve taşra teşkilatındaki Şeflerin…” ibaresi,

6 .maddesinde,  Yönetmeliğin 14 uncu maddesini değiştiren 3 Fıkrasında yer alan “...bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formunda yer alan başarı puanlarıyla birlikte …” kısmı,

6 .maddesinde,  Yönetmeliğin 14 uncu maddesini değiştiren 4 fıkrasında  yer alan “... veya mahallen gösterilecek idari lüzum ve zaruretler…” İbaresi,

6.maddesinde,  Yönetmeliğin 14 nci maddesini değiştiren, 5. Paragrafta yer alan “... idari lüzüm ve zarurete binaen…" İbaresi,

9.maddesinde,  Yönetmeliğin 21 nci maddesinin 3.fıkrasında yer alan  “... Şube Müdürlüğü …" unvanın atanma ve yükselme sınavına tabi tutulan unvanlar içerisinde çıkarılması hükmü,

Anayasa, 657 sayılı yasa, İdare Hukukunun Genel Prensipleri, Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri amacına aykırı olması,  müvekkil sendika üyelerinin telafisi mümkün olmayan zararlarına neden olduğundan, İptaline ve Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesi istemidir.”

 

Konulu Dava ile ilgili çalışanları kısmen memnun edecek karar çıkmıştır.

 

“Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in bazı maddelerinin iptali ile açılan dava Danıştay Beşinci Daire’nin Esas No:2009/3652 kararı ile Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6.maddesinin 3. fıkrasındaki, Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstas Formu’nun “B-Hizmet Yılı Başarı Puanı” bölümünün 5. bendinde cami görevlisinin Başkanlığın yayın hizmetlerine desteği için (1) puan; 8. bendinde, Başkanlık hizmetlerine katkı ve desteği (Hac, Kurban, iftar düzenleme gibi) için (1) puan verileceği hükmünü cami görevlilerinin asli görevleri arasında bulunmadığından hukuka uyarlık görülmediğinden,  yürütmenin durdurulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

 

Ayrıca Dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan, Yönetmeliğin 12. maddesinin (f) bendini değiştiren “ .. ve taşra teşkilatındaki şeflerin .. “ ibaresi ile bu husus göz ardı edilerek grup ve sınıflar araması atamaya tabi olacağı öngörülmeyen taşra teşkilatındaki şeflerin de bulundukları yerdeki görev sürelerinin sınıflandırılarak zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmasında Yönetmeliğin genel düzenlemesine ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır. Yorumu yapılmasına rağmen yürütme durdurulmamış fakat dava esastan sürmektedir.

 

Sendikamızın açmış olduğu dava sonucu Danıştay kararı Diyanet İşleri Başkanlığına oradan da Tüm il ve ilçe müftülüklerine iletilmiştir. Söz konusu kararda Davacı ve Yürütmenin durdurulmasını isteyen TÜRK DİYANET VAKIF SENDİKASI olarak belirtilmesine rağmen;

 

Diyanet-Sen sitesinde yer alan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Danıştay Yürütmeyi Durdurdu başlıklı:

 

“Daha önce duyurduğumuz üzere; 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle sendikamız avukatı tarafından Danıştay’da dava açılmıştı. Şimdilik Ek-5 Formu’nun yürütmesini durduran Danıştay’ın, bu kararı ile açtığımız davada haklı olduğumuz teyit edilmiş; iptalini istediğimiz tüm maddelerin yürütmesinin durdurulacağı ve iptal edileceği beklentimiz artmıştır.”

 

Haberi ile konuyu sahiplenmeleri dikkati caniptir.

 

Davayı kazanan Türk Diyanet Vakıf-Sen, sahiplenen Diyanet Sen !!!

