11.11
2011

YÖNETMELİKLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından Sendikamızdan Haberler kategorisine eklenmiştir.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİKLERİ DEĞİŞTİ

  

Bilindiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Sınav Yönetmeliği ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelikler 25-26 Ekim 2011 tarihlerinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yapılan bu yönetmelik değişiklikleri Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten bu tarafa (13 Temmuz 2010) uygulayıcı durumunda olan İl ve İlçe Müftülükleri ile çalışanları temsil eden sendikalardan görüş alınmasına rağmen, teklif edilen maddelerden istifade edilmediği görülmektedir. Yapılan bu değişiklik düzenlemesinde çalışanların durumlarıyla ilgili hususlar bulunmaktadır.

Sendikamızın Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına ve üyelerine karşı sorumluluğu gereği yürürlüğe giren yönetmelik değişikliklerini inceleyerek, çalışma hayatına getireceği olumlu ve olumsuz durumları tespit edilmiştir. Tespit edilen problemlerin çözümü noktasında hukuk yoluyla mücadele gayreti içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Söz konusu yönetmeliklerle ilgili olarak gerek sendikamız üyelerinden, gerek üyemiz olmayan Diyanet çalışanlarından, bizzat sendikamıza gelerek veya  telefonla arayarak, veya fax ve  maille ulaşarak Yönetmelikte yapılan değişiklikler ve uygulamanın nasıl yapılacağıyla ilgili açıklamalar istemektedirler.
 Diyanet çalışanları uzun zamandır merakla beklenen yönetmeliklerin yayınlanmasıyla birlikte içeriğini okuduktan sonra  uygulanmasıyla ilgili tedirginlik yaşamaktadırlar.
 Bu sebeple; sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği ihtiyaçlarımızın karşılanması ve tedirginliğin giderilmesi için Sendikamız bu bilgi notunu hazırlayarak, Diyanet çalışanları ve kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duymuştur.


Çalışma hayatınızda sizi huzursuz edecek her problem Problemimiz, her dava Davamızdır.

Diyanet çalışanlarına saygıyla duyurulur.


ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ :

Atamalarda aranacak şartlar Genel ve Özel Şartlar olarak belirlenmiştir.

 

Özel Şartlar 3 başlıkta ele alınmıştır.

1-     Atanacaklarda özel şartlar (Unvanlara göre)

2-     Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda özel şartlar,

3-     Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar,

 

GRUP VE SINIF HİZMETİNE TABİ OLANLAR

İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü ve Vaizler.

Bu unvanlarda çalışanlar grup (iller) olarak 4 bölgede, sınıf olarak (ilçe) 5 sınıfta çalışma zorunluluğu getirilmiştir.

İlk defa atanacaklar 4 grup veya 5 sınıfta bir yere atanacaklar.

— Bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç yıl azami beş yıldır.

— Cami Görevlileri, K.K.Öğreticileri, müftülük çalışanlarının il içinde tayin olabilme süreleri bir yıl, il dışı tayinleri bulundukları yerde üç yılını doldurmadan başka bir ile atanamayacak. Daha önceki yönetmelikte il dışı tayinleri için iki yılını doldurma şartı aranmakta idi.

— Şeflerin bulundukları hizmet süreleri 6 yıl  + uzatma 3 yıl iken, Sendikamızca açılan dava ile şeflere getirilen rotasyon iptal edilmişti. Yeni düzenleme ile bu süre 5 yıl + 1 yıl olarak belirlenmiştir.


CAMİLERİN GRUPLANDIRILMASI, ATAMA VE SÜRELER

—Yeni yönetmelikte cami grupları aynı olmakla beraber (A) grubu camiler yeniden; selâtin camii, ulu camii ve merkez camii olarak nitelenerek asgari dört cami görevlisine ihtiyaç duyulan camiler olarak belirlenmiştir.

—(D) grubu camilerden il, ilçe ve belde merkezlerindeki camilere ihtiyaç halinde iki cami görevlisi verilebilecek.

— ilk defa atanacaklar (D) grubu camilere atanacak. Bu yerde görev süresi 3 yıldır.

—(B) grubu camilere atanmak için (D) ve (C) grubu camilerde 5 yıl görev yapmış olacak.

—A) grubu camiye atanabilmek için ise en az 8 yıl görev yapmış olacak, Aşere Takrib ve Tayyibe kurusunu veya ihtisas kursunu veya hafız olup tashihi huruf kursunu bitirmiş olmak gerekir.

—İlan edilen boş cami kadrolarına atanmak için cami gruplarına göre aranacak MBSTS taban puanı Başkanlıkça belirlenecek.


ATANMA USULÜ

1- Taşra teşkilatı personelinden Kur’an Kursu öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, cami rehberi, memur, mutemet, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf ve Teknisyenlerin;

a) İlk defa atamaları veya bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki hizmet gereği yer değiştirme sebeplerine binaen görev yaptıkları il dışına nakilleri ilgili Atama Daire Başkanının teklifi üzerine İnsan Kaynakları Genel Müdürünün onayı ile,

b) Bu Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerinde zikredilen sebeplerle il içinde yer değiştirmeleri il müftüsünün teklifi üzerine vali onayı ile,

c) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde zikredilen sebeplerle iller arası naklen atamaları; illerde il müftüsünün teklifi, ilçelerde kaymakamların teklifi ve il müftüsünün inhası üzerine vali onayı ile,

ç) İlçede bulunan dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezlerinde kaymakamların teklifi; ilde bulunan dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezlerinde ise ihtisas/eğitim merkezi müdürlerinin teklifi üzerine atamaları vali onayı ile,

(2) Taşra teşkilatında bulunan şoför ile yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara ilk defa veya naklen atanacaklar, illerde müftü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine vali tarafından; ilçelerde ise, müftü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine kaymakam onayı ile atanırlar.


VEKÂLETEN ATAMALAR

Vekâleten atamalarla ilgili olarak, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre boş kadrolardan;

a) Vaiz kadrolarına, ilgili Daire Başkanının teklifi üzerine İnsan Kaynakları Genel Müdürünün onayı ile, 

b) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına, Başkanlığın onayı alındıktan sonra il müftüsünün teklifi üzerine vali onayı ile Açıktan vekil atanabilir.

c) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, öncelikle atanacağı kadro için asılda aranan şartlar aranır. Asılda aranan şartlara haiz aday bulunamaması durumunda, geçerlilik süresi geçmiş olsa da mesleki yeterlik belgesi bulunanların; bu niteliklere haiz adayın da bulunamaması halinde mesleki yeterlikleri bakımından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir. 


HİZMET GEREĞİ GÖREV VEYA GÖREV YERİ DEĞİŞTİRME

—Bu bölümde yeni olarak -Başkanlıkça veya mahalli mülki amir tarafından görülecek idarî lüzum ve zaruretler bulunması,- bendi getirilmiştir. Bu madde her türlü yoruma açıktır.

—Dolaylı rotasyon uygulaması aynen korunmuştur. EK–5 formu EK–6 olmuştur. EK–5 te Hizmet yılı puanı 0,5 ve amir değerlendirmesi Toplam 14 puan iken, EK-6 da hizmet yılı puanı Başkanlıkta geçen sürelerin her yılı için 1 puan olarak belirlenmiştir. Amir değerlendirmesi ise 16 puana çıkartılmıştır.

—Ayrıca diğer hizmet sınıflarından cami görevliliğine geçecekler için 16 puanlık amir değerlendirmesi getirilmiştir.

—Bölgelerin özelliği ve mevsimler itibariyle ikamet eden veya cemaat olmaması sebebiyle din hizmeti verilemeyen yerlerdeki cami görevlileri, mahallin ihtiyaçlarına göre il ve ilçe merkezlerindeki camilerde görevlendirilebileceklerdir.


İSTEK ÜZERİNE YER DEĞİŞİKLİĞİ

Eski yönetmelikteki hükümlere ilaveten;

Yüksek lisans veya doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yüksek öğretim kurumundan alacakları bir yazı ile belgelendirenler, ders aşaması süresince bu eğitimlerine devam ettikleri illere kadro imkânları göz önünde bulundurularak atanabilir veya görevlendirilebilirler.


