03.11
2011

EK ÖDEMELERDE İYİLEŞTİRME YAPILDI

Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından Sendikamızdan Haberler kategorisine eklenmiştir.Sendikamızın Genel İdare Hizmetleri Sınıfının Ek Ödemelerinin düzeltilmesi için yaptığı müracaat nihayet sonuçlandı.


2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 666 sayılı KHK ile, Genel İdare Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı ile Müftü ünvanını taşıyan (il müftüleri hariç) Diyanet çalışanlarının Ek Ödemelerine çeşitli oranlarda zam yapıldı. Yapılan iyileştirmeler 2012 yılı  Ocak ayından itibaren yürürlüğe konulacak.

Buna göre;

A-GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI

MEVCUT DURUM

OCAK 2012

FARK

1-2 Dereceden Aylık Alanlar 78

110

32 Puan
(1 Puanın TL karşılığı 6,1237)

3-4 Dereceden Ayılık Alanlar 78

100

22 Puan

5-7 Dereceden Ayılık Alanlar 78

90

12 Puan

Diğer derecelerden aylık Alanlar 78

85

7 Puan

1-2. Derecelerden Aylık Alan

Araştırmacı, Ayniyat Saymanı,

APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, 78

115

37 Puan

3-4 Derecelerden Aylık Alan

Araştırmacı, Ayniyat Saymanı,

APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, 78

110

32 Puan

Diğer derecelerden aylık alan

Araştırmacı, Ayniyat Saymanı,

APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, 78

100

22 Puan

1-2 Dereceden aylık alan Şefler 78

115

37 Puan

3-4 Dereceden aylık alan Şefler 78

105

27 Puan

Diğer Dereceden aylık alan Şefler 78

95

17 Puan

B-YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

MEVCUT DURUM

OCAK 2012

FARK

1-4 Dereceden Aylık alanlar 78

90

12 Puan

(1 Puanın TL karşılığı 6,1237)

5-7 Dereceden Ayılık alanlar 78

80

2 Puan

Diğer derecelerden aylık alanlar 78

70

-8 Puan

NOT : Diğer unvanlarla ilgili incelemeden sonra açıklama konulacaktır.


 

EK ÖDEMELERİN İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE SENDİKAMIZIN KATKILARININ OLDUĞU BİR GERÇEKTİR. KONUYLA İLGİLİ SENDİKAMIZCA BAŞBAKANLIĞA YAZILAN VE İNTERNET SİTEMİZDE YAYINLANAN AŞAĞIDAKİ YAZIYI YENİDEN DİKKATİNİZE SUNUYORUZ.

Sayı     : TDVSGM.09/2011-            1721                                                                                     13.09.2011

Konu    : Tazminatlar.

 

BAŞBAKANLIĞA

               ANKARA

 

01.07.2010 tarih ve 6002 sayılı kanunla; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kabul edilip,   13 Temmuz 2010 Salı Günü  27640  Sayılı  Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe  girdiği malumlarıdır.

Adı geçen Kanunun 21. maddesinin (b) bendi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddesinin “II- Tazminatlar” bölümü ; C- Din Hizmetleri Tazminatı kısmı; 31.03.2006 Tarih ve 26125 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 21.03.2006 tarih ve 5473 Sayılı Kanun’la:

 MADDE 3– 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

d) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının;

2 - "C) Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (a) ve (b) bentlerinde yer alan "% 140’ına", "% 55’ine", "% 53’üne" ve "% 49’una" ibareleri sırasıyla, "% 165’ine", "% 80’ine", "% 78’ine" ve "% 74’üne" şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu bölüme aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

 "c) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarında bulunup, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca % 25’ine,"

  Şeklinde iken,

 “3) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” bölümünün;

 (b) “C- Din Hizmetleri Tazminatı” bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, anılan bende aşağıdaki (d) alt bendi eklenmiştir.

“a) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup “Vaiz” kadrosuna atananlar için %175’ine,

b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 95’ine,

2. İmam-Hatip Lisesi mezunları için % 93’üne,

3. Diğerleri için % 89’una,

c) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca % 50’sine,

Şeklinde değiştirilmiştir.