 

Haberin değerlendirilmesini Diyanet camiasının dikkatine sunuyoruz. 17.02.2010

 

Türk Diyanet Vakıf-Sen

Genel Merkezi

 

 

 

 

 

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No   : 009/3652

 

 

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Diyanet Vakıf Sendikası

 

Vekili    : Av.Hamit Kocabey, İzmir Cad.Fevziçakmak 1. Sokak No:7/5 - Kızılay/ANKARA

 

Karsı Taraf          : Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı - ANKARA

 

İsteğin Özeti     : Davacı Sendika, 25.8.2004 günlü, 25564 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 29.4.2009 günlü, 27214 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin; (eski Yönetmeliğin 12. maddesinin (f) bendini değiştiren) 5. maddesinde yer alan, "...ve taşra teşkilatındaki şeflerin..." ibaresinin; (eski Yönetmeliğin 14. maddesini değiştiren) 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan"... bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile 25.8.2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Diyanet işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formunda yer alan başarı puanlarıyla birlikte..." ibaresinin; anılan maddenin 4. fıkrasında yer alan "...veya mahallen gösterilecek idari lüzum ve zaruretler..." ibaresi ile 5. fıkrasında yer alan "... idari lüzum ve zarurete binaen..." ibaresinin; (eski Yönetmeliğin 21. maddesinin 3. fıkrasını değiştiren) 9. maddesinde "...şube müdürlüğü..." unvanının atanma ve yükselme sınavına tabi tutulan unvanlar içerisinden çıkartılması hükmünün iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını istemektedir.

 

Danıştay Tetkik Hakimi: Süleyman Aydın

 

Düşüncesi          :Yürütmenin durdurulması   isteminin   reddi   gerektiği düşünülmüştür.

 

Danıştay Savcısı: Aylin Bayram

 

Düşüncesi          ; Dava, 25.8.2004 günlü, 25564 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 29.4.2009 günlü, 27214 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 5.maddesinde  yer alan,  Yönetmeliğin  12.  maddesinin  (f)  bendini  değiştiren  "...ve taşra teşkilatındaki şeflerin…"ibaresinin;  6. maddesinde, Yönetmeliğin 14. maddesini değiştiren 3.fıkrasında yer alan "... bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile 25.8.2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formunda yer alan başarı puanlarıyla birlikte..." ibaresinin; 6. maddesinde, Yönetmeliğin 14. maddesini değiştiren 4. fıkrasında yer alan "...veya mahallen gösterilecek idari lüzum ve zaruretler..." ibaresinin; 6. maddesinde, Yönetmeliğin 14. maddesini değiştiren

5. paragrafta yer alan "... idari lüzum ve zarurete binaen..." ibaresinin; 9. Maddesinde, Yönetmeliğin 21. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "...Şube Müdürlüğü..." unvanının atanma ve yükselme sınavına tabi tutulan unvanlar içerisinden çıkartılması hükmünün iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.      

 

Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında bir kadroya açıktan veya naklen atanacakların niteliklerini belirlemek, atama ve nakillerine ilişkin usul ve esastan düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. Yönetmeliğin üçüncü bölümünde Yönetmelik kapsamına giren bazı personel için gruplandırma, sınıflandırma ve hizmet süreleri düzenlenmiş, bu kapsamda 8. maddede, illerin, il müftüleri, il müftü yardımcılar, illerdeki şube müdürleri ve Kuran kursu müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı gruba ayrıldığı, 9. maddede de ilçelerin, ilçe müftülerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı sınıfa ayrıldığı belirtilmiş, yönetmeliğin 12. maddesinde anılan personelin atanma usulleri belirlenmiştir. Yönetmeliğin 8 ve 9. madde hükümleri ile hizmetin niteliği ile görevin önem ve özelliği gözönünde bulundurularak grup ve sınıf hizmetlerine tabi personel sayılmak suretiyle belirlenmiş olmasına ve anılan hükümlerde herhangi bir değişiklik yapılmamış olmasına karşın, dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan, Yönetmeliğin 12. maddesinin (f) bendini değiştiren "...ve taşra teşkilatındaki şeflerin..." ibaresi ile bu husus gözardı edilerek grup ve sınıflar arası atamaya tabi olacağı öngörülmeyen taşra teşkilatındaki şeflerin de bulundukları yerdeki görev sürelerinin sınırlandırılarak zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmasında Yönetmeliğin genel düzenlemesine ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır.

