HABER DETAYLARI

"BAŞKANLAR KURULU" EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ


TÜRK DİYANET VAKIF–SEN
“Başkanlar Kurulu” Eğitim ve İstişare Toplantısı
Sonuç Bildirisi
30 Kasım–02 Aralık 2018
Ankara-Kızılcahamam
Ankara-Kızılcahamam’da düzenlenen “Başkanlar Kurulu” Eğitim ve İstişare Toplantısı, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’ın değerlendirme konuşmasıyla sona erdi.
Türk Diyanet Vakıf-Sen; Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi amaçlı, ilkeli, ahlaklı, sorumlu ve kararlı bir sendikadır.
Saygıdeğer Diyanet ve Vakıflar çalışanlarını emin ellere, emaneti ehline vermeye,
Türk Diyanet Vakıf-Sen çatısı altında hakkı tutup kaldırma mücadelesine katkı sağlamaya ve
birlikte yürümeye davet ediyoruz:
- Sendikal faaliyetlerimizin; ülkemizin birlik ve beraberliği içerisinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının tamamını kucaklayarak, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilmelerinin temini için yapıldığı ve yapılmaya devam edeceğinin bilinmesi,

- Merkez ve taşra birimlerinin tamamında; kurum-çalışan, amir-memur ilişkilerinin kurumlarımızın misyonuna yakışır bir şekilde oluşmasının sağlanarak, diğer kurumlara da örnek oluşturmasının temin edilmesi,

- Çalışanların Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mensubu olma aidiyetinin en güçlü hale getirilmesinin önündeki engellerin kaldırılması. Çalışanların tamamının kurumlarına ve yöneticilerine güven duymalarının sağlanması, kuruluş günü olan 3 Mart tarihinin gerekli şekilde kutlanması,

- Cami ve Kur’an kurslarının müştemilatında bulunan (bahçe, şadırvan, wc. gibi) halka açık yerlerin temizlik ve bakımının belediye, vakıf, dernek ve muhtarlık imkânları ile sağlanmasının temin edilmesi,

- Çalışanlarımızın büyük çoğunluğunun eşitlik ilkesine aykırı olduğundan karşı olduğu Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) kaldırılması,

- Hac ve umre görevlendirmelerinde, hiç gitmeyenden başlamak üzere kıdem esasına göre görevlendirilmesinin temini. Görevlilerin acente görevlisi gibi umreci toplamalarına son verilmesi. Hizmet yılına, yaş gruplarına göre oranlama yapılarak planlamanın yapılması, her görevlinin görevi boyunca bir kez hac ve umreye gidişinin sağlanması,

- Kendi imkânı ile hacca gitmek isteyen personele kontenjan ayrılması,

- Cami ve Kur’an kursu görevlileri için yapılan veya tahsis edilen (kamu, vakıf veya derneklere ait) lojmanlardan kira parası alınmaması,

- Cami, Kur’an kursu dernekleri ve çeşitli vakıfların çalışanlara müdahalesinin önüne geçilmesi ve cami ve Kur’an kursu derneklerinin denetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılması,

- Camilerde sık sık para toplatılmasına sınır getirilmesi,

- Camilerin su ve ısınma giderlerinin genel bütçeden karşılanması,

- Diyanet akademisinin bir an önce hayata geçirilmesi,

- Kur’an kurslarında nöbet tutan personelin ertesi gün izinli sayılması,

- (C) grubu camilerin tamamına müezzin-kayyım kadrosu verilmesi,

- Kur’an Kursu Öğreticilerinden şartları taşıyanların Kur’an Kursu Öğretmeni kadrosuna alınması,

- Yer değişikliği ve nakillerde objektif bir sistemin oluşması,

- Özellikle taşra teşkilatlarında siyasetçi ve yerel yöneticilerin görevlilerimiz başta olmak üzere kurumlarımıza müdahalesinin önüne geçilmesi,

- 3600 ek göstergenin bir an önce herkesi kapsayacak ve adaletli bir şekilde, diploma farkının da kaldırılarak (GİH, YHS ve DHS) yasalaşması,

- 4/B Sözleşmeli personel alımından vaz geçilerek, mevcut çalışanlar ile vekil ve fahri görevlilerin kadroya geçirilmesi, yeni Kanuri düzenlemelerin görevdeki 4/B çalışanlarının da kapsaması,

- Emekli olan kamu çalışanlarının aile yardımı ödeneğinin kesilmemesi,

- Askere giden çalışanlara askerlik süresince maaşının yarısının ödenmesi,

- Rotasyon uygulamasından vaz geçilmesi,

- Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan görevlilerin tayin ve nakillerinin en hızlı şekilde yapılmasının sağlanması,

- Engelli personelin hac ve umre görevlendirmelerinde değerlendirilmesi,

- Diyanet personeli ve emeklilerinin okuyan çocuklarına Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarından öncelik ve indirim sağlanması. Müracaat eden görevlilerimizin öğrenci çocuklarına burs verilmesi,

- Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının okuyan çocuklarına müracaatları halinde Kurum tarafından burs verilmesi,

- Kırsal kesimlerde görev yapan Diyanet çalışanlarının okuyan çocuklarının okul, barınma gibi ihtiyaçlarının kurumca karşılanması hususunda çalışma yapılması,

- Görev yeri dışında üniversite kazanan görevlilere nakil önceliği veya geçici görevlendirilme hakkı tanınması,

- Büyükşehirlerden başlamak üzere her ile Ankara’da olduğu gibi DİYANET EVİ açılması,