Şehir merkezinin dışında coğrafi ve diğer şartlardan dolayı zor şartlar altında görev yapmakta olan Din görevlileri ile diğer hizmet sınıflarının İstek üzerine İl dışı nakil talebi eski yönetmelikte 2 yıl Görev yapma zorunluluğu olarak belirlenirken, yeni yönetmelikle bu süre 3 yıla çıkarılmıştır.

  

Not: Devlet Memurları çerçeve atama yönetmeliğinde; Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin ülkenin her yerine etkin olarak götürülebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir. Hükmü yer almaktadır.YER DEĞİŞTİRME ZAMANI

—Hizmet gereği, mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talebinde bulunan müftü, müftü yardımcısı, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, vaiz, şube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin Başkanlığa; Kur’an kursu öğreticilerinin ise il müftülüklerine, müracaatlarını Mart ayı sonuna kadar ulaştırmaları şartıyla 15 Mayıs- 15 Temmuz arasında yer değişiklikleri yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.

—Yer değişikliği müracaatları Başkanlıkça düzenlenecek forma uygun olarak elektronik ortamda yapılabilir.

657 sayılı Devlet memurları kanununa göre Devlet memurunun bir üst göreve atanmasının en temel özelliği liyakat, kariyer ve kıdemdir. Yeni yönetmelikte her ne hikmetse bu durum unutularak! liyakat, kariyer ve kıdem özellikleri Diyanet Merkez çalışanları için tersine işletilerek taşraya gönderilmeleri 24. madde çerçevesinde düşünülmektedir. Diyanet yönetiminin bu ters anlayışı hukuk mücadelemizin başlıca konularından birisi olacaktır.


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca  Sözleşmeli Personel alımı yapan ve çalıştıran Başkanlığımızın çıkardığı Yönetmeliklerde 4/b sözleşmeli  alımlarla ilgili her hangi bir maddenin bulunmadığıda görülmüştür.

SEÇİMLERE KATILAN PERSONELDEN GÖREV TALEBİNDE BULUNANLARIN ATANMASI

— 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday veya aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden Başkanlık personeli, aday gösterilmemeleri veya seçimi kaybetmeleri halinde eski görev yerlerine dönemezler; bunlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanırlar.


EŞDEĞER KADROLAR

Eski Yönetmelikteki eş değer kadrolar alt kademelerden başlarken, yeni yönetmelikte üst kademelerden başlayarak belirlenmiştir. Bazı unvanlar çıkartılırken bazı unvanların kademelerinde ise değişiklikler yapılmıştır.

(1)Bu Yönetmelik kapsamındaki Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı ve dengi ve daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe halinde tespit edilmiştir:

a) Birinci kademe: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü ve eğitim görevlisi.

b) İkinci kademe: İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz, cezaevi vaizi ve murakıp.

c) Üçüncü kademe: Öğretmen, araştırmacı, sosyolog, psikolog, APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci, istatistikçi, astronom, tabip, diş tabibi, mühendis, mimar.

ç) Dördüncü kademe: İmam-hatip, Kur’an kursu öğreticisi, cami rehberi, programcı, ayniyat saymanı, teberru kat saymanı, musahhih, şef, tekniker, sağlık teknikeri, biyolog, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman.

d) Beşinci kademe: Müezzin-kayyım, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker, hemşire, sağlık teknisyeni, laborant.

e) Altıncı kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satın alma memuru, santral memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf.

f) Yedinci kademe: Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli.

(2) Eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylığı kalkmış olmak ve atanılacak kadronun şartlarını taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.

(3) Üst veya aynı kademedeki kadrolardan geçişlerde eğitim görevlisi, vaiz, şube müdürü, öğretmen, cami rehberi, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, grafiker,  programcı,  çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına atanabilmek için yapılacak sınavda başarılı olmak şarttır.


İMAM-HATİP VE KAYYIMLARIN HİZMET SÜRELERİ

 —Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce imam-hatiplik veya müezzin kayyımlık görevlerinde bulunanların bu görevlerde geçen toplam hizmet süreleri, bunların üst grup camilere imam-hatip olarak atanması için gerekli sürenin hesaplanmasında (D) grubundan başlamak üzere dikkate alınır.

—Vaizlik, Kuran Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık kadroları için 6002 sayılı kanunla getirilen Kariyer basamak unvanlı kadrolar için çıkarılan bu yönetmelikte bir hüküm bulunmamaktadır. Bunun ile ilgili ayrı bir yönetmelik çıkartılacağı bahsedilmektedir.


EK-6 CAMİ GÖREVLİLERİ DEĞEĞERLENDİRME KISTASLARI

Dolaylı rotasyon uygulaması aynen korunmuştur. EK–5 formu EK–6 olmuştur. EK–5 te Hizmet yılı puanı 0,5 ve amir değerlendirmesi Toplam 14 puan iken, EK-6 da hizmet yılı puanı Başkanlıkta geçen sürelerin her yılı için 1 puan olarak belirlenmiştir. Amir değerlendirmesi ise 16 puana çıkartılmıştır. Sendikamızın incelemesi sonucunda 8 maddelik değerlendirme kıstası objektif bulunmamış tamamen yoruma açık olduğu tespiti yapılmıştır.

 

Ayrıca il, ilçe Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı, Şube Müdürü (Ek-5) ve Vaizler (Ek-5A) için her yıl düzenlenecek Performans Değerlendirme formlarında ki kriterler sunulan hizmetin ölçülmesinde daha gerçekçi bir yaklaşım olduğu görülmüştür.

Diğer hizmet sınıflarından cami görevliliğine geçecekler için 16 puanlık amir değerlendirmesi getirilmiştir. Bu değerlendirme Camii görevlileri için yapılan değerlendirmeden daha gerçekçidir.


Bu uygulamanın eksik tarafı; İl ve ilçe Müftülükleri dışında kalan Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez personeli ve Eğitim Merkezlerinde din hizmeti sınıfı dışında kalan personel için Ek-6 formunun doldurulup doldurulmayacağı, doldurulacaksa kim tarafından doldurulacağı belirlenmemiştir.


ÇALIŞMA GRUP VE SINIFLARI

                                                                                                  

Yeni Yönetmelikte;  İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü ve Vaizler için gruplar (iller) 6 iken 4 grup, sınıf olarak (ilçe) 6 iken 5 sınıf olarak belirlenmiştir.

Grup tabloları incelendiğinde;

Grupların belirlenmesinde: Türkiye`nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre değerlendirilmediği açıkça görülmektedir.

Örnek-1; I. Grupta yer alan Adana, Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Gaziantep illeri ile Erzurum, Hatay, Van, Trabzon, Manisa, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinin aynı grupta yer alması bu düzenlemenin Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden gerçekçi ve adaletli bir değerlendirme olmamıştır.

Örnek-2; Bartın, Çankırı, Kırşehir, Sinop, Kilis illeri 4. Grup il iken, yeni yönetmelikte 5 ve 6 grup illerle aynı grupta yer alması da gerçekçi ve adaletli bir değerlendirme olmamıştır.


SINAV YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


Tanımlar bölümüne Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ilave edilmiştir

- Eski Yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan Görev veya görev yerlerini değiştirmek için camii görevlileri ile yurt dışı, hac ve umre hizmetlerine yönelik Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) girmeleri ve Başkanlıkça belirlenen puanı almaları şarttır. Şeklinde ifade edilen Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı bölümü yeni yönetmelikte Temel Esaslar İçinde Görev veya görev yerlerini değiştirmek için açılan sınavlara katılmak isteyen cami görevlileri, kariyer unvanlar için yapılacak sınavlara katılmak isteyen personel ile yurt dışı, hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilmek için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) girmeleri ve Başkanlıkça belirlenen puanı almaları şarttır. (5.Madde) şeklinde yer almıştır.

—Nakil ve Görev Yeri Değişikliği için İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için yapılan ilan üzerine görevliler müracaatlarını il müftülüğüne yapacaklar, sınavları İl Müftülüğünde İl Müftülüğü değerlendirme ve sınav kurulunca yapılacaktır. Sınav Kurulu il müftüsü, Müftü yardımcısı veya Metropol ilçe Müftüsünün başkanlığında biri münhal bulunan ilçe müftüsü olmak üzere ilçe müftüleri, eğitim görevlisi ve vaizlerin katılımıyla Başkan dâhil 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur ve devamlılık arz eder. Sınav yoğunluğu dikkate alınarak birden fazla sınav kurulu oluşturulacak.

—Eski Yönetmelikte olduğu gibi yeni Yönetmelikte de en az 70 puan alınması şarttır.


SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

—Sınavın bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilan edilir ve uygun vasıtalarla duyurulur.

— Sınav sonuçlarına sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraza da 15 gün içinde incelenip sonuç ilgiliye bildirilir.


GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Eski Yönetmelikte  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Esaslar II. Bölümde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine tabi kadrolar olarak yer alırken, Yeni Yönetmelikte;Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar şeklinde yer almıştır.

Sınav Kurulu yeniden; (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Başkanın görevlendireceği kişinin başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Başkanlıkça uygun görülecek diğer kişilerin katılımıyla Başkanlık merkezinde beş kişiden müteşekkil "Görevde Yükselme Sınav Kurulu" oluşturulur. Ayrıca, her bir üyenin yedeği de belirlenir şeklinde düzenlenmiştir.


İZİN KULLANMA

Cami görevlilerinin haftalık izni ve bayram tatillerinde izin kullanmaları yıllarca Diyanet İşleri Başkanlığında problem olmuştur. Konunun kamuoyunda Sendikamız tarafından tartışılmasının sağlanması üzerine Teşkilat Kanunun çıkarılması sürecinde takip ve  ve katkısıyla:6002 Sayılı kanunla yapılan düzenlemede: 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 maddesinin son paragrafında;  Uzman vaiz, baş vaiz, uzman imam-hatip, başimam-hatip, baş müezzin, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve Kur’an kursu baş öğreticisi kadrolarına atanmaya ilişkin hususlar ve bunlar ile vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerinin çalışma, usul ve esasları ile imam-hatipler ve müezzin-kayyımların haftalık iznine ve bayram tatillerinde izin kullanmalarına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.”  Hükmü yer alması sağlanmıştır.


TBMM de 6002 sayılı kanunla 01.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 13.07.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanununda yürürlüğe girmiştir.  “Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur.” Hükmü ve zorunluluğu bulunmaktadır. Kanunun çıkmasından 16 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen henüz izin kullanımıyla ilgili mevzuat düzenlemesi de yapılmamıştır.

03.11.2011

                                                                        TÜRK DİYANET VAKIF SEN

                                                                               GENEL MERKEZİ

order abortion pill online price of abortion pill order abortion pill online

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
ordering abortion pills to be shipped to house redirect ordering abortion pills to be shipped to house
order abortion pill online online where can i buy abortion pills
website how to cheat married affairs
online go viagra soft tabs overnight delivery
link viagra stori go
do all women cheat open link
website read website
symptoms of gonorrhea and chlamydia std diseases types of stds and symptoms
home std testing at home std testing where to get a std test
phone spyware for android free android spy download free spy phone
how do you get a girlfriend blog.zycon.com my girlfriend wants me to cheat on her
wanting to cheat my husband cheated on me now what wanting to cheat
should i tell my boyfriend i cheated on him cheated by boyfriend should i tell my boyfriend i cheated on him
i want my husband to cheat blog.sitters4charities.org i cheated on my husband how do i fix it
men having affairs site my wife cheated now what
i cheated on my husband with a woman my husband cheated on me what do i do i cheated on my husband with his best friend
i dream my husband cheated on me megaedd.com wife cheated
wives that cheat tolobel.com why people cheat
online affair developerstalk.com cheat women
married cheaters unfaithful wife my wife cheated
married looking to cheat site cheater
women who want to cheat read do all women cheat
adult intimate sex stories link sex stories swinger girls reader
why do women cheat on husbands go cheat on your wife
free indian sex stories go aunts sex stories
how to spot a cheater keelingconsulting.com wife cheated on me
why do wife cheat on husband open women want men
is abortion legal mipnet.dk pill for abortion
apps for spying on cell phones go monitoring app for android
history of my phone calls how do you check your history on your phone call log history
abortion clinics orlando jcmikkelsen.dk abortions clinics
abortion video live go arguments for abortion
track text messages free harshpande.net spy app for text messages
abortion clinics in manhattan go abortion clinics rochester ny
get free coupons canada pharmacy coupon drug coupon list
free android spyware apps android phone monitoring cell spy free download
promo code cvs photo click cvs weekly sales
home remedies for early pregnancy termination abortions cost ways to terminate an early pregnancy at home
viagra 100 mg viagra without a doctor prescription sildenafil 100mg
dapoxetine pill deploymentshare.com azithromycin pill
rite aid photo processing centaurico.com rite aid beauty coupons
priligy 90mg ibrahimbayir.com.tr furosemide 100mg
amoxil pill ilkpirlantam.com ciprofloxacin 500mg
finasteride 1mg ecarlos.net inderal 20mg
internet drug coupons go free coupon for viagra
online viagra coupons click prescription discount coupons
coupons for viagra 2016 open 2016 viagra coupon
prescription transfer coupon viagra discounts coupons printable viagra coupon
coupons for viagra 2016 read coupons for viagra
cialis coupon code mba-institutes.com 2015 cialis coupon
prescription discount coupons go coupon for viagra
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
coupons for cialis drug discount coupons cialis coupon codes
linzess patient assistance link bystolic generic alternative
cheap abortion pill link abortion clinics in houston tx
free cialis coupon cialis coupon card coupons for cialis
diabetes sexuality treatment go blood sugar chart
viagra tablet side effects http://viagraforsaleuk1.com buy viagra now
cialis price us cialis price cialis coupon discounts
cialis free coupon crmsociety.com cialis discount coupons online
new prescription coupons cialis coupons from lilly free cialis samples coupon