 

Yönetmeliğin dava konusu edilen diğer hükümlerine gelince; yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı Yasa`nın 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan, Yönetmeliğin 12. maddesinin (f) bendini değiştiren *...ve taşra teşkilatındaki şeflerin..." ibaresinin yürütülmesinin durdurulması, Yönetmeliğin dava konusu diğer hükümlerine yönelik olarak ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi`nce davalı idarenin birinci savunmasının geldiği görülerek işin gereği yeniden düşünüldü:

 

Dava konusu Yönetmeliğin (eski Yönetmeliğin 14. maddesini değiştiren) 6. maddesinin 3. fıkrasında, cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulacağı; bu Komisyonun; her yıl Haziran ayında toplanarak cami görevlilerinden bulunduğu görev yerinde beş yılını tamamlamış olanların durumlarını bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyanet işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer EK-1 Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formunda yer alan başarı puanlarıyla birlikte özlük ve sicil dosyalarına göre inceleyeceği; bu Yönetmeliğin 11/A maddesinde belirtilen gruplardaki camilere Komisyonca nakli gerekli görülenlerin il içi nakillerinin, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen esaslar göz önüne alınarak valiliklerce yapılacağı; il dışı nakil tekliflerinin ise Başkanlığa gönderileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yönetmelik ekindeki "Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu`nun " B-Hizmet Yılı ve Basan Puanı" bölümünün 5. bendinde, cami görevlisinin, Başkanlığın yayın hizmetlerine desteği için (1) puan; 8. bendinde, Başkanlık hizmetlerine katkı ve desteği (hac, kurban, iftar düzenleme gibi) için (1) puan verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formunun 5. ve 8. bentlerindeki değerlendirme kıstaslarının cami görevlilerinin asli görevleri arasında bulunmadığı anlaşıldığından, objektif olmayan bu kıstaslara gönderme yapan dava konusu Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrasındaki, "bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile" ibaresinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

 

Yönetmeliğin davaya konu edilen diğer hükümlerine gelince;

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu`nun 27. maddesine göre, ancak idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi mümkün olup; Yönetmeliğin davaya konu edilen diğer hükümleri yönünden olayda yürütmenin durdurulması için Yasa`nın aradığı koşulların gerçekleşmemiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrasındaki, "bu Yönetmeliğin ekinde yar alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile" ibaresi yönünden olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 27/2. maddesinde sayılan koşullar gerçekleşmiş bulunduğundan, anılan ibarenin yürütülmesinin durdurulmasına; buna karşılık, Yönetmeliğin dava konusu diğer hükümlerine yönelik olarak olayda 2577 sayılı Yasa`nın 27/2. maddesinde sayılan koşullar gerçekleşmemiş olduğundan, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 11.11.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                     Üye                 Üye                           Üye                    Üye

Salih                         Günay              Esen                      Mustafa                  Hayrettin

ER                            ERDEN           EROL                     KILIÇHAN               KADIOĞLU

 

 

S/A 20.11.2009

 

 

order abortion pill online buy abortion pill order abortion pill online

cytotec abortion pill buy online http://wpgdiyfest.org/page/effects-of-an-abortion.aspx abortion pill prescription

