KAZANIM DETAYLARI

MUSTAFA TEMEL

T.C.

ÇANAKKALE

İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO             : 2013/454

KARAR NO          : 2013/808

 

 

DAVACI________________ : MUSTAFA TEMEL

                                             Tülüler Köyü Bayramiç/ÇANAKKALE

DAVALI___________________ : BAYRAMİÇ KAYMAKAMLIĞI Bayramiç/ÇANAKKALE

DAVANIN ÖZETİ___________ :   Çanakkale İli,  Bayramiç İlçesi,  Tülüler Köyü Camii

imam-hatibi olarak görev yapan davacı tarafından, yazılı olarak "dikkatinin çekilmesi"ne ilişkin 04/04/2013 tarih ve 168 sayılı Bayramiç Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü işleminin; hukuka aykırı olduğu, Ayvacık İlçesinden naklen atanan müftünün gelmesiyle bütün din görevlilerinin psikolojik baskı altında olduğu, kendisinin üst bürokratlar tarafından gönderildiği, ayak uydurmayan personellerin Haziran ayında rotasyona tabi tutulacağı, personelin izin gününde toplantı yapıldığı, izin gününde toplantı yapılmamasına yönelik sıkıntı dile getirildiğinde azarlandıkları, aynı toplantıda müftülük binasında yapılacak tadilat ve tamiratla ilgili olarak bir liste getirildiği ve personelden ne kadar meblağ yazacaklarını belirtmelerini istendiği, kendilerinin bir meblağ yazmadığı, 20 Şubatta yapılan toplantıda yine aynı listenin karşılarına çıkarıldığı, kendisiyle birlikte bu duruma karşı çıkan arkadaşlarına yapılan baskıların arttığı, camilerinin sık denetlenmeye başlandığı, camide kuyunun ağzını kapatmadığı, cemaat ve köy halkı ile sert kırıcı incitici ve camiden soğutucu bir iletişim içinde olduğundan bahisle savunmasının istendiği, savunma ile birlikte şikayetlerini içeren bir dilekçe ile Çanakkale İl Müftülüğüne müracaatta bulunduğu, dikkat çekme yazısının 657 sayılı Kanunda veya diğer kanunlarda bir disiplin cezası olarak düzenlenmediği, ancak bu işlemin özlük dosyasına konacağı, idarenin takdir yetkisi kullanacağı işlemler noktasında dosyada bu tür yazılı uyarıların olmasının dikkate değer kabul edilerek şahsıyla ilgili aleyhte kanaat oluşturulabileceği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemin, idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir bir işlem olmadığı, disiplin cezası niteliği taşımadığı, davacının hukuki durumuna ciddi etkiler yapabilecek durumda olmadığı, davacının talebinde haklı olmadığı, görev yaptığı camide yapılan denetimde cami tertip, düzen ve temizliğini gereği gibi yapmadığı, cami avlusunda bulanan ağzı açık kuyunun üstünü bir önceki denetimde uyarıldığı halde kapatmadığı, tedbirli davranmadığı, cemaat ve köy halkı ile sert, kırıcı, incitici ve camiden soğutucu bir iletişim içinde olduğu hususlarının tespit edildiği, bunun üzerine davacının savunmasının alındığı, davacının yönergedeki görevlerini yerine getirmede kayıtsız kaldığı, gideremediği noksanları amirine bildirmediği, tesis edilen işlemin mevzuata, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Çanakkale İdare Mahkemesi`nce, davalı idarenin usule yönelik itirazı yerinde görülmeyerek dava dosyası incelenmek suretiyle gereği görüşüldü:

Dava; Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Tülüler Köyü Camii imam-hatibi olarak görev yapan davacı tarafından, yazılı olarak "dikkatinin çekilmesine ilişkin 04/04/2013 tarih ve 168sayılı Bayramiç Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 10. maddesinde; "Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar..." hükmü bulunmaktadır.

Amir, görevin en iyi şekilde yapılması için astını yazılı veya sözlü ikaz etmekten sorumludur. Amir, görevin en iyi şekilde yapılması yönünde disiplinin tesisi ve idamesine yönelik her türlü kusurun sonradan oluşabilecek daha kötü sonuçları doğurmaması maksadıyla astını tespit ettiği kusurlu hususla ilgili olarak önceden ikaz etmesi özde kendinin asli görevi olmaktadır. Bunu yapmaması kendisinin görevini tam yapmamasına kusurlu sorumlu olmasına neden olacaktır. Astın ikaz edilmeden kendi inisiyatifinde, kendi yöntem ve usulüne göre işleri götürmesi disiplin ve kontrolün ortadan kalkmasına, görev ve sorumlulukların kötü yönde kullanılmasına sebep olacağı açıktır.