Ancak;   5 Ocak 2011 tarihinde 27806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/1241 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu çalışanlarının “Ek ödeme tazminat oranları” 14 puan daha artırılmış, bu artış  6002 sayılı kanunla tazminat oranları artırılan personellerden sadece ( c ) fıkrasında zikredilen Diyanet çalışanlarına; 16 Ağustos 2008 tarih ve 26969 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren  375 sayılı KHK’ de değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararı ile 5473 sayılı kanuna istinaden  ödenmekte olan tazminat, “Ek Ödeme” ye dönüştürülmüş, aynı KHK’ nın   “Ek Ödemenin Usul ve Esasları” başlıklı 4. maddesinin 2. fıkrası ile;         

  MADDE 4 –

             (2) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı cetvelin "B. Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (d) sırası (aynı Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 6 ncı grubunun 7 nci sırasında, 7 nci grubunun 1 inci sırasında ve 9 uncu grubunun 7 nci sırasında sayılanlar hariç) ile aynı cetvelin "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün 2 nci sırasında öngörülen tazminatlardan yararlananlara yapılacak ek ödeme, anılan sıralarda öngörülen tazminat oranı kadar eksik ödenir. Ancak, ödenecek ek ödeme hiçbir şekilde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %28’inden az olamaz. 
Hükmüne atfen yine 50 puanlık eksik ödeme yapılarak ek ödeme oranı 28 puanda bırakılmıştır.

 

   Din hizmeti sınıfı dışında kalan Diyanet (G.İ.H, T.H.S, S.H.S. ve Y.H.S.) çalışanları ek ödemeden yararlanamamışlardır.  Ortaya çıkan bu durum sebebiyle çalışma barışı bozulmuş ve çalışanlar arasında huzursuzluk meydana gelmiştir.

            Bu itibarla mağdur olan Diyanet çalışanları ile ilgili bu durumun, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanununda bazı değişikliklerin yapılmak istendiği bu safhada ele alınarak düzeltilmesi ve 375 sayılı KHK’ de düzenleme yapılarak 657 sayılı DMK’ nın 152. maddesinin II-Tazminatlar bölümünün  “ (b) “C- Din Hizmetleri Tazminatı” bendinin   (c) alt bendindeki tazminat oranının “Ek Ödeme” sayılmaması hususunda gereğini Makamlarına  arz ederiz.

 

Rüstem KURMAÇ

Nuri ÜNAL

Genel Başkan Yardımcısı

Genel Başkan

          

  DAĞITIM                             :

1-Başbakanlık

2-Başbakan Yardımcılığı (Sayın Bekir BOZDAĞ)

3- Diyanet İşleri Başkanlığına

4- Maliye Bakanlığına

 

 

 

 

 

 