buy abortion pill online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where can you buy the abortion pill
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house
abortion pill prescription abortion pill where to buy abortion pill
my wife cheated on me now what most women cheat why do husbands cheat
women who cheated husband cheat online
my boyfriend cheated on me with a guy why married men cheat on their wives open
men having affairs all wife cheat open
black women white men why do women cheat why do people cheat
link why do women cheat on their husbands women that cheat on their husbands
home abortion remedies homemade abortion abortion procedures
top free spy apps for android cell phone monitoring software free spy software for android
women affairs cheats women who cheat on their husbands
abortion stories gone wrong pregnancy medications miscarriage pill
why does husbands cheat read women that cheat with married men
what are std symptoms parentpower.com what are the symptoms for chlamydia
how do i know if my girlfriend cheated on me how do i know if my girlfriend cheated on me why do men cheat on their girlfriends
I cheated on my wife click most women cheat
women wanting to cheat tracyawheeler.com i want my wife to cheat on me
what makes people cheat looking to cheat unfaithful wife
wifes that cheat blog.perecruit.com what causes women to cheat
adult porn written stories with animals link adult babies punished stories
illustrated adult stories adult stories online short stories adult breastfeeding husband
app to spy go android hidden spy app
dilatation and curettage video articles against abortion abortion video
history of my phone calls phone logging software call log history
live gps tracking device spying on a cell phone google spy apps
having abortion bayes.co.uk abortion procedure video
abortion clinics orlando open abortions clinics
walgreens photo print coupons pharmacy exam coupon code walgreens coupons for prints
free prescription card mobilepro.pe.kr free prescription drug discount card
rx prescription coupons click free prescription discount cards
prescription drug discount coupons walgreens photo book coupon code rx coupon code
copay cards for prescription drugs allindiasweetsrestaurant.com discount prescription cards
promo code cvs photo click cvs weekly sales
free abortion clinics closest abortion clinic different types of abortion
what is the best spy app for android spyware android free cell spy app free
walgreen coupons printable go prescription card
ventolin 4mg finasteride pill vardenafil 60mg
viagra coupons 2015 coupons free free coupons
viagra coupons discount prescription drug cards coupons prescriptions
fluconazole 50mg sildenafil citrate 100mg sildenafil citrate 120mg
cialis pill policereference.co.uk imitrex
online pharmacy coupon code dotnetblogengine.net viagra 2015 coupon
viagra discount coupons markthrice.com viagra coupons free
viagra discounts coupons go discount prescription drug card
viagra trial coupon floridafriendlyplants.com coupons viagra
coupons for viagra 2016 modelosguayaquil.com coupons for viagra
abortion legal abortion pill how do i have an abortion
coupon prescription site free cialis samples coupon
late term abortion statistics site questions about abortion
when will bystolic go generic tudorza patient assistance linzess patient assistance
linzess patient assistance bystolic coupon 2014 bystolic
coupon for prescription link discount prescription coupons
abortion aftercare website-knowledge.com pro abortion arguments
prescription drugs coupons site cialis manufacturer coupon
bystolic patient assistance www bystolic com coupon forest laboratories patient assistance
prijs viagra apotheek viagra pillen kruidvat viagra online deutschland
prescription discount coupon click discount prescription drug cards
coupons prescriptions open manufacturer coupons for prescription drugs
free prescription drug discount card go cialis savings and coupons
pet prescription discount card prostudiousa.com coupons for prescription medications
transfer prescription coupon is-aber.net free discount prescription card
cipromed ciprofloxacin ciprinol
cialis tablete go cialis
voltarene 75 choputa.com voltaren dolo
viagra til kvinder viagra uden recept viagra til kvinder
singulair junior deploymentshare.com singulair junior
ventolin inhaler etken madde fyter.cn ventolin inhaler muadili
lamisil pastillas lamisil para que sirve lamisil cream
sildenafil citrate tablets click sildenafil citrate 200 mg
cardura 2 mg go cardura 2 mg
omeprazole neryx.com omeprazole eg
sildenafil side effects sildenafil teva 100 mg sildenafil teva 100 mg cena
enalapril fk choputa.com enalapril 20 mg
verapamil tablete verapamil iskustva verapamil
cialis coupons printable open cialis free coupon
abortion places side effects of abortion pill abortion clinics in indiana
abortion advice link missed abortion
abortion clinics where to buy abortion pill abortion help
abortion effects albayraq-uae.com unplanned pregnancy
cialis prescription coupon cialis discount coupons online discount prescription coupons
abortion pill online where to get an abortion pill cost for an abortion
imodium dosage for dogs blog.pragmos.it imodium plus spc
free abortion pill free abortions free abortion pill
cialis patent cialis tadalafil cialis 20 mg
aerius sirop totspub.com aerius
losartan pro medicin losartankalium krka bivirkninger losartankalium krka