Davacının tutum ve davranışlarında daha dikkatli ve tutarlı davranması hususunda ikaz edilmesine ilişkin işlem her ne kadar disiplin cezası niteliği taşımasa da, davacının özlük dosyasına konulması ve davacı hakkında davalı idarenin takdir yetkisini kullanacağı çeşitli işlemlerde dikkate alınacak olması karşısında; davacının hukuki durumuna ciddi etkiler yapabileceği görüldüğünden söz konusu işlemin idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olduğu açıktır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Çanakkale ili, Bayramiç İlçesi, Tülüler Köyü Camii imam-hatibi olarak görev yaptığı, 26/03/2013 tarihinde davacının görev yaptığı Tülüler Köyü Camiinde yapılan denetim sonucunda davacının, caminin tertip, düzen ve temizliğine layıkı ile yapmadığı, cami avlusunda bulunan kuyunun üstünü bir önceki denetimde uyarılmasına rağmen kapatmayıp tedbirli davranmadığı ve cemaat ve köy halkı ile sert, kırıcı, incitici ve camiden soğutucu bir iletişim içinde olduğunun istihbar olunduğundan bahisle 27/03/2013 tarih ve 149 sayılı Bayramiç İlçe Müftülüğü yazısı ile davacıdan yazılı savunmasının istenildiği, davacının 04/04/2013 tarihinde verdiği yazılı savunması yeterli görülmeyerek caminin tertip, düzen ve temizliğine dikkat etmediği, cami avlusunda bulunan kuyunun üstünün örtülmesi ve buna benzer konularda dikkatli ve tedbirli davranmadığı ve cemaat ve köy halkı ile samimi ve yapıcı iletişim halinde olmadığından bahisle yazılı olarak "dikkatinin çekilmesi"ne ilişkin Bayramiç Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü`nün dava konusu 04/04/2013 tarih ve 168 sayılı işleminin tesisi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

           Uyuşmazlıkta, Mahkememizin 11/11/2013 tarihli ara kararıyla davalı idareden; davacı hakkındaki isnatlarla ilgili olarak yapılan tespitlere ilişkin ifadeler, yazışmalar, tutanaklar, vs. bilgi ve belgeler istenilmiş, davalı idarece davacı hakkında isnat edilen fiillere ilişkin herhangi bir bilgi ve belge dava dosyasına sunulamamıştır. Bu şekilde davacıya isnat edilen caminin tertip, düzen ve temizliğine dikkat etmediği ve cami avlusunda bulunan kuyunun üstünün örtülmesi ve buna benzer konularda dikkatli ve tedbirli davranmadığı yönündeki iddialara yönelik tespitleri destekler nitelikte herhangi bir yazılı delilin (tutanak, rapor, vs.) bulunmadığı, bu nedenle davacının anılan fiilleri işlediği hususunun açık ve net olarak ortaya konulamadığı, işlemde geçen "buna benzer konularda dikkatli ve tedbirli davranmadığı" yönündeki iddianın herhangi somut bir olaya işaret etmemesi nedeniyle soyut nitelikle kaldığı, öte yandan davacının cemaat ve köy halkı ile sert, kırıcı, incitici ve camiden soğutucu bir iletişim içinde olduğuna yönelik iddia hakkında da somut herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı gibi bu iddianın ancak iddiada yer alan hususlarda tanık ifadeleri alınıp bunların olaya ilişkin olarak temin edilebilen delillerle somutlaştırılması suretiyle soruşturma yapılarak ortaya konulabileceği, ancak dava konusu işlem tesis edilmeden önce davalı idarece davacı hakkındaki iddiaları kanıtlayacak şekilde yeterli ve gerekli incelemenin yapıldığının somut delillerle ortaya konulamadığı görülmüştür.

           Bu durumda, yeterli ve gerekli inceleme yapılmadan ve davacıya isnat edilen fiiller şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmadan tesis edilen davacının yazılı olarak "dikkatinin çekilmesi “ne ilişkin 04/04/2013 tarih ve 168 sayılı Bayramiç Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 88,60-TL yargılama giderinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesi sonrasında davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Edirne Bölge İdare Mahkemesi`ne itiraz yolu açık olmak üzere, 27/11/2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Başkan                                                     Üye                                                          Üye

ORHAN ÇILDIROĞLU                               ENES BİR                                 ERKİN GÜLSEVEN

94892                                                           107189                                                    107210

 

 

YARGILAMA GİDERLERİ___________________ :

Başvurma Harcı:                                             24,30 TL

Karar Harcı      :                                              24,30 TL

Posta Gideri     :                                               40,60 TL

 

TOPLAM        :                                                  88,60 TL

 

 

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills online purchase abortion pill

buy abortion pills online http://www.leadershipsmarts.ca/BlogEngine/BlogEngine/page/over-the-counter-abortion-pills.aspx abortion pills

