03.11
2011

EK ÖDEMELERDE İYİLEŞTİRME YAPILDI

Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından Sendikamızdan Haberler kategorisine eklenmiştir.Sendikamızın Genel İdare Hizmetleri Sınıfının Ek Ödemelerinin düzeltilmesi için yaptığı müracaat nihayet sonuçlandı.


2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 666 sayılı KHK ile, Genel İdare Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı ile Müftü ünvanını taşıyan (il müftüleri hariç) Diyanet çalışanlarının Ek Ödemelerine çeşitli oranlarda zam yapıldı. Yapılan iyileştirmeler 2012 yılı  Ocak ayından itibaren yürürlüğe konulacak.

Buna göre;

A-GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI

MEVCUT DURUM

OCAK 2012

FARK

1-2 Dereceden Aylık Alanlar 78

110

32 Puan
(1 Puanın TL karşılığı 6,1237)

3-4 Dereceden Ayılık Alanlar 78

100

22 Puan

5-7 Dereceden Ayılık Alanlar 78

90

12 Puan

Diğer derecelerden aylık Alanlar 78

85

7 Puan

1-2. Derecelerden Aylık Alan

Araştırmacı, Ayniyat Saymanı,

APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, 78

115

37 Puan

3-4 Derecelerden Aylık Alan

Araştırmacı, Ayniyat Saymanı,

APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, 78

110

32 Puan

Diğer derecelerden aylık alan

Araştırmacı, Ayniyat Saymanı,

APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, 78

100

22 Puan

1-2 Dereceden aylık alan Şefler 78

115

37 Puan

3-4 Dereceden aylık alan Şefler 78

105

27 Puan

Diğer Dereceden aylık alan Şefler 78

95

17 Puan

B-YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

MEVCUT DURUM

OCAK 2012

FARK

1-4 Dereceden Aylık alanlar 78

90

12 Puan

(1 Puanın TL karşılığı 6,1237)

5-7 Dereceden Ayılık alanlar 78

80

2 Puan

Diğer derecelerden aylık alanlar 78

70

-8 Puan

NOT : Diğer unvanlarla ilgili incelemeden sonra açıklama konulacaktır.


 

EK ÖDEMELERİN İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE SENDİKAMIZIN KATKILARININ OLDUĞU BİR GERÇEKTİR. KONUYLA İLGİLİ SENDİKAMIZCA BAŞBAKANLIĞA YAZILAN VE İNTERNET SİTEMİZDE YAYINLANAN AŞAĞIDAKİ YAZIYI YENİDEN DİKKATİNİZE SUNUYORUZ.

Sayı     : TDVSGM.09/2011-            1721                                                                                     13.09.2011

Konu    : Tazminatlar.

 

BAŞBAKANLIĞA

               ANKARA

 

01.07.2010 tarih ve 6002 sayılı kanunla; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kabul edilip,   13 Temmuz 2010 Salı Günü  27640  Sayılı  Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe  girdiği malumlarıdır.

Adı geçen Kanunun 21. maddesinin (b) bendi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddesinin “II- Tazminatlar” bölümü ; C- Din Hizmetleri Tazminatı kısmı; 31.03.2006 Tarih ve 26125 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 21.03.2006 tarih ve 5473 Sayılı Kanun’la:

 MADDE 3– 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

d) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının;

2 - "C) Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (a) ve (b) bentlerinde yer alan "% 140’ına", "% 55’ine", "% 53’üne" ve "% 49’una" ibareleri sırasıyla, "% 165’ine", "% 80’ine", "% 78’ine" ve "% 74’üne" şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu bölüme aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

 "c) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarında bulunup, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca % 25’ine,"

  Şeklinde iken,

 “3) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” bölümünün;

 (b) “C- Din Hizmetleri Tazminatı” bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, anılan bende aşağıdaki (d) alt bendi eklenmiştir.

“a) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup “Vaiz” kadrosuna atananlar için %175’ine,

b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 95’ine,

2. İmam-Hatip Lisesi mezunları için % 93’üne,

3. Diğerleri için % 89’una,

c) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca % 50’sine,

Şeklinde değiştirilmiştir.

Ancak;   5 Ocak 2011 tarihinde 27806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/1241 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu çalışanlarının “Ek ödeme tazminat oranları” 14 puan daha artırılmış, bu artış  6002 sayılı kanunla tazminat oranları artırılan personellerden sadece ( c ) fıkrasında zikredilen Diyanet çalışanlarına; 16 Ağustos 2008 tarih ve 26969 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren  375 sayılı KHK’ de değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararı ile 5473 sayılı kanuna istinaden  ödenmekte olan tazminat, “Ek Ödeme” ye dönüştürülmüş, aynı KHK’ nın   “Ek Ödemenin Usul ve Esasları” başlıklı 4. maddesinin 2. fıkrası ile;         

  MADDE 4 –

             (2) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı cetvelin "B. Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (d) sırası (aynı Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 6 ncı grubunun 7 nci sırasında, 7 nci grubunun 1 inci sırasında ve 9 uncu grubunun 7 nci sırasında sayılanlar hariç) ile aynı cetvelin "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün 2 nci sırasında öngörülen tazminatlardan yararlananlara yapılacak ek ödeme, anılan sıralarda öngörülen tazminat oranı kadar eksik ödenir. Ancak, ödenecek ek ödeme hiçbir şekilde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %28’inden az olamaz. 
Hükmüne atfen yine 50 puanlık eksik ödeme yapılarak ek ödeme oranı 28 puanda bırakılmıştır.

 

   Din hizmeti sınıfı dışında kalan Diyanet (G.İ.H, T.H.S, S.H.S. ve Y.H.S.) çalışanları ek ödemeden yararlanamamışlardır.  Ortaya çıkan bu durum sebebiyle çalışma barışı bozulmuş ve çalışanlar arasında huzursuzluk meydana gelmiştir.

            Bu itibarla mağdur olan Diyanet çalışanları ile ilgili bu durumun, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanununda bazı değişikliklerin yapılmak istendiği bu safhada ele alınarak düzeltilmesi ve 375 sayılı KHK’ de düzenleme yapılarak 657 sayılı DMK’ nın 152. maddesinin II-Tazminatlar bölümünün  “ (b) “C- Din Hizmetleri Tazminatı” bendinin   (c) alt bendindeki tazminat oranının “Ek Ödeme” sayılmaması hususunda gereğini Makamlarına  arz ederiz.

 

Rüstem KURMAÇ

Nuri ÜNAL

Genel Başkan Yardımcısı

Genel Başkan

          

  DAĞITIM                             :

1-Başbakanlık

2-Başbakan Yardımcılığı (Sayın Bekir BOZDAĞ)

3- Diyanet İşleri Başkanlığına

4- Maliye Bakanlığına

 

 

 

 

 

 

order abortion pill online buy abortion pill order abortion pill online

buy abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house
abortion pill prescription abortion pill where to buy abortion pill
I cheated on my girlfriend what is infidelity how to catch a cheat
wives who cheat on husbands my husband cheated on me

Yazıya 45 tane yorum eklenmiştir.

huseyın:

25.11.2011

esıt ıse esıt ucret denıldı vaızlerle ılce muftulerı ve sube md maasları arası ıyıce acıldı yaklasık 1000 tl 2 defadır vaızlere artıs yok ama yenı atama yonetmenlıgının 32 md derkı sube md vaızler esdeger gorevlıdır pekı esıt ıse esıt ucret nerde sendıka olarak ılgılenırsenız memnun olurum selam

buy abortion pill online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where can you buy the abortion pill
where can i buy abortion pills redirect abortion pills
I cheated on my girlfriend my boyfriend cheated on me with a guy how to catch a cheat
viagra without prescription new zealand read readŞenol MAVİ:

22.11.2011

BİZLER GİHS PERSONELİ OLARAK MAĞDURİYETE UĞRADIĞIMIZ GÜNLERDE TÜRK DİYANET VE VAKIF SEN SİTESİNDE BİZLERİN BU MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN DEVAMLI OLARAK YAZILARINIZ OLDU.BİZİM BU MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNDE KATKILARI OLAN SİZLERE VE BÜTÜN SENDİKALARA TEŞEKKÜR EDER; BUNDAN BÖYLE BÜTÜN SENDİKALARIMIZIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARINI BİR BÜTÜN OLARAK GÖREREK HAK VE HUHUKLARINI KORUMALARINI BEKLER SAYĞILAR SUNARIM

buy abortion pill online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where can you buy the abortion pill
buy cytotec for 24 week abortion cytotec abortion pill buy online how to order the abortion pill online
wives who cheat on husbands go my husband cheated on me
online go viagra soft tabs overnight deliveryŞenol MAVİ:

22.11.2011

BİZLER GİHS PERSONELİ OLARAK MAĞDURİYETE UĞRADIĞIMIZ GÜNLERDE TÜRK DİYANET VE VAKIF SEN SİTESİNDE BİZLERİN BU MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN DEVAMLI OLARAK YAZILARINIZ OLDU.BİZİM BU MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNDE KATKILARI OLAN SİZLERE VE BÜTÜN SENDİKALARA TEŞEKKÜR EDER; BUNDAN BÖYLE BÜTÜN SENDİKALARIMIZIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARINI BİR BÜTÜN OLARAK GÖREREK HAK VE HUHUKLARINI KORUMALARINI BEKLER SAYĞILAR SUNARIM

where to buy abortion pill http://www.nhscleveland.org/blog/blog/page/medical-abortion-pills.aspx pill for abortion online

order abortion pill online http://www.fidgetcomedy.com/blog/page/price-of-abortion-pill.aspx order abortion pill online

buy abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill
where to buy abortion pill abortion pill buy abortion pills online
married men cheat with men my wife cheated how often do women cheat on their husbandsYorum Ekle
  
 
 
 


  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    

cytotec abortion pill buy online effects of an abortion abortion pill prescription

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills online purchase abortion pill

where to buy abortion pills online abortion clinics in brooklyn buy cytotec for 24 week abortion

cytotec abortion pill buy online abortion pills online order abortion pill online

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
abortion pill prescription abortion pill where to buy abortion pill
how do i know if my wife cheated my husband almost cheated on me cheaters caught
reasons why wives cheat on their husbands click here affairs with married men
viagra without prescription new zealand read read
viagra soft tabs 100mg online viagra vs birth control click


Videolarıız

Yetkili Girişi

                                        Yardımlaşma Sandığı

Sandık

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

502920

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

2459

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

58