acetazolamide symptoms acetazolamide acetazolamide sivuvaikutukset
amoxicillin dermani haqqinda agrisol.com.ar amoxicillin nedir
cymbalta engorda muito cymbalta cymbalta desconto
vermox cijena vermox suspenzija vermox tablete doziranje
information on abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill pros and cons
amoxicilline amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
cialis coupon card coupon for free cialis discount coupon for cialis
non surgical abortion pill abortion pill laws home abortion pill methods
how do abortion pill work alpinmontservis.cz free abortion pill
abortion pill risks arborawning.com getting an abortion pill
viagra wiki viagra torta viagra pret
vermox prospect vermox prospect vermox
prescription discount coupons aldwych-international.com free printable cialis coupons
free abortions abortion pill costs how much does an abortion pill cost
vermox bez recepta vermox tablete nuspojave vermox tablete nuspojave
vermox sirup cijena tracyawheeler.com vermox suspenzija
coupon prescription cialis coupon free prescription coupon
vermox sirup vermox cena vermox spc
price of abortion pill ismp.org free abortions
cialis 100 mg cialis 5 mg cialis 5 mg
abortion pill is murder late term abortion pill how much does an abortion pill cost
neurontin gabapentin zygonie.com neurontin
metoprolol medicin metoprololsuccinat hexal 50 mg metoprololsuccinat
neurontin alkohol neurontin cena neurontin alkohol
late term abortion pill clinics anti abortion facts abortion pill costs
metoprololsuccinat bivirkninger metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
coupons for prescriptions fedbeton.be cialis coupon
different types of abortion pill side effects of abortion pill low cost abortion pill
what is abortion pill abortion pill articles anti abortion pill
pharmacy discount card rx prescription coupons pharmacy card discount
how does abortion pill work klitvejen.dk free abortions
vermox cijena vermox sirup cijena vermox bez recepta
abortion pill cons accuton.com abortion pill complications
the abortion pill what is an abortion pill abortion pill clinics in md
lamisil crema precio bvandam.com lamisil crema
vermox sirup cijena blog.dotnetnerd.dk vermox tablete nuspojave
coupons for cialis printable destinations.com.pg cialis prescription coupon
abortion pill alternatives abortion pill articles early abortion pill options
natural abortion pill how does an abortion pill work cons of abortion pill
early abortion pill options amazonschools.com early abortion pill
amoxicillin-rnp mipnet.dk amoxicillin-rnp
online cialis coupons cialis manufacturer coupon 2016 printable cialis coupon
clomid tapasztalatok clomid proviron clomid
clomid proviron pct clomid proviron clomid proviron
cialis coupon pureheartvision.org cialis.com coupons
effects of abortion pill against abortion pill anti abortion pill
cost of medical abortion abortion pill methods having an abortion
voltaren retard voltaren patch voltaren
voltaren retard avonotakaronetwork.co.nz voltaren krem fiyat
about abortion pill activeslo.com abortion pill articles
abortion pill risks information about abortion pill how to have an abortion pill
flagyl 125 flagyl flagyl perros
medication abortion pill when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill
metoprolol tartrate metoprololsuccinat metoprolol succinate
coupon cialis accuton.com cialis coupons from lilly
abortion pill video unbosqueparaelplanetatierra.com having an abortion
neurontin diskuze lasertech.com neurontin diskuze
acetazolamide acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide cerebral edema
abortion pill stories abortion options abortion pill questions
free abortions should abortion pill be legal spontaneous abortion pill
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
nhs medical abortion vacuum for abortion abortion by aspiration
cialis discounts coupons prescription drug discount cards free cialis samples coupon
cialis discount coupons online cialis coupons and discounts cialis.com coupon
heroin detox go when to take naltrexone
naltrexone side effects forum click how long is naltrexone in your system
low dose naltrexone buy online opiate blocker shot vivitrol naltrexone injection price
naltrexone pills go ldn medicine
the promise of low dose naltrexone therapy onlineseoanalyzer.com naltrexone 50
what is naltrexone prescribed for partickcurlingclub.co.uk naltrexone pellets
other names for naltrexone read trexan medication
how long does naltrexone last avonotakaronetwork.co.nz naltrexone reviews
naltrexone for alcohol withdrawal vivitrol dosage naltrexone works by
naitrexone site.cegep-rimouski.qc.ca vivitrol treatment
alcohol blocker blog.pelagicfm.com naltrexone prescription
naitrexone ldn for depression naltrexone pharmacy
naltrexone pharmacy partickcurlingclub.co.uk naltrexone side effects
low dose naltrexone endometriosis partickcurlingclub.co.uk altrexone
naltrexone and vivitrol zygonie.com vivitrol drug interactions
low dose naltrexone in australia what is revia naltrexone and alcohol
naltrexone solubility read naltrexone chronic fatigue syndrome
naltrexone user reviews opioid blocker injection naltrexone headache
naltrexone india can you drink alcohol while taking naltrexone naltrexone trade name
imipramin beipackzettel imipramin wiki imipramin generika


Haber Grubu: KAZANIMLARIMIZ
Ekleyen: Hukuk Kazanimlarımız