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house
order abortion pill online abortion pill where can i buy abortion pills
abortion prices chemical abortion read here
open where can i buy abortion pills abortion pill services
abortion support click read here
reasons women cheat reasons women cheat on their husbands cheat on wife
how many women cheat redirect how to tell if wife has cheated
link women who cheat on husbands women that cheat on their husbands
what are the symptoms of aids and hiv hiv aids organizations early hiv symptoms in women
women who cheat on men looking to cheat married cheaters
symptoms of gonorrhea and chlamydia std diseases types of stds and symptoms
android phone monitoring software spyware on android phone android spy tools
how can you terminate a pregnancy at home illegal abortions choices abortion clinic
how do you get a girlfriend go my girlfriend wants me to cheat on her
i cheated on my girlfriend but i love her sigridw.com i need to cheat on my girlfriend
husband cheated on me women who cheat on husbands i dreamed my wife cheated on me
why husbands cheat megaedd.com women that cheat with married men
online affair open cheat women
group sex stories with pictures astrobix.com black female slave sex stories
spy on android phone go spy on cell phones
is abortion legal mipnet.dk pill for abortion
history of my phone calls phone logging software call log history
having abortion abortion photos abortion procedure video
can i find the location of a cell phone tracking phone apps gps coordinates on phone
abortion clinics nyc jcmikkelsen.dk abortion clinics in baton rouge
get free coupons canada pharmacy coupon drug coupon list
walgreens photo print coupons open walgreens photo book coupon code
what is ciprofloxacin used for http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin tablets 500mg
where to buy ciprofloxacin 500mg http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin 250mg tablets
abortion information insight.nestingen.com abortion wiki
teen abortions maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com abortion clinc
discount pharmacy coupons drug rx coupons rx discount pharmacy
thyroxine betamethasone tube levofloxacin 500mg
discount drug coupon blog.linglinzhu.com cialis discount coupons online
viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription
coupons for drugs prescription drugs discount cards discount prescription drug card
fluconazole go neurontin 400mg
tretinoin 0.025% read zovirax 400mg
azithromycin 250mg zithromax 250mg viagra 25mg
viagra discount coupons online softballspa.com pfizer viagra coupons
printable viagra coupon free coupon for viagra prescription discount coupon
lisinopril and low testosterone lisinopril and low testosterone lisinopril and low testosterone
teenage pregnancy blogs.visendo.de abortion clinics in dc
cialis trial coupon cialis coupons online cialis online coupon
linzess patient assistance bystolic coupon 2014 bystolic
prescription drug cards survivingediscovery.com coupons prescriptions
surgical abortion facts against abortion discount coupons
bystolic patient assistance forest laboratories patient assistance
gabapentin for pain side effects gabapentin for pain side effects gabapentin for pain side effects
sumatriptan side effects http://sumatriptannow.com/side-effects sumatriptan side effects
cialis dosage strengths read cialis dosage 20mg
cialis.com coupon sporturfintl.com discount coupon for cialis
prescription discount coupon click discount prescription drug cards
cialis coupon card discount prescription drug cards cialis coupons and discounts
claritine koliko na dan claritine sirup norice claritine sirup norice
augmentin saveapanda.com augmentin duo 400
voltarene 75 choputa.com voltaren dolo
ciprofloxacin wiki by-expression.com ciprofloxacin hexal 500 mg
digoxin dak sporturfintl.com digoxinforgiftning
concordia hannover read concordia hannover
voltaren resinat allied.edu voltaren retard
vermox tablete cijena click vermox delovanje
voltaren emulgel voltaren resinat voltaren emulgel
dalsy prospecto click dalsy prospecto
clopidogrel teva allied.edu clopidogrel
buscopan bambini go buscopan
ibuprofen 400 mg nedir read ibuprofen 400 mg nedir
cialis prescription coupon dkfn.dk prescription coupon
procyclidine procyclidine procyclidine spc
depakin chrono 500 mg click depakin
verapamil dosis verapamil wikipedia verapamil
lilly coupons for cialis open manufacturer coupons for prescription drugs
amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin endikasyonlar
prescriptions coupons sfmcouriers.com free cialis coupon 2016
clomid clomid testosterone clomid cycle
pros and cons of abortion abortion pill questions what is abortion pill
abortion pill cons cheap abortion pill non surgical abortion pill
tegretol generico tegretol cr 400 tegretol bula
discount codes alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
free abortion pill arborawning.com free abortion pill
feldene ampolla feldene ampolla feldene
cheap abortion pill abortion pills cost abortion procedure
brisomax 500 brisomax asma brisomax