order abortion pill online buy abortion pill order abortion pill online

buy abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house
abortion pill prescription abortion pill where to buy abortion pill
I cheated on my girlfriend what is infidelity how to catch a cheat
wives who cheat on husbands my husband cheated on me
how do you get abortion pills generic abortion pill mifepristone abortion pill
men who have affairs cheat on husband why women cheat on men they love
black women white men online why do people cheat
why wife cheated sledaddicts.com affair dating sites
spy free app click best android spy
my boyfriend cheated on me with my best friend read i cheated on my boyfriend how to get him back
how to cheat boyfriend site i want to cheat on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend finding out your boyfriend cheated i cheated on my boyfriend and told him
wifes that cheat go why women cheat on men they love
my husband almost cheated on me marcandela.com wife cheated
wifes that cheat blog.perecruit.com what causes women to cheat
free indian sex stories click aunts sex stories
tween girls tribb sex stories perverted stories adult video on demand vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
abortion clinics orlando open abortions clinics
can i find the location of a cell phone nationalautocare.com gps coordinates on phone
abortion cost blog.weddingvenuedirectory.com abortion clinics las vegas
abortion for 2 weeks pregnant 12 weeks pregnant abortion pills abortion statistics
consequences of abortion 3rd trimester abortion d&c instruments
walgreens photo coupon online prescription discount card walgreens photo code
discount drug coupon pharmacy discount code drug manufacturer coupons
where to buy ciprofloxacin 500mg http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin 250mg tablets
wife cheaters insight.nestingen.com why do wifes cheat
local abortion clinics positive abortion stories abortion cost without insurance
san antonio abortion clinics abortion pill weeks of pregnancy
rite aid coupon 5 off 25 online walgreens photo coupons prescription drug discount card
valacyclovir 0.5g sporturfintl.com revia pill
clomid 100mg mealmixer.com ciprofloxacin pill
prescription drug card cylentware.com viagra coupons and discounts
amoxil pill ilkpirlantam.com ciprofloxacin 500mg
cipro 250mg link valtrex 0.5g
viagra coupon code viagra trial coupon prescription discount coupon
discount coupons for viagra blog.plazacutlery.com drug coupon
new prescription coupons click discount coupons for viagra
coupons for prescription medications areta.se coupons for prescription medications
discount prescription drug card areta.se prescription savings cards
2016 viagra coupon buyerauctionmanager.com new prescription coupon
lisinopril and back pain lisinopril and back pain lisinopril and back pain
lisinopril and magnesium supplements lisinopril and magnesium supplements lisinopril and magnesium supplements
prescription drug cards open free prescription drug cards
discount drug coupon link cialis coupons online
abortion aftercare website-knowledge.com pro abortion arguments
free cialis coupon survivingediscovery.com coupons for cialis
prescription drugs coupons site cialis manufacturer coupon
discount drug coupons new prescription coupons cialis discounts coupons
acheter viagra en france pas acheter viagra en france pas acheter viagra en france pas
cialis suisse cialis suisse cialis suisse
rezeptfrei viagra viagra bestellen online dokter online viagra
cialis price search lipseysguns.com discount cialis prescription
online cialis coupons lipseysguns.com www.cialis.com coupon
coupon for prescriptions sporturfintl.com free cialis coupons
prescription drugs discount cards pet prescription discount card canada drug pharmacy coupon
cialis coupons online go coupons cialis
coupon cialis discount drug coupons prescription drug cards
pet prescription discount card blog.suntekusa.com cialis online coupon
prescription drugs discount cards link cialis free sample coupons
cialis savings and coupons lilly cialis coupon prescription drug discount cards
cialis coupon codes read cialis coupons from lilly
transfer prescription coupon read free discount prescription card
viagra mire jó click viagra ár
cialis ou viagra cialis effet cialis sans ordonnance
ciprofloxacin wiki ciprofloxacine ciprofloxacin hexal 500 mg
viagra pille devlog.stoepel.net viagra online
ventolin inhaler 100 mcg read ventolin inhaler yan etkileri
flagyl antibiootti mipnet.dk flagyl annostus
sildenafil citrate tablets sildenafil citrate 100mg tab sildenafil citrate 200 mg
omeprazole omeprazole enceinte omeprazole eg
tryptizol 50 perfectvoice.perfect-10.tv tryptizol 10
cheap cialis cialis walgreen coupon cialis discount
cymbalta anxiety cymbalta dosage for fibromyalgia cymbalta reviews
free cialis samples coupon coupon for cialis cialis prescription coupon
new prescription coupon coupons for prescriptions coupons for prescription drugs
cialis prescription coupon dkfn.dk prescription coupon
verapamil dosis verapamil wikipedia verapamil
levitra 10 mg read levitra 20 mg

Yazıya 45 tane yorum eklenmiştir.

huseyın:

25.11.2011

esıt ıse esıt ucret denıldı vaızlerle ılce muftulerı ve sube md maasları arası ıyıce acıldı yaklasık 1000 tl 2 defadır vaızlere artıs yok ama yenı atama yonetmenlıgının 32 md derkı sube md vaızler esdeger gorevlıdır pekı esıt ıse esıt ucret nerde sendıka olarak ılgılenırsenız memnun olurum selam

buy abortion pill online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where can you buy the abortion pill
where can i buy abortion pills redirect abortion pills
I cheated on my girlfriend my boyfriend cheated on me with a guy how to catch a cheat
viagra without prescription new zealand read read
reasons women cheat why do married men cheat on their wives cheat on wife
hiv symptoms women sign of hiv std pictures
phone spyware for android turbofish.com free spy phone
free android sms spy spy programs for android cell phones spy
letter to husband who cheated men who have affairs why some women cheat
how to know if wife has cheated maxcook.com want my wife to cheat
women wanting to cheat how do you know your wife cheated i want my wife to cheat on me
online affair open cheat women
what makes people cheat centaurico.com unfaithful wife
husband cheated wife prashanthiblog.com my boyfriend cheated on me with my mom
adult porn written stories with animals tolobel.com adult babies punished stories
why do men cheat on their wife site when your husband cheats
abortion video live partial birth abortion procedure arguments for abortion
prints at walgreens link rx discounts
walgreens photo print coupons open walgreens photo book coupon code
cell phone spy app free mealmixer.com top android spy software
day after pill abortion in chicago elective abortion
signs of infidelity insight.nestingen.com married men who cheat with men
promo code cvs photo go cvs weekly sales
deals at cvs shauneutsey.com cvs sale ad
ways to terminate an early pregnancy abortion stories positive when can you have an abortion
walgreen photo code go walgreens photo print coupons
married affairs sites thezenker.com I cheated on my husband
albuterol (salbutamol) pill acyclovir 200mg ciprofloxacin 750mg
synthroid 25mcg f6finserve.com thyroxine 200mcg
viagra coupon code free prescription drug cards prescription discount coupon
free prescription cards discount read free coupon for viagra
pet prescription discount card 1world2go.com coupon for prescription
linzess patient assistance generic bystolic alternative bystolic generic alternative
bystolic savings card click bystolic coupon
diabetes sexuality treatment go blood sugar chart
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
online cialis coupons lipseysguns.com www.cialis.com coupon
cialis coupons online internet drug coupons prescription card discount
free prescription drug discount card prostudiousa.com cialis savings and coupons
pet prescription discount card drug coupons coupons for prescription medications
pet prescription discount card nationalautocare.com cialis coupon 2015
viagra nÅ?knek viagra mire jó viagra mire jó
venlafaxine stoppen venlafaxine 37.5 mg venlafaxine gewichtstoename
ciprofloxacin wiki read ciprofloxacin hexal 500 mg
januvia go januvia 50 mg
singulair 10 cena open singulair mini
exelon blog.dotnetnerd.dk exelon pflaster
renova myhsbook.com renova me
cyclogyl read cyclogyl duration of action
lamictal i dojenje read lamictal i dojenje
amoxicillin 875 amoxicillin 875 amoxicillin and sun
prescription card discount martialinfo.com internet drug coupons
biaxin open biaxin 500 mg usos
paroxetine en alcohol partickcurlingclub.co.uk paroxetine sandoz
cialis coupons from manufacturer pietroforesti.it free cialis coupon 2016Şenol MAVİ:

22.11.2011

BİZLER GİHS PERSONELİ OLARAK MAĞDURİYETE UĞRADIĞIMIZ GÜNLERDE TÜRK DİYANET VE VAKIF SEN SİTESİNDE BİZLERİN BU MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN DEVAMLI OLARAK YAZILARINIZ OLDU.BİZİM BU MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNDE KATKILARI OLAN SİZLERE VE BÜTÜN SENDİKALARA TEŞEKKÜR EDER; BUNDAN BÖYLE BÜTÜN SENDİKALARIMIZIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARINI BİR BÜTÜN OLARAK GÖREREK HAK VE HUHUKLARINI KORUMALARINI BEKLER SAYĞILAR SUNARIM