coupon for free cialis cialis trial coupon coupon for cialis
cialis coupon 2015 click cialis coupon
free discount prescription card site prescription discounts cards
transfer prescription coupon cialis free coupon free discount prescription card
coupons for drugs click coupons for cialis printable
claritine koliko na dan link claritine sirup norice
omeprazole 1world2go.com omeprazole effet secondaire
champix effekt mdwguide.com champix pfizer
lamisil pastillas lamisil para que sirve lamisil cream
cipro davidspot.com cipronatin
paroxetin orion markthrice.com paroxetin hexal
flagyl antibiootti open flagyl annostus
ventoline 100 ventoline nourrisson ventolin
cialis wiki site cialis preis
abilify and coke abilify maintena cost abilify efficacy
concor open concor
cymbalta anxiety cymbalta dosage for fibromyalgia cymbalta reviews
imuran imuran imuran alkohol
cialis discount cialis 20mg cialis walgreen coupon
viagra effet francescocutolo.it viagra prix
enalapril enalapril nombre comercial enalapril precio
free cialis samples coupon evans.com.mx cialis prescription coupon
abortion clinics in atlanta open what is abortion
facts about abortion is there a pill for abortion abortion new york
abortion at 6 weeks click free abortion clinics
amoxicillin amoxicillin al 1000 amoxicillin 1000 mg
amoxicilline achieveriasclasses.com amoxicilline
unplanned pregnancy abortion atlanta partial birth abortions
vermox sirup cijena gedave.ro vermox doziranje
cialis nedir karensmith.us cialis tablet
cialis coupons printable pureheartvision.org cialis 2015 coupon
amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin endikasyonlar
vermox bez recepta vermox tablete nuspojave vermox 100mg
prescriptions coupons cialis manufacturer coupon free cialis coupon 2016
cialis prescription coupon cialis trial coupon discount prescription coupons
abortion price abortion pill information methods of abortion pill
late term abortion pill clinics abortion pill process medical abortion pill
coupon cialis cialis coupon lilly coupons for cialis printable
online coupons codes andreinfo free couponing websites
cialis coupon 2015 britmilk.co.uk prescription transfer coupon
medical abortion cost abortions cost abortion pill stories
aida nikolaychuk aida nikolaychuk aida brno
parkemed und pille parkemed parkemed und pille
cialis.com coupon discount prescription coupons cialis coupons and discounts
pro abortion reasons for abortion pill cheap abortion pill
pill abortion americanstreethockey.com abortion pill
cialis coupon card cialis.com coupon discount coupon for cialis
abortion procedure equigold.it third trimester abortion pill
cheap abortion pill clinics klitvejen.dk abortion pill
viagra wiki viagra torta viagra pret
facts on abortion pill early abortion pill options where to get an abortion pill
vermox vermox vermox prodej
vermox prospect vermox prospect vermox
prescription discount coupons aldwych-international.com free printable cialis coupons
cons of abortion pill abortion pill services how much does abortion pill cost
amoxicillin amoxicillin-rnp amoxicillin
abortion clinics in houston tx britmilk.co.uk getting an abortion pill
discount coupons for cialis prescription coupon card cialis prescription coupon
the abortion pill cost anti abortion facts abortion pill video
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 500 mg
abortion pill clinics in houston achrom.be abortion pill online
free cialis coupon 2016 abloomaccessories.com cialis coupons free
cialis free sample coupons aegdr.org coupon prescription
neurontin neurontin 400 neurontin gabapentin
cialis coupons free transfer prescription coupon prescription discount coupons
early abortion pill abortion pill cost without insurance abortion procedure
teenage abortion pill spontaneous abortion pill post abortion pill
printable coupons for cialis britmilk.co.uk cialis.com coupon
viagra cena viagra torta viagra cena
natural abortion pill spontaneous abortion pill information about abortion pill
duphaston tablete duphaston 10 mg duphaston tablete
lilly cialis coupons abcomke.sk prescription drug coupons
different types of abortion pill side effects of abortion pill low cost abortion pill
cons of abortion pill abortion pill recovery cost for an abortion
spontaneous abortion pill natural abortion pill methods pro abortion
lamisil crema precio bvandam.com lamisil crema
pro abortion how does an abortion pill work effects of abortion pill
flagyl perros flagyl precio flagyl suspension
prescription coupons prescription coupons cialis discounts coupons
prescription coupon cialis coupons from manufacturer cialis.com coupon
coupons for cialis cicg-iccg.com coupons for prescription medications
abortion pill centers free abortions facts about abortion pill
voltaren retard voltaren retard voltaren
duphaston 10 mg duphaston 10 mg duphaston iskustva
price of an abortion pill how do abortion pill work cost for an abortion
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete za odgodu menstruacije
cialis coupon cialis sample coupon cialis discount coupons online
duphaston i ovulacija duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston iskustva
should i get an abortion abortion clinics in atlanta ga abortion procedure video
cialis discounts coupons prescription drug discount cards free cialis samples coupon
medications pregnancy bankruptcyfresno.net abortions per year
cialis coupon 2015 cialis trial coupon free coupon for cialis
prescription savings cards cialis coupon code discount drug coupons
naltrexone and alcohol mechanism of action of naltrexone low dose naltrexone chronic fatigue syndrome
vivtrol shot link vivitral shot
side effects of low dose naltrexone low dose naltrexone ibs 50 mg naltrexone
can you buy naltrexone over the counter site.cegep-rimouski.qc.ca depade naltrexone
naltrexone injection side effects blog.pelagicfm.com naltrexone shot cost
vivitrol shot for opiate addiction floridafriendlyplants.com low dose naltrexone bipolar
naltrexone side effects low dose blog.griblivet.dk naltrexone
low dose naltrexone breast cancer charamin.jp naltrexone side effects reviews
how long does naltrexone block opiates read neltrexone
naltrexone controlled substance charamin.com monthly injection for opiate addiction
naltrexone user reviews opioid blocker injection naltrexone headache