cialis generique cialise cialis
sirdalud 4mg dosierung sirdalud 6mg sirdalud alkohol
cialis coupon 2015 britmilk.co.uk prescription transfer coupon
abortion pill is murder methods of abortion pill cytotec abortion
parkemed und pille parkemed parkemed und pille
metoprololsuccinat hexal 50 mg metoprololsuccinat metoprolol tartrate
avalox nebenwirkungen avelox erfahrungen avelox
cialis savings and coupons printable cialis coupon cialis sample coupon
vermox bez recepta vermox bez recepta vermox bez recepta
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
facts on abortion pill free abortion pill abortion pill clinics in md
amoxicillin-rnp amoxicillin nedir amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill complications effects of abortion pill abortion pill debate
alternatives to abortion pill abortion pill debate different types of abortion pill
vermox bez recepta vermox tablete nuspojave vermox tablete nuspojave
vermox sirup cijena vermox sirup cijena vermox suspenzija
early methods of abortion scraping of the uterus lining medication during pregnancy
how late can you get an abortion pill abortion pill procedures abortion pill video
cheap abortion pill clinics abortion pills teenage abortion pill
vermox mikor hat ibrahimbayir.com.tr vermox
coupon for cialis cialis discount coupons online coupon for prescriptions
discount prescriptions coupons cialis discounts coupons coupon for prescriptions
how to get an abortion pill natural abortion pill for abortion pill
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicillin 1000 mg
natural abortion pill spontaneous abortion pill information about abortion pill
in clinic abortion pill side effects of abortion pill abortion pill prices
2015 cialis coupon cialis online coupon discount coupons for prescriptions
chemical abortion pill the abortion pill cost where to get an abortion pill
what is abortion pill abortion pill articles anti abortion pill
vermox vermox spc vermox cena
coupon for free cialis cicg-iccg.com coupon cialis
free abortion pill aictmkulahospital.org abortion pill articles
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 500 mg amoxicillin al 1000
duphaston tablete duphaston forum duphaston cijena bez recepta
feldene gel precio feldene ampolla feldene flash
vermox spc vermox cena vermox alkohol
amoxicillin-rnp amoxicillin nedir amoxicillin-rnp
voltaren ampul truonggiang.net voltaren krem nedir
abortion clinics in houston tx steadfasttraining.co.uk abortion pill questions
clomid proviron pct clomid proviron clomid proviron
prescription transfer coupon cialis 2015 coupon prescription coupon
effects of abortion pill daallo.com anti abortion pill
voltaren retard blog.pragmos.it voltaren nedir
abortion pill risks information about abortion pill how to have an abortion pill
flagyl 500 mg flagyl 500 mg flagyl 500 mg
amoxicillin-rnp amoxicillin amoxicillin 1000 mg
duphaston tablete kako se piju duphaston duphaston tablete
where to get an abortion pill when can you get an abortion pill post abortion pill
viagra prodej viagra recenze viagra koupit
free grocery store coupons alpinmontservis.cz rx coupon
early abortion pill medical abortion pill types of abortion pill
duphaston forum duphaston 10 mg duphaston tablete
vermox sirup cijena vermox cijena vermox cijena
abortion pill pictures against abortion pill what is an abortion pill
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston iskustva duphaston i ovulacija
effects of abortion pill early abortion pill options second trimester abortion
vermox alkohol mipnet.dk vermox
define dilation and curettage apocalypse-ink.com why is abortion wrong
when is it too late for an abortion abortion 8 weeks dilation and curettage side effects
naltrexone treatment link low dose naltrexone lyme disease
opiate blocker shot vivitrol opioid antagonists for alcohol dependence ldn thyroid
revia drug blog.bjorback.com probenacid
where can i buy low dose naltrexone ldn naltrexone side effects naltrexone moa
what is vivitrol what is naltrexone prescribed for is naltrexone addictive
revia generic site alcohol blocker
vivitrol shot low dose naltrexone ankylosing spondylitis low dose naltrexone bipolar
naltrexone side effects low dose site naltrexone injection for opiate addiction
is naltrexone addictive partickcurlingclub.co.uk order naltrexone
naltrexone schedule revia for alcoholism natraxone
low dose naltexone read monthly injection for opiate addiction
neltrexone vivitrol shot cost what is naltrexone 50mg
stopping ldn low dose naltrexone canada trexone
injection to stop drinking go low dose naltrexone uk
does vivitrol stop withdrawals open opioid antagonist naltrexone
naltrexone pellet side effects naltrexone and heroin what is naltrexone used for
low dose naltrexone side effects blog.jrmissworld.com will naltrexone get you high
naltrexone used for go alcohol blocker pill
risperidon parkinson medicintitler.site risperidon krka 0 5
clotrimazol in india clotrimazol wiki clotrimazol globulki
nix garth sabriel oforsendelse.site nix mod fnat


Haber Grubu: KAZANIMLARIMIZ
Ekleyen: Hukuk Kazanimlarımız