buy abortion pill online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where can you buy the abortion pill
buy cytotec for 24 week abortion cytotec abortion pill buy online how to order the abortion pill online
wives who cheat on husbands go my husband cheated on me
online go viagra soft tabs overnight delivery
why wives cheat on husbands how do i know if my wife has cheated catching a cheater
read go read
women will cheat women cheat husband catch a cheat
hiv dating service national aids day can i get aids from swimming with black people
stds and symptoms common std symptoms free std testing el paso tx
why does husbands cheat love affairs with married men women that cheat with married men
phone spyware for android turbofish.com free spy phone
inevitable abortion website-knowledge.com when to get an abortion
did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend with a girl i cheated on my boyfriend with his best friend
husband cheated on me west-bot.com i dreamed my wife cheated on me
I cheated on my wife click most women cheat
i want my husband to cheat read i cheated on my husband how do i fix it
men having affairs wives that cheat my wife cheated now what
i want my wife to cheat on me tracyawheeler.com cheat on your wife website
why do married men cheat women who cheat on husbands women that cheat with married men
cheat wifes developerstalk.com my wife cheated on me now what
online affair wifes cheat cheat women
tween girls tribb sex stories perverted stories adult video on demand vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how to spot a cheater site wife cheated on me
sex change stories blog.gobiztech.com adult stories choose your own adventure
why do men cheat on their wife link when your husband cheats
kerala sex stories scottdangelo.com free adult book store stories pictures
12 weeks pregnant abortion pills fake abortion papers first trimester abortion
dilatation and curettage video go abortion video
live gps tracking device gps tracking apps google spy apps
record cell phone call click history my phone
abortion cost blog.weddingvenuedirectory.com abortion clinics las vegas
walgreens coupon prints thrane-jacobsen.dk coupon prescription
walgreens photo print coupons site walgreens coupons for prints
walgreens coupon prints free pharmacy discount cards walgreens coupon code photo
what is ciprofloxacin used for ciprofloxacin 1000 mg ciprofloxacin tablets 500mg
married affairs sites thezenker.com I cheated on my husband
viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription
rifaximin inderal levofloxacin 500mg
levitra site tadalafil 10mg
viagra coupon code free prescription drug cards prescription discount coupon
prescription savings card coupons for drugs prescription drug cards
teenage pregnancy blogs.visendo.de abortion clinics in dc
nyc abortion clinics abortion clinic nyc teen pregnancy
free discount prescription cards cialis coupons 2015 drug prescription card
cialis diabète cialis diabète cialis diabète
cialis price us site cialis coupon discounts
prescription drug discount cards read lilly cialis coupons
coupon for prescriptions sporturfintl.com free cialis coupons
prescription savings cards drug prescription card free discount prescription card
cialis ou viagra cialis effet cialis sans ordonnance
viagra nÅ?knek blog.robard.com viagra mire jó
digoxinforgiftning digoxin iv digoxin ecg
viagra pille devlog.stoepel.net viagra online
nexium site nexium 40mg
levodopa carbidopa entacapone levodopa carbidopa entacapone bioequivalence carbidopa levodopa entacapone india
cardura 2 mg go cardura 2 mg
nolvadex click nolvadex prix maroc
abilify and coke web-dev.dk abilify efficacy
exelon blog.dotnetnerd.dk exelon pflaster
clopidogrel teva clopidogrel fk clopidogrel
allosaurus open allo allo
discount drug coupons go free discount prescription cards
new prescription coupon coupons for prescriptions coupons for prescription drugsŞenol MAVİ:

22.11.2011

BİZLER GİHS PERSONELİ OLARAK MAĞDURİYETE UĞRADIĞIMIZ GÜNLERDE TÜRK DİYANET VE VAKIF SEN SİTESİNDE BİZLERİN BU MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN DEVAMLI OLARAK YAZILARINIZ OLDU.BİZİM BU MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNDE KATKILARI OLAN SİZLERE VE BÜTÜN SENDİKALARA TEŞEKKÜR EDER; BUNDAN BÖYLE BÜTÜN SENDİKALARIMIZIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARINI BİR BÜTÜN OLARAK GÖREREK HAK VE HUHUKLARINI KORUMALARINI BEKLER SAYĞILAR SUNARIM

where to buy abortion pill http://www.nhscleveland.org/blog/blog/page/medical-abortion-pills.aspx pill for abortion online

order abortion pill online http://www.fidgetcomedy.com/blog/page/price-of-abortion-pill.aspx order abortion pill online

buy abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill
where to buy abortion pill abortion pill buy abortion pills online
married men cheat with men my wife cheated how often do women cheat on their husbands
my boyfriend cheated on me with a guy why do men cheat on their wife open
do all women cheat why do women cheat on husbands link
women will cheat read catch a cheat
abortion prices chemical abortion read here
open early abortion abortion pill services
how do you get abortion pills the pill abortion mifepristone abortion pill
android phone monitoring software sms spy apps android spy tools
phone spyware for android turbofish.com free spy phone
health risks of abortion centaurico.com pregnancy termination options
did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend with a girl i cheated on my boyfriend with his best friend
why my husband cheated on me my husband cheated now what women that want to cheat
my girlfriend cheated on me with her ex wrightcontractingsi.com my girlfriend cheated on me with another girl
guy cheated on girlfriend with me sigridw.com why do boys cheat on their girlfriends
how many guys cheat tolobel.com why do men cheat
free indian sex stories go aunts sex stories
kerala sex stories open free adult book store stories pictures
abortion depression go after abortion care
cell phone recording longrangesystems.net call log history
prescription medication coupons thrane-jacobsen.dk walgreen online coupon
where to buy ciprofloxacin 500mg http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin 250mg tablets
copay cards for prescription drugs off coupons discount prescription cards
free abortion clinics closest abortion clinic different types of abortion
how much do abortion pills cost abortion at 10 weeks teen abortion stories
abortion 12 weeks abortion pill reasons why abortion is wrong
free coupons online open walgreens coupon in store
rite aid coupon 5 off 25 online walgreens photo coupons prescription drug discount card
discount pharmacy coupons read rx discount pharmacy
discount drug coupon blog.linglinzhu.com cialis discount coupons online
viagra 100 mg viagra without a doctor prescription sildenafil 100mg
clomid 100mg mealmixer.com ciprofloxacin pill
ventolin pill read sildenafil citrate 150mg
priligy 90mg ibrahimbayir.com.tr furosemide 100mg
amoxil pill ilkpirlantam.com ciprofloxacin 500mg
propecia pill open rifaximin
cialis 40mg go inderal
cialis discount coupons link prescription drugs coupons
discount card for prescription drugs blog.plazacutlery.com free printable viagra coupons
coupons for prescription medications areta.se coupons for prescription medications
free prescription cards discount read free coupon for viagra
coupons for prescription drugs viagra sample coupon discount drug coupon
can i take etodolac and hydrocodone click can i take etodolac and hydrocodone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount drug coupon cialis sample coupon cialis coupons online
bystolic card bystolic discount coupon
gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment
sumatriptan side effects http://sumatriptannow.com/side-effects sumatriptan side effects
free discount prescription cards cialis coupons 2015 drug prescription card
cialis dosage strengths link cialis dosage 20mg
cialis dosage for women does cialis work for diabetics
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
prijs viagra apotheek viagra pillen kruidvat viagra online deutschland
cialis manufacturer coupon 2016 copay cards for prescription drugs cialis coupon free
coupon for prescriptions link free cialis coupons
cialis trial coupon site coupons for prescription drugs
new prescription coupons site discount coupons for prescriptions
buscopan enceinte blog.myexpensesonline.co.uk buscopan
ethambutol hcl read etambutol side effects
omeprazole neryx.com omeprazole eg
vermox tablete cijena blog.toolroom.at vermox delovanje
paroxetine 30 mg go paroxetine actavis
exelon link exelon pflaster
crestor 20 twodrunkmoms.com crestor impuissance
buscopan bambini read buscopan
hyzaar 100 mg hyzaar forte 100 hyzaar 50 mg/12 5 mg
imuran imuran imuran alkohol
lamictal i dojenje rileytech.net lamictal i dojenje
cialis online coupon open drug coupon card
nurofen femme nurofen femme nurofenfem
viagra side effects warpedfish.co.uk viagra
paroxetine en alcohol paroxetine ervaring paroxetine sandozYorum Ekle
  
 
 
 


  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    

cytotec abortion pill buy online effects of an abortion abortion pill prescription

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills online purchase abortion pill

where to buy abortion pills online abortion clinics in brooklyn buy cytotec for 24 week abortion

cytotec abortion pill buy online abortion pills online order abortion pill online

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
abortion pill prescription abortion pill where to buy abortion pill
how do i know if my wife cheated my husband almost cheated on me cheaters caught
reasons why wives cheat on their husbands click here affairs with married men
viagra without prescription new zealand read read
viagra soft tabs 100mg online viagra vs birth control click
go cheat on husband click here
abortion prices abortion pill safety read here
abortion pill health risks abortion in america redirect
link why men have affairs how to catch a cheat
why men cheat on beautiful women how many men have affairs cheater
why does husbands cheat read women that cheat with married men
top android spy software searchengineoptimization-seo.net my android spy
my girlfriend cheated on me with her ex my girlfriend cheated on me with a girl why do men cheat on their girlfriends
did my boyfriend cheat click i cheated on my boyfriend with his best friend
i almost cheated on my boyfriend read i cheated on my boyfriend and told him
should i tell my boyfriend i cheated on him my boyfriend cheats i cheat on my boyfriend
my boyfriend cheated on me with my mom women who cheat on relationships reasons wives cheat on their husbands
what makes people cheat looking to cheat unfaithful wife
how to spot a cheater cheat wife cheated on me
spy on a phone wolfslairk9.com spyware app
percent of women that cheat go wife cheated on me
tell my story blog.dastagarri.com facts about abortion
track text messages free harshpande.net spy app for text messages
abortion costs read how to get abortion
track text messages free go sms tracking free
free rx coupons coupon for rite aid coupons for free
coupon for medication zerodayevent.com free pharmacy discount cards
wife cheaters will my husband cheat why do wifes cheat
abortion 12 weeks abortion pill reasons why abortion is wrong
abortion in the first trimester abortion pill what is abortion
free coupons printable open walgreens photo promo
mobile phone tracking location cell phone spy how can you find the location of a cell phone
thyroxine mtibytes.com levofloxacin 500mg
viagra 100 mg viagra without a doctor prescription viagra 100 mg
albuterol (salbutamol) pill acyclovir 200mg ciprofloxacin 750mg
clomid 100mg click ciprofloxacin pill
diprolene tube nufactor.com tretinoin tube
metronidazole 400mg link betamethasone tube
viagra discount coupon link viagra coupons printable
internet drug coupons softballspa.com free viagra coupon
viagra trial coupon allied.edu free prescription drug discount card
prescription coupon card liberitutti.info viagra coupons printable
my husband cheated go why do women cheat on their husbands
early termination pregnancy pill http://abortionpill-online.com/ teenage abortion stories
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic savings card bystolic coupon
acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
viagra uses and side effects viagra for sale uk where buy viagra
cialis free coupon crmsociety.com cialis discount coupons online
cialis.com coupon sporturfintl.com discount coupon for cialis
coupon cialis discount drug coupons prescription drug cards
free prescription drug discount card go cialis savings and coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon free discount prescription card
augmentin saveapanda.com augmentin duo 400
omeprazole 1world2go.com omeprazole effet secondaire
flagyl antibiootti flagyl comp flagyl annostus
clozapine guidelines click klozapin
cialis wiki codesamples.in cialis preis
keppra sirop go keppra
actostor vih cl 20 s actos spc actos spc
xarelto 10 mg internetsellout.com xarelto
cialis online coupon open drug coupon card
enalapril go enalapril precio
free printable cialis coupons msemvs.org discount card for prescription drugs


Videolarıız

Yetkili Girişi

                                        Yardımlaşma Sandığı

Sandık

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

708642

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

6889

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

35