Yazıya 29 tane yorum eklenmiştir.

mağdur:

29.11.2011

arkadaşlar yorumlar iyi güzel hoşda 3 yıl muhabbetine neden ferdi hareket etmiyoruz sendikalardan garibana nezaman fayda gelmiş benim fikrim yasadan önce göreve başlayıp 2 yılı dolan arkadaşlar mahkemeye müracat etsinleren fazla kayıp 500 tl oda kaybedersek kazanırsak oda yok.

abortion pill online abortion cytotec where can i get the abortion pill online

abortion pill online purchase http://jihying.com/photography/page/abortion-with-a-pill.aspx where can i get the abortion pill online

buy abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill
I cheated on my girlfriend read here how to catch a cheat
wives who cheat on husbands go my husband cheated on me
married men cheat with men my wife cheated how often do women cheat on their husbands
my boyfriend cheated on me with a guy black women white men open
reasons women cheat why do married men cheat on their wives cheat on wife
how many women cheat reasons why husband cheat how to tell if wife has cheated
hiv symptoms women sign of hiv std pictures
hiv to aids symptoms symptoms of hiv and aids living with hiv positive
treatments for hiv/aids sign of aids free hiv dating sites
women cheat tcsindustry.com when your husband cheats
my girlfriend cheated on me with her ex wrightcontractingsi.com my girlfriend cheated on me with another girl
i want my wife to cheat on me why do i want to cheat on my wife cheat on your wife website
did my boyfriend cheated on me my boyfriend cheated on me should i forgive him i cheated on my boyfriend with a black guy
women cheat on men my wife cheated my boyfriend cheated on me with my mom
my boyfriend cheated on me with my mom cheat husband reasons wives cheat on their husbands
wifes that cheat wife cheat what causes women to cheat
free indian sex stories survivingediscovery.com aunts sex stories
how to cheat with a married woman blog.sitters4charities.org reasons why husband cheat
spy on a phone app spy android spyware app
why do married men cheat all wives cheat wives who cheat on husbands
tell my story blog.dastagarri.com facts about abortion
dilatation and curettage video go abortion video
terminating early pregnancy abortion in pregnancy hysteroscopy d&c
back alley abortions average cost of an abortion electric vacuum aspiration
walgreens coupon prints open walgreens coupon code photo
android phone spying xn--sorpendlerklub-sqb.dk hidden spyware for android
home remedies for early pregnancy termination teen abortions ways to terminate an early pregnancy at home
how to find location of cell phone with gps click spy on a cell phone
phone tracking devices blog.bjorback.com tracking phone apps
mobile phone tracking location the-north.com how can you find the location of a cell phone
cialis discounts coupons free coupon for cialis coupon prescription
vardenafil pill read viagra 200mg
viagra coupons mudwise.com coupons prescriptions
prescription drug card read viagra coupons and discounts
amoxil pill ilkpirlantam.com ciprofloxacin 500mg
propecia pill centauricom.com rifaximin
metronidazole 400mg gabapentin pill betamethasone tube
finasteride 1mg ecarlos.net inderal 20mg
viagra discount coupons markthrice.com viagra coupons free
internet drug coupons prescription discount coupon free viagra coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and chlorthalidone lisinopril and chlorthalidone lisinopril and chlorthalidone
lisinopril and adderall lisinopriland.net lisinopril and adderall
cialis trial coupon sentencingguidelines.co.uk cialis online coupon
bystolic card bystolic discount coupon
cialis dosage strengths link cialis dosage 20mg
cialis dosage for women does cialis work for diabetics
cialis diabète cialis diabète cialis diabète
online cialis coupons lipseysguns.com brand cialis price
coupons for cialis printable sporturfintl.com free printable cialis coupons
coupons for cialis 2016 cialis coupons 2015 prescription drugs coupons
cipromed ciprinol ciprinol
venlafaxine stoppen idippedut.dk venlafaxine gewichtstoename
digoxinforgiftning digoxin iv digoxin ecg
champix effekt mdwguide.com champix pfizer
atarax go atarax 25
levodopa carbidopa entacapone link carbidopa levodopa entacapone india
cleocin vajinal krem mattnichols.co.uk cleocin 150 mg
cialis cvs coupon cheap cialis cheap cialis
ranitidine hcl ranitidine overdose ranitidine hcl
sildenafil side effects celticcodingsolutions.com sildenafil teva 100 mg cena
lamictal 100 mg tablete lamictal lamictal 50 mg tablete
levitra bayer rileytech.net levitra bayer
hyzaar 100 mg hyzaar forte 100 hyzaar 50 mg/12 5 mg
cyclogyl modelus.com cyclogyl duration of action
amoxicillin 875 read amoxicillin and sun
allo allo allotment allo allo
biaxin mba-institutes.com biaxin 500 mg usos
motilium et grossesse motilium eureka motilium et grossesse
prescription drugs discount cards racindirt.com coupons for prescriptions
viagra side effects viagra for sale viagra
depakin chrono 500 mg a1softec.com depakin
lamivudine acute hepatitis b lamivudin lamivudine teva
cialis savings and coupons arborawning.com prescription discount coupons
kamagra 100 yunaweddings.com kamagra gel v lekarni
cialis coupons and discounts aldwych-international.com cialis discount coupon
duphaston 10 mg duphaston duphaston forum
what is abortion pill abortion pill complications abortion pill complications
pros and cons of abortion ambito20.it information on abortion pill
how much is an abortion pill how to have an abortion pill different types of abortion pill
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicillin endikasyonlar
free abortion pill abortion pills cost abortion price
cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve cymbalta engorda
discount codes coupons websites free coupon sites printable
feldene ampolla feldene ampolla feldene
vermox prospect vermox mikor hat vermox pret
losartan pro medicin losartan medical valley losartankalium krka
abortion pill articles history of abortion pill cost for an abortion
what is naltrexone hcl naltrexone alcoholism medication shot to stop drinking
side effects low dose naltrexone naltrexone alcoholism medication order low dose naltrexone online
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar amoxicillin nedir
feldene flas para que sirve feldene flash feldene precio
facts on abortion pill abortion pill rights where to get an abortion pill
prescription discount coupons aldwych-international.com free printable cialis coupons
when is it too late to get an abortion pill abortion pill is murder partial birth abortion
flagyl 125 blog.griblivet.dk flagyl v
acetazolamide blood brain barrier acetazolamide spc acetazolamide spc
nootropil review bistromc.org nootropil review
vermox mikor hat vermox prospect vermox
cialis free sample coupons aegdr.org coupon prescription
vermox vermox suspenzija vermox sirup cijena
discount prescriptions coupons cialis discounts coupons coupon for prescriptions
how to get an abortion pill natural abortion pill for abortion pill
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicillin 1000 mg
duphaston tablete kako se piju duphaston tablete kako se piju duphaston i ovulacija
natural abortion pill medical abortion cost information about abortion pill
coupons for prescriptions fedbeton.be cialis coupon
lilly cialis coupons abcomke.sk prescription drug coupons
feldene flas feldene flash feldene precio
pharmacy discount card drug prescription card pharmacy card discount
free abortion pill aictmkulahospital.org abortion pill articles
cialis 2015 coupon cialis coupons from lilly prescription coupons
duphaston 10 mg duphaston duphaston iskustva
the abortion pill what is an abortion pill abortion pill clinics in md
metoprolol pro medicin lasertech.com metoprololsuccinat hexal 50 mg
voltaren krem nedir voltaren patch voltaren krem nedir
voltaren ampul truonggiang.net voltaren krem nedir
prescription drugs coupons new prescription coupon cialis coupon
duphaston tablete duphaston i ovulacija duphaston i ovulacija
cost for an abortion abortion pill abortion pill video
abortion pill quotes abortion pill facts abortion pill pros and cons
neurontin cena neurontin cena neurontin alkohol
lamisil pastillas lamisil para que sirve lamisil comprimidos
clomid testosterone clomid proviron pct clomid cycle
discount prescription coupons coupon cialis cialis 2015 coupon
duphaston tablete lasertech.com duphaston tablete
after abortion pill reasons for abortion pill facts about abortion pill
cost of abortions britmilk.co.uk history of abortion pill
free grocery store coupons canada pharmacy coupon code rx coupon
abortion pill quotes aero-restauration-service.fr average cost of an abortion pill
cialis tadalafil cialis 20 mg cialis pris
discount prescriptions coupons abloomaccessories.com lilly cialis coupons
order strattera online no prescription amres.nl strattera discount card
nootropil review nootropil 800 g nootropil cena
vermox sirup cijena vermox 100mg vermox suspenzija
how does an abortion pill work abortion pill stories pro choice abortion pill
vermox spc sigridw.com vermox sirup
effects of abortion pill cheap abortion pill second trimester abortion
vermox prodej mipnet.dk vermox cena
cialis free sample coupons travelwithe.com cialis coupons 2015
prescription coupons printable cialis coupon new prescription coupons
prescription drugs coupons prescription transfer coupon cialis manufacturer coupon
cialis discount coupons sgeme.org coupons for prescriptions
prescription savings cards cialis savings and coupons discount drug coupons
naltrexone side effects forum site how long is naltrexone in your system
naltrexone information blog.dotnetnerd.dk naloxone and naltrexone
naltrexone schedule drug blog.dotnetnerd.dk is naltrexone a controlled substance
naltrexone pills go ldn medicine
naltrexone for cutting floridafriendlyplants.com naltrexone injection
naltrexone generic cost skydtsgaard.dk low dose naltrexone for pain
naltrexone shot read naltrexone order
narcan challenge test naltrexone implant side effects naltrexone clinic
ldn for autism ldn for anxiety acamprosate
how long does naltrexone block opiates read neltrexone
shot for alcohol cravings naltrexone side effects with alcohol buy ldn online
toilax side effects iogvitaminer.site toilax vejledningARAFAT DUASINI AĞLAYARAK OKUYAN SAYIN BAŞKANIM:

29.11.2011

Bu sene Arafat duasını ağlayarak okuyan Sayın Başkanım. Duanıza Arafatta yüzbinler, TV başında da milyonlarca insan amin dedi.Dua metnini lütfen tekrar okuyun.Mahiyetindekilere zulmedenlerden etme Allahım,Adaletten doğruluktan ayırma Allahım, Mazlumun ahını aldırma Allahım, Eşitlikten ayırma Allahım diye dua ederken hep birlikte amin dedik. Ama görüyoruz ki bu dua kağıt üzerinde kalmış. İcraatınız tamamaen yaptığınız duaya zıt. O zaman o akıttığınız göz yaşları ne oluyor. Size yakışan yaptığınız duayla amel etmektir.Özafşarın intikam hırslarına alet olmayın. ALLAH mazlumların yanındadır. Ve bı ülkede Adalet varsa ki var yaptığınız bu adaletsiz uygulama mahkemelerden geri dönecektir. Unutmayınki Şefler Diyanet Düşmanı değildir. Ama Diyanette Şeflere düşman yöneticiler olduğu kesin.

order abortion pill online http://www.fidgetcomedy.com/blog/page/price-of-abortion-pill.aspx order abortion pill online

where to buy abortion pills online http://latticeenginescom.staging.emagineusa.com/blog/page/abortion-clinics-in-brooklyn.aspx buy cytotec for 24 week abortion

buy abortion pills online over the counter abortion pills abortion pills

buy abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill
where to buy abortion pills online abortion pill online purchase where to buy abortion pill
click i dreamed my wife cheated on me why women cheat with married men
why wives cheat on husbands how do i know if my wife has cheated catching a cheater
abortion support click read here
hiv dating service hiv dating sites can i get aids from swimming with black people
women affairs how to tell if wife has cheated women who cheat on their husbands
my girlfriend cheated on me with my best friend read find me a girlfriend
why my husband cheated on me my husband cheated now what women that want to cheat
husband watches wife cheat how can people cheat cheat on my wife
wives that cheat tolobel.com why people cheat
why do women cheat on husbands phuckedporn.com cheat on your wife
how to spot a cheater keelingconsulting.com wife cheated on me
desi adult stories open personal intimate stories about sex sensual
I cheated on my boyfriend blog.gildedvillage.com dating sites for married people
arguments for abortion bayes.co.uk aspiration abortion nyc
cell phone spy nationalautocare.com spy cell phone
walgreens coupon prints free pharmacy discount cards walgreens coupon code photo
prescription medication coupons thrane-jacobsen.dk walgreen online coupon
where to buy ciprofloxacin 500mg http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin 250mg tablets
promo code cvs photo click cvs weekly sales
why do women cheat how often do women cheat on their husbands wife who cheated
free abortion clinics maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com different types of abortion
san antonio abortion clinics abortion pill weeks of pregnancy
abortion in the first trimester http://abortionpill-online.com what is abortion
rite aid coupons 2015 click coupons for prescription medications
discount pharmacy coupons drug rx coupons rx discount pharmacy
kamagra 50mg click priligy
meet to cheat redsoctober.com cheaters caught
women who cheated why women cheat wives who cheat on husbands
viagra 100 mg viagra without a doctor prescription viagra 100 mg
amoxil pill ventolin 2mg diflucan 50mg
tretinoin 0.025% read zovirax 400mg
synthroid 25mcg clomiphene 100mg thyroxine 200mcg
diprolene tube nufactor.com tretinoin tube
propecia pill open rifaximin
cialis discount coupons link prescription drugs coupons
internet drug coupons open free coupon for viagra
discount coupons for viagra blog.plazacutlery.com drug coupon
viagra discount coupons online softballspa.com pfizer viagra coupons
coupons for prescription drugs blog.brunothalmann.com discount drug coupon
discount prescription drug card link cialis discount coupons
2016 viagra coupon coupon prescription new prescription coupon
free discount prescription card paine.edu discount coupon for viagra
how much is it for an abortion http://abortionpill-online.com/ medical abortion nhs
can i take tricor with levothyroxine can i take tricor with levothyroxine can i take tricor with levothyroxine
coupon prescription fem-choice.com free cialis samples coupon
generic bystolic click generic bystolic alternative
surgical abortion facts against abortion discount coupons
cialis dosing and cialis dosage by
cialis dosage strengths cialis dosage for bodybuilding athletes cialis dosage 20mg
acheter viagra en france livraison rapide acheter viagra en france livraison rapide acheter viagra en france livraison rapide
buy cheap viagra viagra for sale uk viagra for sale uk
cialis price search open discount cialis prescription
cialis free coupon site cialis discount coupons online
coupons for cialis printable prescriptions coupons free printable cialis coupons
cialis coupon codes read cialis coupons from lilly
aldactone 100 aldactone 25 mg aldactone 25 mg
ventolin inhaler etken madde fyter.cn ventolin inhaler muadili
vermox tablete cijena blog.toolroom.at vermox delovanje
exelon read exelon pflaster
dalsy prospecto site dalsy prospecto
voltaren precio voltaren crema voltaren colirio
sildenafil side effects read sildenafil teva 100 mg cena
levitra bayer rileytech.net levitra bayer
xarelto fachinfo internetsellout.com xarelto dosierung
lamictal i dojenje rileytech.net lamictal i dojenje
motilium et grossesse blog.cr-inside.org motilium et grossesse
prescription drugs discount cards racindirt.com coupons for prescriptions
discount drug coupons link free discount prescription cards
new prescription coupon coupons for prescriptions coupons for prescription drugs
discount drug coupon open cialis coupon
vitamin c abortion should abortion be legal the cost of abortion
amoxicilline achieveriasclasses.com amoxicilline
free discount coupons incomplete abortion how long do you have to get an abortion
duphaston 10 mg duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston forum
abortion photos what is partial birth abortion abortion clinics in baltimore
the abortion pill cost agama-rc.com third trimester abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda achi-kochi.com amoxicillin al 1000
cialis sample coupon cialis online coupon cialis coupons free
pros and cons of abortion abortion pill questions what is abortion pill
prescription drugs discount coupons pet rx coupon prescription drug discount card
late term abortion pill clinics abortion pill process medical abortion pill
abortion pills abortion pill cost for abortion pill
free abortion pill free abortions free abortion pill
brisomax 500 brisomax 500 brisomax
prescription drug coupons spiritocagliese.it cialis discount coupons online
amoxicillin dermani haqqinda angkortaxiservice.com amoxicillin al 1000
cialis cialis tablet cialis 20
abortion pill costs second trimester abortion abortion pill risks
what is naltrexone hcl naltrexone alcoholism medication shot to stop drinking
side effects low dose naltrexone naltrexone alcoholism medication order low dose naltrexone online
cialis online coupon discount coupons for prescriptions discount prescriptions coupons
pill abortion americanstreethockey.com abortion pill
free printable cialis coupons supermaxsat.com 2015 cialis coupon
abortion procedure abortion pills third trimester abortion pill
crestor retail price crestor retail price crestor 5 mg cost
average cost of abortion agama-rc.com against abortion pill facts
addiyar newspaper addyi addyi
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide blood brain barrier acetazolamide blood brain barrier
vermox prodej vermox spc vermox alkohol
vermox sirup cijena vermox doziranje vermox suspenzija
vermox spc vermox vermox
early methods of abortion dilation and curettage definition medication during pregnancy
how late can you get an abortion pill abortion pill video abortion pill video
vermox vermox cena vermox prodej
abortion pill clinics in houston price of an abortion pill abortion pill online
price of abortion pill ismp.org free abortions
abortion pill is murder abortion pill cost how much does an abortion pill cost
lamisil pomada lamisil crema precio lamisil crema
the abortion pill cost abortion pill cons history of abortion pill
why to have an abortion aloeveraindia.com medications and pregnancy
duphaston tablete duphaston duphaston cijena bez recepta
feldene gel precio feldene ampolla feldene flash
the abortion pill abortion pill cons abortion pill clinics in md
facts about abortion pill fedbeton.be when is it too late to get an abortion pill
cialis 100 mg francescocutolo.it cialis tablet
coupon site andreinfo coupon printing sites
abortion pill side effects how do abortion pill work abortion pill video
manufacturer coupons for prescription drugs laziendaalimentacoes.com.br coupon for cialis
prescription drug coupons printable cialis coupon cialis discount coupons online
facts about abortion pill abortion pill stories price of abortion pill
nootropil by-expression.com nootropil review
flagyl 125 flagyl plm flagyl perros
cialis tadalafil blog.plazacutlery.com cialis pris
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin gabapentin
vermox sirup cijena vermox 100mg vermox cijena
amoxicilline amoxicilline amoxicillin al 1000
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
vermox prodej mipnet.dk vermox cena
prescription coupons resellerhosting.asphostportal.com new prescription coupons
the promise of low dose naltrexone therapy onlineseoanalyzer.com naltrexone 50
revia drug blog.bjorback.com probenacid
where to get naltrexone news.hostnetindia.com shot to stop drinking
naltrexone injection side effects blog.pelagicfm.com naltrexone shot cost
naltrexone for alcohol go low dose naltrexone cost
neltraxone click naltrexone off label uses
buprenorphine detox pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone withdrawal
purchase low dose naltrexone link stopping naltrexone
naltrexone generic cost link low dose naltrexone for pain
naltrexone side effects low dose naltrexone prescription naltrexone injection for opiate addiction
naltrexone effectiveness blog.aids2014.org vivitrol reviews
low dose naltrexone fibromyalgia reviews naltrexone injection naltrexone in india
naltrexone side effects weight loss peider.dk vivitrol and drinking
ldn wiki charamin.jp naltrexone diarrhea
low dose naltrexone in australia avonotakaronetwork.co.nz naltrexone and alcohol
naltrexone user reviews site naltrexone headache
how naltrexone works sigridw.com drug implants for addicts
naltrexone drug test naltrexone solubility what is ldn used for
low dose naltrexone cost house.raupes.net vivitrol treatment
implant for opiate addiction implant for alcoholism naltrexone how long does it take to work
toilax side effects iogvitaminer.site toilax vejledningabdurrahman cankul:

28.11.2011

slm alykm sayın dostlar...yorumlarınızı okuyorum ve sendikamızı takip ediyorum ...ne oluyor anlamıyorum adamlar hak hukuk nedir düşünmeden her bir atama yönetmelik her neyse tam bir milli şef dönemine benzer uygulama oluyor ..kimse den ses çıkmıyor bir ümit vardı sendikalar zaten diyanet sen ahbab çavuş ...anlarsınız ya vakıf senden de ses çıkmıyor neyapalım dostlar ...mevla görelim neyler bizim mevlamız vaarrr ...slm v dua ile......

cytotec abortion pill buy online how effective are abortion pills order abortion pill online

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
online how to get free viagra viagra soft tabs overnight delivery
reasons women cheat reasons women cheat on their husbands cheat on wife
hiv symptoms women what is gonorrhea treatment std pictures
hiv to aids symptoms how do you get hiv living with hiv positive
hiv dating service national aids day can i get aids from swimming with black people
women affairs cheats women who cheat on their husbands
how to cheat on wife men who have affairs how to spot a cheater
android phone monitoring software sms spy apps android spy tools
treatments for hiv/aids thegeorgiaclubforum.com free hiv dating sites
my husband cheated again go my husband cheated on me now what
my girlfriend cheated on me with my best friend read find me a girlfriend
why did my husband cheat on me link my husband is a cheat
i dream my husband cheated on me megaedd.com wife cheated
wives that cheat tolobel.com why people cheat
my husband cheated with a man mapbiquity.com how to cheat on husband
adult porn written stories with animals tolobel.com adult babies punished stories
tween girls tribb sex stories mothers sex stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
adult interracial stories link stories of sex
how to cheat on wife link how many women cheat
why do married men cheat all wives cheat wives who cheat on husbands
dilatation and curettage video go abortion video
back alley abortions read electric vacuum aspiration
recent call history longrangesystems.net cell phone voice recorder
cell phone spy read spy cell phone
free prescription card walgreens transfer prescription coupon free prescription drug discount card
where to buy ciprofloxacin 500mg http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin 250mg tablets
what is infidelity site why married men cheat on their wives
cheat on your wife marriage affairs my wife cheated now what
free abortion clinics closest abortion clinic different types of abortion
how much do abortion pills cost open teen abortion stories
clomiphene revia 50mg doxycycline
cialis 40mg furosemide 100mg inderal
rifaximin thepoliticalsword.com levofloxacin 500mg
discount card for prescription drugs discount drug coupon free printable viagra coupons
new prescription coupons blog.plazacutlery.com discount coupons for viagra
discount drug coupons go prescription drug coupons
printable viagra coupon pfizer viagra coupon prescription discount coupon
coupons for viagra 2016 modelosguayaquil.com coupons for viagra
cialis prescription coupon mba-institutes.com lilly cialis coupon
free viagra coupon 2016 read free viagra coupons
drug coupons click viagra sample coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and celebrex interaction lisinopril and celebrex interaction lisinopril and celebrex interaction
back alley abortions abortion pictures how long does an abortion take
cheap abortion pill aborted fetus abortion clinics in houston tx
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
rezeptfrei viagra viagra bestellen online dokter online viagra
cialis coupon discounts lipseysguns.com discount on cialis
prescription drugs coupons crmsociety.com free cialis coupons
cialis.com coupon drug coupons discount coupon for cialis
prescription drugs discount cards click canada drug pharmacy coupon
free cialis coupon eblogin.com coupon for cialis
free prescription drug discount card go cialis savings and coupons
aldactone 100 aldactone 25 mg aldactone 25 mg
singulair 10 cena open singulair mini
xeloda nedir xeloda xeloda kanser
viagra alternative blog.toolroom.at viagra online kaufen
cleocin vajinal krem cleocin ovuli cleocin 300 mg
clozapine guidelines go klozapin
cialis cvs coupon cheap cialis cheap cialis
nolvadex click nolvadex prix maroc
flagyl for uti flagyl over the counter flagyl dosing
exelon blog.dotnetnerd.dk exelon pflaster
voltaren emulgel voltaren dispers voltaren emulgel
anafranil 25 mikemaloney.net anafranil yan etkileri
actostor vih cl 20 s programingqa.com actos spc
lactose intolerant actos 30 actostor vih cl 20 s
buscopan bambini blog.lakerestoration.com buscopan
enalapril fk enalapril wiki enalapril 20 mg
nurofen plus and alcohol click nurofen cold and flu dosage
enalapril go enalapril precio
verapamil dosis verapamil wikipedia verapamil
lamivudine acute hepatitis b lamivudin lamivudine teva
abortion at 6 weeks partial birth abortion free abortion clinics
cialis discount coupon new prescription coupons cialis.com coupons
free discount coupons incomplete abortion how long do you have to get an abortion
cialis coupons and discounts aldwych-international.com cialis discount coupon
duphaston 10 mg duphaston duphaston forum
cialis prix onlineseoanalyzer.com cialise
how does an abortion pill work abortion pill quotes cost of abortion pill
irbesartana 300 mg ilkpirlantam.com irbesartan wiki
aerius sirop aerius posologie aerius
buscopan buscopan plus buscopan plus preis
stemetil 5mg tabs what are they for harshpande.net stemetil spc
vermox cena bvandam.com vermox
online coupons codes andreinfo free couponing websites
vermox cena bioselect-us.com vermox alkohol
cialis.com coupon free cialis coupon 2016 cialis coupons and discounts
abortion options abortion pill online abortion pill complications
free printable cialis coupons cialis coupons and discounts coupon for free cialis
vermox bez recepta vermox bez recepta vermox bez recepta
cialis 5 mg cialis nedir cialis 20
abortion pill risks abortion pill costs getting an abortion pill
free abortions airascatering.com how much does an abortion pill cost
acetazolamide sivuvaikutukset partickcurlingclub.co.uk acetazolamide blood brain barrier
early methods of abortion scraping of the uterus lining medication during pregnancy
vermox vermox vermox prodej
viagra cena peider.dk viagra cena
vermox alkohol vermox cena vermox spc
printable coupons for cialis britmilk.co.uk cialis.com coupon
2nd trimester abortion pill how to get an abortion pill different types of abortion pill
in clinic abortion pill anti abortion facts abortion pill prices
cialis coupon coupons for cialis free cialis coupon 2016
acetazolamide spc charamin.jp acetazolamide symptoms
amoxicilline agama-rc.com amoxicillin dermani haqqinda
feldene gel precio feldene d feldene flash
vermox pret vermox vermox
spontaneous abortion pill natural abortion pill methods pro abortion
abortion pill alternatives cicg-iccg.com early abortion pill options
abortion pill cost side effects of abortion pill free abortion pill
early abortion pill options abortion pill quotes early abortion pill
free cialis coupon 2016 cialis discount coupons cialis sample coupon
cialis 100 mg cialis 100 mg cialis tablet
cialis coupon pureheartvision.org cialis.com coupons
abortion pill cons abortion procedure abortion pill is wrong
abortion options low cost abortion pill abortion pill procedures
abortion pill centers anti abortion facts facts about abortion pill
duphaston 10 mg topogroup.com duphaston iskustva
cialis allindiasweetsrestaurant.com cialis nedir
where to get an abortion pill when can you get an abortion pill post abortion pill
new prescription coupon destinations.com.pg new prescription coupon
prescription discount coupons coupons for prescriptions discount prescriptions coupons
about abortion pill price of an abortion pill abortion pill law
clomid testosterone clomid proviron clomid testosterone
amoxicillin endikasyonlar achieveriasclasses.com amoxicillin 1000 mg
vermox bez recepta corladjunin.org.pe vermox tablete doziranje
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston iskustva duphaston i ovulacija
buy abortion pill spontaneous abortion pill chemical abortion pill
cost of medical abortion acnc.com late term abortion pill clinics
clomid proviron pct clomid testosterone clomid tapasztalatok
free coupon for cialis cialis coupon card cialis manufacturer coupon 2016
canada drug pharmacy coupon cialis coupon code coupons for cialis
prescription savings cards cialis savings and coupons discount drug coupons
naltrexone schedule drug link is naltrexone a controlled substance
heroin addiction treatment naltrexone injections low dose naproxen
where to get naltrexone site shot to stop drinking
what is vivitrol site is naltrexone addictive
naltrexone for alcohol can you drink alcohol while on naltrexone low dose naltrexone cost
c naltrexone read naltrexone information
naltrexone in pregnancy low dose naltrexone price low dose naltrexone chronic fatigue
injection to stop drinking go low dose naltrexone uk
low dose naltrexone cost house.raupes.net vivitrol treatment
ldn and cancer low dose naltrexone lung cancer naltrexone alcohol interaction
naltrexone overdose naltrexone drug test side effects of naltrexone
dexamethason 1 5mg galen dexamethason teszt dexamethason acis 8mgYorum Ekle
  
 
 
 


  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    

cytotec abortion pill buy online effects of an abortion abortion pill prescription

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills online purchase abortion pill

where to buy abortion pills online abortion clinics in brooklyn buy cytotec for 24 week abortion

cytotec abortion pill buy online abortion pills online order abortion pill online

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
abortion pill prescription abortion pill where to buy abortion pill
how do i know if my wife cheated my husband almost cheated on me cheaters caught
reasons why wives cheat on their husbands click here affairs with married men
viagra without prescription new zealand read read
viagra soft tabs 100mg online viagra vs birth control click
go cheat on husband click here
abortion prices abortion pill safety read here
abortion pill health risks abortion in america redirect
link why men have affairs how to catch a cheat
why men cheat on beautiful women how many men have affairs cheater
why does husbands cheat read women that cheat with married men
top android spy software searchengineoptimization-seo.net my android spy
my girlfriend cheated on me with her ex my girlfriend cheated on me with a girl why do men cheat on their girlfriends
did my boyfriend cheat click i cheated on my boyfriend with his best friend
i almost cheated on my boyfriend read i cheated on my boyfriend and told him
should i tell my boyfriend i cheated on him my boyfriend cheats i cheat on my boyfriend
my boyfriend cheated on me with my mom women who cheat on relationships reasons wives cheat on their husbands
what makes people cheat looking to cheat unfaithful wife
how to spot a cheater cheat wife cheated on me
spy on a phone wolfslairk9.com spyware app
percent of women that cheat go wife cheated on me
tell my story blog.dastagarri.com facts about abortion
track text messages free harshpande.net spy app for text messages
abortion costs read how to get abortion
track text messages free go sms tracking free
free rx coupons coupon for rite aid coupons for free
coupon for medication zerodayevent.com free pharmacy discount cards
wife cheaters will my husband cheat why do wifes cheat
abortion 12 weeks abortion pill reasons why abortion is wrong
abortion in the first trimester abortion pill what is abortion
free coupons printable open walgreens photo promo
mobile phone tracking location cell phone spy how can you find the location of a cell phone
thyroxine mtibytes.com levofloxacin 500mg
viagra 100 mg viagra without a doctor prescription viagra 100 mg
albuterol (salbutamol) pill acyclovir 200mg ciprofloxacin 750mg
clomid 100mg click ciprofloxacin pill
diprolene tube nufactor.com tretinoin tube
metronidazole 400mg link betamethasone tube
viagra discount coupon link viagra coupons printable
internet drug coupons softballspa.com free viagra coupon
viagra trial coupon allied.edu free prescription drug discount card
prescription coupon card liberitutti.info viagra coupons printable
my husband cheated go why do women cheat on their husbands
early termination pregnancy pill http://abortionpill-online.com/ teenage abortion stories
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic savings card bystolic coupon
acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
viagra uses and side effects viagra for sale uk where buy viagra
cialis free coupon crmsociety.com cialis discount coupons online
cialis.com coupon sporturfintl.com discount coupon for cialis
coupon cialis discount drug coupons prescription drug cards
free prescription drug discount card go cialis savings and coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon free discount prescription card
augmentin saveapanda.com augmentin duo 400
omeprazole 1world2go.com omeprazole effet secondaire
flagyl antibiootti flagyl comp flagyl annostus
clozapine guidelines click klozapin
cialis wiki codesamples.in cialis preis
keppra sirop go keppra
actostor vih cl 20 s actos spc actos spc
xarelto 10 mg internetsellout.com xarelto
cialis online coupon open drug coupon card
enalapril go enalapril precio
free printable cialis coupons msemvs.org discount card for prescription drugs
facts about abortion how much does an abortion pill cost abortion new york
amoxicillin antibiyotik fiyat go amoxicillin-rnp
free discount coupons vitamin c abortion how long do you have to get an abortion
free abortion clinics in houston funtimeleisure.co.uk first trimester abortion
coupons for cialis 2016 cialis coupons online lilly cialis coupon
pros and cons of abortion abortion pill procedures what is abortion pill
cialis prescription coupon slb-coaching.com printable coupons for cialis
coupon cialis bangzontheweb.com coupons for cialis printable
for abortion pill methods of abortion pill abortion options
losartankalium teva 50 mg losartankalium losartan
cialis generique cialis 5mg cialis
losartan pro medicin losartankalium bivirkninger losartankalium krka
cialis hieple.net cialis 20
losartan jubilant losartan losartan 50 mg
naltrexone trade name naltrexone tab 50mg ldn and pregnancy
vermox cijena harshpande.net vermox tablete doziranje
free printable cialis coupons 2015 cialis coupon coupon for free cialis
cialis savings and coupons printable cialis coupon cialis sample coupon
viagra coupons free americanstreethockey.com online pharmacy coupons
abortion pill risks abortion pill costs getting an abortion pill
viagra wiki viagra torta viagra pret
price of abortion pill abortion pill cost free abortions
metoprolol succinate metoprololsuccinat bivirkninger metoprololsuccinat
neurontin neurontin cena neurontin gabapentin
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
free cialis samples coupon coupons for prescription drugs cialis.com coupon
how does abortion pill work second trimester abortion free abortions
free abortion pill abortion pill clinics in houston should abortion pill be legal
feldene gel precio feldene ampolla feldene flash
cialis.com coupons transfer prescription coupon prescription transfer coupon
vermox sirup cijena vermox tablete doziranje vermox tablete nuspojave
vermox vermox alkohol vermox cena
coupons for cialis printable cialis 2015 coupon cialis prescription coupon
abortion pill prices abortion options pro abortion
abortion what to do amres.nl safe abortion methods
definition of abortion pill arborawning.com abortion pill rights
amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000 amoxicillin-rnp
discount prescriptions coupons cialis free coupon free cialis coupons
duphaston cijena bez recepta duphaston i ovulacija duphaston iskustva
abortion clinics in houston tx steadfasttraining.co.uk abortion pill questions
prescription transfer coupon prescription drugs coupons prescription coupon
abortion pill centers anti abortion facts facts about abortion pill
metoprolol tartrate williamgonzalez.me metoprolol medicin
about abortion pill free abortions abortion pill articles
amoxicillin endikasyonlar adlerhohenems.com amoxicillin al 1000
amoxicillin americanstreethockey.com amoxicillin-rnp
clomid proviron blog.lakerestoration.com clomid proviron pct
flagyl plm flagyl v flagyl 500 mg
viagra kamagra cialis viagra helyett viagra
coupon cialis accuton.com cialis coupons from lilly
free grocery store coupons printable coupons for viagra rx coupon
clomid testosterone lasertech.com clomid testosterone
free abortions should abortion pill be legal spontaneous abortion pill
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
abortion pill akum.org abortion pill questions
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox sirup cijena
vermox alkohol mipnet.dk vermox
vermox prodej vermox vermox cena
cialis discounts coupons drug coupon card free cialis samples coupon
naltrexone in the treatment of alcohol dependence saveapanda.com low dose naltrexone side effects multiple sclerosis
naltrexone side effects forum click how long is naltrexone in your system
naltrexone pills go ldn medicine
naltrexone buy uk go altrexone
the promise of low dose naltrexone therapy onlineseoanalyzer.com naltrexone 50
the promise of low dose naltrexone therapy avonotakaronetwork.co.nz naltrexone online
purchase low dose naltrexone site naltrexone withdrawal
naltrexone for cutting floridafriendlyplants.com naltrexone injection
buprenorphine detox read naltrexone withdrawal
naltrexone pellets avonotakaronetwork.co.nz naltrexone 4.5 mg side effects
naltrexone injection ldn immune system naloxone for alcoholism
naltrexone implant australia click naltrexone otc
naltrexone side effects depression peider.dk naltraxone implant
low dose naltrexone depression myjustliving.com maltrexone
ldn for autism read acamprosate
can naltrexone be abused site naltrexone other names
low dose naltrexone price charamin.com who makes naltrexone
naltrexone user reviews click naltrexone headache
how naltrexone works can naltrexone cause false positive drug implants for addicts
low dose naltrexone cost house.raupes.net vivitrol treatment
low dose naltrexone weight loss low dose naltrexone chronic fatigue naltrexone tablets
spironolacton werking dburpdosering.site spironolacton pco


Videolarıız

Yetkili Girişi

                                        Yardımlaşma Sandığı

Sandık

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

862251

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

5768

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

38