- Büyükşehir il merkezlerinde görev yapan Diyanet personelinin toplu taşım araçlarından, bütün personelin de müzelerden indirimli olarak yararlanabilmeleri için gerekli girişimlerde bulunulması,

- Memur, daktilograf gibi kadroların iptal edilerek, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarının ihdas edilmesi,

- Birim taşınır memurlarına ayniyat-teberrükat saymanı kadrosu verilmesi,

- Yeni yapılacak cami projelerinde din görevlileri için lojman yapımının zorunlu hale getirilmesi, lojmanı olmayan camilere lojman yapılması, ihtiyaç olanların tadilatının yapılması,

- Hizmet içi eğitim kurslarında sosyal etkinliklere de yer verilmesi. Özellikle de eğitim programlarında sendikal mevzuat, beden dili, halkla ilişkiler vb. derslerin de verilmesi,

- Başkanlık merkez teşkilatı yöneticileri başta olmak üzere, il ve ilçe müftüleri ile yapılan toplantılarda sendika kanunu ve işleyişleri ile ilgili bilgilendirme yapılması,

- Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mevzuatlarının günün şartlarına göre güncellenmesi, çıkarılacak ve düzenlenecek mevzuat değişikliklerinde sendikaların da görüşlerinin alınması,

- Sağlık kurulu raporu ve mazereti olan görevlilerin naklen tayinlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması,

- Personelin haksızlığa uğradığı kanaati ile hukuki girişimlerde bulunmasının kınanmaması ve farklı algılamalara sebep olacak anlayışlardan uzak tutulması,

- İsimsiz imzasız şikâyetlerin işleme konulmaması. Yapılan soruşturmaların en kısa sürede sonuçlandırılması,

- Çalışanların isnat ve iftiralara karşı korunması için 657 sayılı DMK’nun 25. maddesinin işletilmesi,

- Mesai mefhumu gözetmeden çalışan hizmetli ve şoförlere mesai ücreti ödenmesi ile ilgili düzenleme yapılması,

- Aşçı kadrolarının Teknik Hizmetler Sınıfı kadrosuna alınması,

- Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların Genel İdare Hizmetler sınıfına geçirilmesi,

- Murakıpların özlük, mali ve kurumsal haklarının iyileştirilmesi. İl denetim elemanı olmaları için yasal düzenleme yapılması,

- Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatına görevlendirme yapılmaması, merkez teşkilatında çalışan (müftü, vaiz, müşavir, şube müdürü, uzman, şef vb) bilgi, tecrübe ve birikimli olan personelden gereği şekilde ve gerekli iyileştirme yapılarak istifade edilmesi,

- 4/B sözleşmeli atamasından vaz geçilerek, vekil imam-hatip, müezzin-kayyım ve fahri Kur’an kursu öğreticileri ile birlikte 4/A kadroya geçirilmeleri için gerekli çalışmanın yapılması,

- Vaizlerin özlük, mali ve kurumsal haklarının iyileştirilmesi için yasal düzenleme yapılması,

- 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Din görevlisi genel anlamda da Diyanet çalışanı vurgusunun öne çıkarılması, problemlerinin giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılması, emeklilerinin hatırlanması,

- Diyanet İşleri Başkanlığı APK, Eğitim ve Din Hizmetleri Uzmanı kadrolarında bulunan ve şartları tutan diğer personelin özlük haklarının iyileştirilmesi için, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı ve Diyanet İşleri Uzmanı kadrolarına atanmaları için gerekli düzenlemenin yapılması,

- Atama, nakil ve görevde yükselmelerde; adalet, liyakat, tecrübe ve emeklerin dikkate alınması, özellikle görevde yükselme sınavında mülakatın yapılmaması,

- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile Bölge Müdür Yardımcısı ve Şef kadroları iptal edilmişti. Daha sonra ihtiyaca binaen İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdür Yardımcısı kadrosu yeniden tahsis edilmiştir. İhtiyaç duyulan diğer Bölge Müdürlüklerinde de Bölge Müdür Yardımcısı kadroları tahsis edilmesi uygun olacaktır. Kurum içerisinde birimlerdeki hiyerarşi için şef kadrolarının yeniden tahsis edilmesi,

- Kurum içi yer değiştirme talebinde bulunan çalışanların, aile bütünlüğü ve sağlık durumlarının göz önünde bulundurularak ayrım yapılmaksızın talepleri doğrultusunda işlem yapılması,

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer illerde şube müdürlüğü iritibat bürolarının emlak, burs ve gıda yardımı kontrollerinin daha iyi yapılması için yeniden açılarak kadrolarının tekrar ihdas edilmesi,

- Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına önceden olduğu gibi Vakıf Kira Gelirlerinin %3 dağıtılması için düzenleme yapılması,

- Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına “Vakıflar Haftası”nda 20 hizmet yılını doldurulan personele objektif ve kucaklayıcı bir şekilde ödül verilmesi,

- Uygun yerleşim yerlerinde TOKİ ile işbirliği yapılarak çalışanların ev sahibi yapılmasının sağlanması,

- Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün birçok ilde gayrimenkulleri olmasına rağmen, personelin eş ve çocuklarının faydalanacağı sosyal tesisleri yok denecek kadar azdır. Çeşitli illerde sosyal tesislerin yapılması,

- Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde öğle yemeği, işyerine geliş ve gidişlerde servis taşımacılığı hizmetinden faydalanmayan personele nakdi yardım yapılması,

- Çalışanların üzerindeki vergi yükünün azaltılması için vergi diliminde düzenleme yapılması,


Üyelerimize, bütün çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.başkanlar kurulu sonuç bildirisi0.pdf
Ekleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder