03.11
2011

EK ÖDEMELERDE İYİLEŞTİRME YAPILDI

Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından Sendikamızdan Haberler kategorisine eklenmiştir.Sendikamızın Genel İdare Hizmetleri Sınıfının Ek Ödemelerinin düzeltilmesi için yaptığı müracaat nihayet sonuçlandı.


2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 666 sayılı KHK ile, Genel İdare Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı ile Müftü ünvanını taşıyan (il müftüleri hariç) Diyanet çalışanlarının Ek Ödemelerine çeşitli oranlarda zam yapıldı. Yapılan iyileştirmeler 2012 yılı  Ocak ayından itibaren yürürlüğe konulacak.

Buna göre;

A-GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI

MEVCUT DURUM

OCAK 2012

FARK

1-2 Dereceden Aylık Alanlar 78

110

32 Puan
(1 Puanın TL karşılığı 6,1237)

3-4 Dereceden Ayılık Alanlar 78

100

22 Puan

5-7 Dereceden Ayılık Alanlar 78

90

12 Puan

Diğer derecelerden aylık Alanlar 78

85

7 Puan

1-2. Derecelerden Aylık Alan

Araştırmacı, Ayniyat Saymanı,

APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, 78

115

37 Puan

3-4 Derecelerden Aylık Alan

Araştırmacı, Ayniyat Saymanı,

APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, 78

110

32 Puan

Diğer derecelerden aylık alan

Araştırmacı, Ayniyat Saymanı,

APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, 78

100

22 Puan

1-2 Dereceden aylık alan Şefler 78

115

37 Puan

3-4 Dereceden aylık alan Şefler 78

105

27 Puan

Diğer Dereceden aylık alan Şefler 78

95

17 Puan

B-YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

MEVCUT DURUM

OCAK 2012

FARK

1-4 Dereceden Aylık alanlar 78

90

12 Puan

(1 Puanın TL karşılığı 6,1237)

5-7 Dereceden Ayılık alanlar 78

80

2 Puan

Diğer derecelerden aylık alanlar 78

70

-8 Puan

NOT : Diğer unvanlarla ilgili incelemeden sonra açıklama konulacaktır.


 

EK ÖDEMELERİN İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE SENDİKAMIZIN KATKILARININ OLDUĞU BİR GERÇEKTİR. KONUYLA İLGİLİ SENDİKAMIZCA BAŞBAKANLIĞA YAZILAN VE İNTERNET SİTEMİZDE YAYINLANAN AŞAĞIDAKİ YAZIYI YENİDEN DİKKATİNİZE SUNUYORUZ.

Sayı     : TDVSGM.09/2011-            1721                                                                                     13.09.2011

Konu    : Tazminatlar.

 

BAŞBAKANLIĞA

               ANKARA

 

01.07.2010 tarih ve 6002 sayılı kanunla; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kabul edilip,   13 Temmuz 2010 Salı Günü  27640  Sayılı  Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe  girdiği malumlarıdır.

Adı geçen Kanunun 21. maddesinin (b) bendi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddesinin “II- Tazminatlar” bölümü ; C- Din Hizmetleri Tazminatı kısmı; 31.03.2006 Tarih ve 26125 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 21.03.2006 tarih ve 5473 Sayılı Kanun’la:

 MADDE 3– 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

d) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının;

2 - "C) Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (a) ve (b) bentlerinde yer alan "% 140’ına", "% 55’ine", "% 53’üne" ve "% 49’una" ibareleri sırasıyla, "% 165’ine", "% 80’ine", "% 78’ine" ve "% 74’üne" şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu bölüme aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

 "c) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarında bulunup, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca % 25’ine,"

  Şeklinde iken,

 “3) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” bölümünün;

 (b) “C- Din Hizmetleri Tazminatı” bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, anılan bende aşağıdaki (d) alt bendi eklenmiştir.

“a) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup “Vaiz” kadrosuna atananlar için %175’ine,

b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 95’ine,

2. İmam-Hatip Lisesi mezunları için % 93’üne,

3. Diğerleri için % 89’una,

c) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca % 50’sine,

Şeklinde değiştirilmiştir.

Ancak;   5 Ocak 2011 tarihinde 27806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/1241 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu çalışanlarının “Ek ödeme tazminat oranları” 14 puan daha artırılmış, bu artış  6002 sayılı kanunla tazminat oranları artırılan personellerden sadece ( c ) fıkrasında zikredilen Diyanet çalışanlarına; 16 Ağustos 2008 tarih ve 26969 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren  375 sayılı KHK’ de değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararı ile 5473 sayılı kanuna istinaden  ödenmekte olan tazminat, “Ek Ödeme” ye dönüştürülmüş, aynı KHK’ nın   “Ek Ödemenin Usul ve Esasları” başlıklı 4. maddesinin 2. fıkrası ile;         

  MADDE 4 –

             (2) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı cetvelin "B. Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (d) sırası (aynı Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 6 ncı grubunun 7 nci sırasında, 7 nci grubunun 1 inci sırasında ve 9 uncu grubunun 7 nci sırasında sayılanlar hariç) ile aynı cetvelin "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün 2 nci sırasında öngörülen tazminatlardan yararlananlara yapılacak ek ödeme, anılan sıralarda öngörülen tazminat oranı kadar eksik ödenir. Ancak, ödenecek ek ödeme hiçbir şekilde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %28’inden az olamaz. 
Hükmüne atfen yine 50 puanlık eksik ödeme yapılarak ek ödeme oranı 28 puanda bırakılmıştır.

 

   Din hizmeti sınıfı dışında kalan Diyanet (G.İ.H, T.H.S, S.H.S. ve Y.H.S.) çalışanları ek ödemeden yararlanamamışlardır.  Ortaya çıkan bu durum sebebiyle çalışma barışı bozulmuş ve çalışanlar arasında huzursuzluk meydana gelmiştir.

            Bu itibarla mağdur olan Diyanet çalışanları ile ilgili bu durumun, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanununda bazı değişikliklerin yapılmak istendiği bu safhada ele alınarak düzeltilmesi ve 375 sayılı KHK’ de düzenleme yapılarak 657 sayılı DMK’ nın 152. maddesinin II-Tazminatlar bölümünün  “ (b) “C- Din Hizmetleri Tazminatı” bendinin   (c) alt bendindeki tazminat oranının “Ek Ödeme” sayılmaması hususunda gereğini Makamlarına  arz ederiz.

 

Rüstem KURMAÇ

Nuri ÜNAL

Genel Başkan Yardımcısı

Genel Başkan

          

  DAĞITIM                             :

1-Başbakanlık

2-Başbakan Yardımcılığı (Sayın Bekir BOZDAĞ)

3- Diyanet İşleri Başkanlığına

4- Maliye Bakanlığına

 

 

 

 

 

 

order abortion pill online buy abortion pill order abortion pill online

buy abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house
abortion pill prescription abortion pill where to buy abortion pill
I cheated on my girlfriend what is infidelity how to catch a cheat
wives who cheat on husbands my husband cheated on me
how do you get abortion pills generic abortion pill mifepristone abortion pill
men who have affairs cheat on husband why women cheat on men they love
black women white men online why do people cheat
why wife cheated sledaddicts.com affair dating sites
spy free app click best android spy
my boyfriend cheated on me with my best friend read i cheated on my boyfriend how to get him back
how to cheat boyfriend site i want to cheat on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend finding out your boyfriend cheated i cheated on my boyfriend and told him
wifes that cheat go why women cheat on men they love
my husband almost cheated on me marcandela.com wife cheated
wifes that cheat blog.perecruit.com what causes women to cheat
free indian sex stories click aunts sex stories
tween girls tribb sex stories perverted stories adult video on demand vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
abortion clinics orlando open abortions clinics
can i find the location of a cell phone nationalautocare.com gps coordinates on phone
abortion cost blog.weddingvenuedirectory.com abortion clinics las vegas
abortion for 2 weeks pregnant 12 weeks pregnant abortion pills abortion statistics
consequences of abortion 3rd trimester abortion d&c instruments
walgreens photo coupon online prescription discount card walgreens photo code
discount drug coupon pharmacy discount code drug manufacturer coupons
where to buy ciprofloxacin 500mg http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin 250mg tablets
wife cheaters insight.nestingen.com why do wifes cheat
local abortion clinics positive abortion stories abortion cost without insurance
san antonio abortion clinics abortion pill weeks of pregnancy
rite aid coupon 5 off 25 online walgreens photo coupons prescription drug discount card
valacyclovir 0.5g sporturfintl.com revia pill
clomid 100mg mealmixer.com ciprofloxacin pill
prescription drug card cylentware.com viagra coupons and discounts
amoxil pill ilkpirlantam.com ciprofloxacin 500mg
cipro 250mg link valtrex 0.5g
viagra coupon code viagra trial coupon prescription discount coupon
discount coupons for viagra blog.plazacutlery.com drug coupon
new prescription coupons click discount coupons for viagra
coupons for prescription medications areta.se coupons for prescription medications
discount prescription drug card areta.se prescription savings cards
2016 viagra coupon buyerauctionmanager.com new prescription coupon
lisinopril and back pain lisinopril and back pain lisinopril and back pain
lisinopril and magnesium supplements lisinopril and magnesium supplements lisinopril and magnesium supplements
prescription drug cards open free prescription drug cards
discount drug coupon link cialis coupons online
abortion aftercare website-knowledge.com pro abortion arguments
free cialis coupon survivingediscovery.com coupons for cialis
prescription drugs coupons site cialis manufacturer coupon
discount drug coupons new prescription coupons cialis discounts coupons
acheter viagra en france pas acheter viagra en france pas acheter viagra en france pas
cialis suisse cialis suisse cialis suisse
rezeptfrei viagra viagra bestellen online dokter online viagra
cialis price search lipseysguns.com discount cialis prescription
online cialis coupons lipseysguns.com www.cialis.com coupon
coupon for prescriptions sporturfintl.com free cialis coupons
prescription drugs discount cards pet prescription discount card canada drug pharmacy coupon
cialis coupons online go coupons cialis
coupon cialis discount drug coupons prescription drug cards
pet prescription discount card blog.suntekusa.com cialis online coupon
prescription drugs discount cards link cialis free sample coupons
cialis savings and coupons lilly cialis coupon prescription drug discount cards
cialis coupon codes read cialis coupons from lilly
transfer prescription coupon read free discount prescription card
viagra mire jó click viagra ár
cialis ou viagra cialis effet cialis sans ordonnance
ciprofloxacin wiki ciprofloxacine ciprofloxacin hexal 500 mg
viagra pille devlog.stoepel.net viagra online
ventolin inhaler 100 mcg read ventolin inhaler yan etkileri
flagyl antibiootti mipnet.dk flagyl annostus
sildenafil citrate tablets sildenafil citrate 100mg tab sildenafil citrate 200 mg
omeprazole omeprazole enceinte omeprazole eg
tryptizol 50 perfectvoice.perfect-10.tv tryptizol 10
cheap cialis cialis walgreen coupon cialis discount
cymbalta anxiety cymbalta dosage for fibromyalgia cymbalta reviews
free cialis samples coupon coupon for cialis cialis prescription coupon
new prescription coupon coupons for prescriptions coupons for prescription drugs
cialis prescription coupon dkfn.dk prescription coupon
verapamil dosis verapamil wikipedia verapamil
levitra 10 mg read levitra 20 mg
cialis discount coupon coupon for cialis cialis.com coupons
transfer prescription coupon prescription coupons cialis coupon card
duphaston 10 mg duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston forum
amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin endikasyonlar
coupon for prescription cialis coupon 2015 cialis free coupon
how does an abortion pill work pill abortion cost of abortion pill
cialis prescription coupon slb-coaching.com printable coupons for cialis
seroquel avis seroquel 25 seroquel 300 mg
for abortion pill post abortion pill abortion options
discount coupon for cialis coupon prescription coupon for prescription
buscopan buscopan tropfen buscopan plus preis
cialis cvs coupon cialis cialis
cialis ilkpirlantam.com cialis
vermox cijena vermox 100mg vermox cijena
cialis cialis nedir cialis 20
online coupons codes andreinfo free couponing websites
how much is a abortion pill cons of abortion pill abortion pill law
cialis.com coupons printable cialis coupon prescription transfer coupon
problems in early pregnancy can i have an abortion tell my story
cialis.com coupon funtimeleisure.co.uk cialis coupons and discounts
cialis coupons from manufacturer ainalfaras.net free cialis samples coupon
cost of abortions ameracorporation.com abortion pill clinics in houston
free printable cialis coupons cialis coupons and discounts coupon for free cialis
what is abortion pill supermaxsat.com natural abortion pill
cheap abortion pill clinics articles on abortion pill abortion pill
abortion pill costs after abortion pill how to have an abortion pill
crestor retail price amres.nl crestor 5 mg cost
facts on abortion pill costs of abortion pill where to get an abortion pill
vermox bez recepta vermox tablete nuspojave vermox tablete nuspojave
discount coupons for cialis coupon for prescription cialis prescription coupon
average cost of abortion abortion pill process pros and cons of abortion
buy strattera no prescription coupons for strattera strattera price without insurance
manufacturer coupons for prescription drugs coupons for prescriptions coupons for cialis
vermox vermox suspenzija vermox sirup cijena
lamisil pomada lamisil crema precio lamisil crema
discount prescriptions coupons cialis discounts coupons coupon for prescriptions
how to get an abortion pill natural abortion pill for abortion pill
vermox alkohol oscarsotorrio.com vermox spc
abortion pill articles abortion pill process abortion pill debate
vermox vermox vermox cena
free abortion pill abortion pill methods abortion pill articles
amoxicillin 500 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp
abortion pill clinics in houston free abortions how to get an abortion pill
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp
cialis coupons from manufacturer coupon for free cialis prescriptions coupons
duphaston 10 mg duphaston duphaston iskustva
coupons for prescriptions abeltasman.de free coupon for cialis
vermox sirup cijena blog.dotnetnerd.dk vermox tablete nuspojave
home abortion pill abortion pill side effects how to have an abortion pill
facts about abortion pill fedbeton.be when is it too late to get an abortion pill
how does abortion pill work ouralfreton.co.uk what is abortion pill
lamisil pastillas lamisil pastillas lamisil comprimidos
duphaston 10 mg topogroup.com duphaston iskustva
cialis manufacturer coupon 2016 cialis.com coupon cialis discount coupon
medication abortion pill buy abortion pill how late can you get an abortion pill
viagra kamagra cialis viagra helyett viagra
free grocery store coupons canada pharmacy coupon code rx coupon
neurontin diskuze neurontin gabapentin neurontin diskuze
neurontin 400 neurontin diskuze neurontin gabapentin
vermox bez recepta corladjunin.org.pe vermox tablete doziranje
nootropil review nootropil 800 g nootropil cena
vermox spc sigridw.com vermox sirup
coupon for prescription laziendaalimentacoes.com.br cialis coupon
vermox sirup cijena vermox tablete nuspojave vermox sirup cijena
cialis coupon 2015 abraham.thesharpsystem.com transfer prescription coupon
naltrexone information blog.dotnetnerd.dk naloxone and naltrexone
the promise of low dose naltrexone therapy onlineseoanalyzer.com naltrexone 50
side effects of low dose naltrexone low dose naltrexone ibs 50 mg naltrexone
low dose naltrexone cancer open naltrexone hcl side effects
naltrexone pharmacy naltrexone implant side effects naltrexone side effects
naltrexone schedule go natraxone
alcohol blocker pill link naltrexone generic cost
how to make low dose naltrexone neltrexon low dose naltrexone and drinking alcohol
low dose naltrexone depression anxiety go naltrexone hcl 4.5 mg
buy naltrexone online saveapanda.com how to take ldn
vivatrol site low dose naltrexone side effects fibromyalgia
naltrexone india can you drink alcohol while taking naltrexone naltrexone trade name
ldn and cancer low dose naltrexone lung cancer naltrexone alcohol interaction
low dose naltrexone side effects blog.jrmissworld.com will naltrexone get you high
naltrexone overdose naltrexone drug test side effects of naltrexone
spironolacton werking dburpdosering.site spironolacton pco
imacillin 84 hjerteogvit.site imacillin rus

Yazıya 45 tane yorum eklenmiştir.

huseyın:

25.11.2011

esıt ıse esıt ucret denıldı vaızlerle ılce muftulerı ve sube md maasları arası ıyıce acıldı yaklasık 1000 tl 2 defadır vaızlere artıs yok ama yenı atama yonetmenlıgının 32 md derkı sube md vaızler esdeger gorevlıdır pekı esıt ıse esıt ucret nerde sendıka olarak ılgılenırsenız memnun olurum selam

buy abortion pill online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where can you buy the abortion pill
where can i buy abortion pills redirect abortion pills
I cheated on my girlfriend my boyfriend cheated on me with a guy how to catch a cheat
viagra without prescription new zealand read read
reasons women cheat why do married men cheat on their wives cheat on wife
hiv symptoms women sign of hiv std pictures
phone spyware for android turbofish.com free spy phone
free android sms spy spy programs for android cell phones spy
letter to husband who cheated men who have affairs why some women cheat
how to know if wife has cheated maxcook.com want my wife to cheat
women wanting to cheat how do you know your wife cheated i want my wife to cheat on me
online affair open cheat women
what makes people cheat centaurico.com unfaithful wife
husband cheated wife prashanthiblog.com my boyfriend cheated on me with my mom
adult porn written stories with animals tolobel.com adult babies punished stories
why do men cheat on their wife site when your husband cheats
abortion video live partial birth abortion procedure arguments for abortion
prints at walgreens link rx discounts
walgreens photo print coupons open walgreens photo book coupon code
cell phone spy app free mealmixer.com top android spy software
day after pill abortion in chicago elective abortion
signs of infidelity insight.nestingen.com married men who cheat with men
promo code cvs photo go cvs weekly sales
deals at cvs shauneutsey.com cvs sale ad
ways to terminate an early pregnancy abortion stories positive when can you have an abortion
walgreen photo code go walgreens photo print coupons
married affairs sites thezenker.com I cheated on my husband
albuterol (salbutamol) pill acyclovir 200mg ciprofloxacin 750mg
synthroid 25mcg f6finserve.com thyroxine 200mcg
viagra coupon code free prescription drug cards prescription discount coupon
free prescription cards discount read free coupon for viagra
pet prescription discount card 1world2go.com coupon for prescription
linzess patient assistance generic bystolic alternative bystolic generic alternative
bystolic savings card click bystolic coupon
diabetes sexuality treatment go blood sugar chart
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
online cialis coupons lipseysguns.com www.cialis.com coupon
cialis coupons online internet drug coupons prescription card discount
free prescription drug discount card prostudiousa.com cialis savings and coupons
pet prescription discount card drug coupons coupons for prescription medications
pet prescription discount card nationalautocare.com cialis coupon 2015
viagra nÅ?knek viagra mire jó viagra mire jó
venlafaxine stoppen venlafaxine 37.5 mg venlafaxine gewichtstoename
ciprofloxacin wiki read ciprofloxacin hexal 500 mg
januvia go januvia 50 mg
singulair 10 cena open singulair mini
exelon blog.dotnetnerd.dk exelon pflaster
renova myhsbook.com renova me
cyclogyl read cyclogyl duration of action
lamictal i dojenje read lamictal i dojenje
amoxicillin 875 amoxicillin 875 amoxicillin and sun
prescription card discount martialinfo.com internet drug coupons
biaxin open biaxin 500 mg usos
paroxetine en alcohol partickcurlingclub.co.uk paroxetine sandoz
cialis coupons from manufacturer pietroforesti.it free cialis coupon 2016
vitamin c abortion alpinmontservis.cz the cost of abortion
lilly coupons for cialis britmilk.co.uk manufacturer coupons for prescription drugs
cialis discount coupon new prescription coupons cialis.com coupons
cialis prix onlineseoanalyzer.com cialise
what is abortion pill teen abortion pill abortion pill complications
in clinic abortion pill twotiminband.com pill abortion
cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve cymbalta engorda
reasons for abortion pill accuton.com cost of abortion pill
home abortion pill continentalnord.com third trimester abortion pill
losartankalium teva 50 mg losartankalium losartan
artane drug yunaweddings.com artane high
kamagra 100mg kamagra avis kamagra forum
acetazolamide acetazolamide spc acetazolamide symptoms
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox cijena
sirdalud 4mg dosierung sirdalud 6mg sirdalud alkohol
how much is a abortion pill methods of abortion pill abortion pill law
medical abortion cost abortions cost abortion pill stories
discount prescriptions coupons cialis free coupon coupons for cialis 2016
kamagra maribor kamagra kamagra brez recepta
pill abortion americanstreethockey.com abortion pill
vermox doziranje vermox doziranje vermox doziranje
abortion pill risks arborawning.com getting an abortion pill
amoxicillin nedir amoxicillin 1000 mg amoxicillin
flagyl 125 flagyl suspension flagyl v
average cost of abortion abortion pill process pros and cons of abortion
vermox vermox alkohol vermox prodej
how do abortion pill work pros and cons of abortion abortion pill side effects
priligy 30 mg priligy thailand priligy resepti
viagra cena viagra torta viagra cena
sites for coupons website for free coupons best sites for coupons
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
coupon for prescription cialis manufacturer coupon cialis free sample coupons
free abortion pill angkortaxiservice.com should abortion pill be legal
why to have an abortion aloeveraindia.com medications and pregnancy
metoprolol pro medicin metoprolol succinate metoprololsuccinat hexal 50 mg
2015 cialis coupon eltrabajadordelestado.org coupon cialis
abortion pill cost side effects of abortion pill free abortion pill
clomid proviron pct clomid proviron clomid proviron
prescription coupon card ainalfaras.net prescription coupon
metoprolol tartrate metoprolol succinate metoprolol medicin
lamisil pastillas lamisil para que sirve lamisil comprimidos
voltaren retard avonotakaronetwork.co.nz voltaren krem fiyat
about abortion pill free abortions abortion pill articles
flagyl 125 flagyl plm flagyl perros
cialis coupon discount coupons for cialis cialis discount coupons online
cialis tadalafil blog.plazacutlery.com cialis pris
vermox sirup cijena topogroup.com vermox suspenzija
abortion pill stories abortion options abortion pill questions
voltaren retard bilie.org voltaren gel
coupon for prescription laziendaalimentacoes.com.br cialis coupon
cost of medical abortion abortion pill complications late term abortion pill clinics
vermox alkohol vermox prodej vermox
how much does abortion cost medical abortion clinic abortion pregnant
prescription drugs discount cards cialis discount coupon printable coupons for cialis
cialis discount coupon sgeme.org prescription savings card
canada drug pharmacy coupon danielnakamura.com.br prescription card discount
online cialis coupons toggerykids.com discount card for prescription drugs
other options besides abortion successful abortion stories pro and cons of abortion
when is it too late for an abortion how to have an abortion dilation and curettage side effects
low dose naltrexone buy online tymejczyk.com naltrexone injection price
naltrexone schedule drug does naltrexone stop withdrawals is naltrexone a controlled substance
what is naltrexone prescribed for partickcurlingclub.co.uk naltrexone pellets
naltrexone and drinking blog.bjorback.com low dose naltrexone ulcerative colitis
low dose naltrexone breast cancer charamin.jp naltrexone side effects reviews
low dose naltrexone fibromyalgia reviews charamin.jp naltrexone in india
low dose naltroxone peider.dk does vivitrol stop withdrawals
ldn wiki open naltrexone diarrhea
naltrexone drug test vivitrol injection what is ldn used for
low dose naltrexone weight loss revia dosage naltrexone tablets
naltrexone injection price guitar-frets.com naltrexone alcohol withdrawal
imipramin beipackzettel imipramin smerter imipramin generikaŞenol MAVİ:

22.11.2011

BİZLER GİHS PERSONELİ OLARAK MAĞDURİYETE UĞRADIĞIMIZ GÜNLERDE TÜRK DİYANET VE VAKIF SEN SİTESİNDE BİZLERİN BU MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN DEVAMLI OLARAK YAZILARINIZ OLDU.BİZİM BU MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNDE KATKILARI OLAN SİZLERE VE BÜTÜN SENDİKALARA TEŞEKKÜR EDER; BUNDAN BÖYLE BÜTÜN SENDİKALARIMIZIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARINI BİR BÜTÜN OLARAK GÖREREK HAK VE HUHUKLARINI KORUMALARINI BEKLER SAYĞILAR SUNARIM

buy abortion pill online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where can you buy the abortion pill
buy cytotec for 24 week abortion cytotec abortion pill buy online how to order the abortion pill online
wives who cheat on husbands go my husband cheated on me
online go viagra soft tabs overnight delivery
why wives cheat on husbands how do i know if my wife has cheated catching a cheater
read go read
women will cheat women cheat husband catch a cheat
hiv dating service national aids day can i get aids from swimming with black people
stds and symptoms common std symptoms free std testing el paso tx
why does husbands cheat love affairs with married men women that cheat with married men
phone spyware for android turbofish.com free spy phone
inevitable abortion website-knowledge.com when to get an abortion
did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend with a girl i cheated on my boyfriend with his best friend
husband cheated on me west-bot.com i dreamed my wife cheated on me
I cheated on my wife click most women cheat
i want my husband to cheat read i cheated on my husband how do i fix it
men having affairs wives that cheat my wife cheated now what
i want my wife to cheat on me tracyawheeler.com cheat on your wife website
why do married men cheat women who cheat on husbands women that cheat with married men
cheat wifes developerstalk.com my wife cheated on me now what
online affair wifes cheat cheat women
tween girls tribb sex stories perverted stories adult video on demand vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how to spot a cheater site wife cheated on me
sex change stories blog.gobiztech.com adult stories choose your own adventure
why do men cheat on their wife link when your husband cheats
kerala sex stories scottdangelo.com free adult book store stories pictures
12 weeks pregnant abortion pills fake abortion papers first trimester abortion
dilatation and curettage video go abortion video
live gps tracking device gps tracking apps google spy apps
record cell phone call click history my phone
abortion cost blog.weddingvenuedirectory.com abortion clinics las vegas
walgreens coupon prints thrane-jacobsen.dk coupon prescription
walgreens photo print coupons site walgreens coupons for prints
walgreens coupon prints free pharmacy discount cards walgreens coupon code photo
what is ciprofloxacin used for ciprofloxacin 1000 mg ciprofloxacin tablets 500mg
married affairs sites thezenker.com I cheated on my husband
viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription
rifaximin inderal levofloxacin 500mg
levitra site tadalafil 10mg
viagra coupon code free prescription drug cards prescription discount coupon
prescription savings card coupons for drugs prescription drug cards
teenage pregnancy blogs.visendo.de abortion clinics in dc
nyc abortion clinics abortion clinic nyc teen pregnancy
free discount prescription cards cialis coupons 2015 drug prescription card
cialis diabète cialis diabète cialis diabète
cialis price us site cialis coupon discounts
prescription drug discount cards read lilly cialis coupons
coupon for prescriptions sporturfintl.com free cialis coupons
prescription savings cards drug prescription card free discount prescription card
cialis ou viagra cialis effet cialis sans ordonnance
viagra nÅ?knek blog.robard.com viagra mire jó
digoxinforgiftning digoxin iv digoxin ecg
viagra pille devlog.stoepel.net viagra online
nexium site nexium 40mg
levodopa carbidopa entacapone levodopa carbidopa entacapone bioequivalence carbidopa levodopa entacapone india
cardura 2 mg go cardura 2 mg
nolvadex click nolvadex prix maroc
abilify and coke web-dev.dk abilify efficacy
exelon blog.dotnetnerd.dk exelon pflaster
clopidogrel teva clopidogrel fk clopidogrel
allosaurus open allo allo
discount drug coupons go free discount prescription cards
new prescription coupon coupons for prescriptions coupons for prescription drugs
pill abortion armyrotc.uga.edu plan parenthood abortion
prescription discount coupons steadfasttraining.co.uk coupon cialis
online cialis coupons selba.ca coupon for free cialis
abortion clinics where to buy abortion pill abortion help
vermox sirup cijena gedave.ro vermox doziranje
abortion news abortion options abortion clinics in miami
free abortion clinics in houston funtimeleisure.co.uk first trimester abortion
euthyrox 50 euthyrox 88 euthyrox 50 cena
pros and cons of abortion acnc.com what is abortion pill
abortion pill cons cheap abortion pill non surgical abortion pill
losartankalium bivirkninger losartankalium bivirkninger losartankalium teva 50 mg
pills to terminate pregnancy amres.nl how weeks in a pregnancy
weeks for pregnancy vacuum aspiration procedure dilation and curettage of uterus
brisomax 500 brisomax asma brisomax
low cost abortion pill against abortion pill reasons for abortion pill
fluticasone nasal spray directions fluticasone nasal fluticasone nasal spray directions
what is naltrexone hcl naltrexone alcoholism medication shot to stop drinking
cialis trial coupon free printable cialis coupons free coupon for cialis
abortion pill is murder how to have an abortion pill cytotec abortion
metoprololsuccinat hexal 50 mg metoprololsuccinat bivirkninger metoprolol tartrate
vermox cena bioselect-us.com vermox alkohol
kamagra maribor kamagra kamagra brez recepta
cialis coupons from manufacturer ainalfaras.net free cialis samples coupon
abortion options definition of abortion pill abortion pill complications
discount prescriptions coupons lilly cialis coupon coupon for free cialis
cialis savings and coupons cialis coupons printable cialis sample coupon
cialis coupons from manufacturer abcomke.sk cialis coupons and discounts
pro abortion early abortion pill options cheap abortion pill
vermox suspenzija vermox vermox tablete doziranje
viagra kamagra cialis viagra viagra wiki
amoxicillin aictmkulahospital.org amoxicillin
coupon prescription cialis coupons 2015 prescription coupon
duphaston iskustva duphaston duphaston 10 mg
nootropil review bistromc.org nootropil review
priligy 30 mg priligy 30 mg priligy
metoprolol medicin philhustead.com metoprololsuccinat
early abortion pill medical abortion pill abortion procedure
teenage abortion pill andreinfo post abortion pill
metoprololtartrat metoprololsuccinat metoprolol pro medicin
free coupon for cialis cialis coupons and discounts cialis discount coupon
2nd trimester abortion pill aegdr.org different types of abortion pill
cpt code for dilation and curettage natural termination of pregnancy weeks in pregnancy
duphaston forum website-knowledge.com duphaston iskustva
2015 cialis coupon new prescription coupon discount coupons for prescriptions
abortion pill online acnc.com how much do abortion pill cost
amoxicillin dermani haqqinda amoxicilline amoxicillin al 1000
amoxicillin hieple.net amoxicillin al 1000
the abortion pill cost myhealthreport.ca abortion pill price
abortion pill clinics in houston low cost abortion pill 2nd trimester abortion pill
duphaston tablete duphaston duphaston cijena bez recepta
cialis.com coupons cialis online coupon prescription transfer coupon
coupons for prescriptions abeltasman.de free coupon for cialis
metoprolol pro medicin lasertech.com metoprololsuccinat hexal 50 mg
voltaren krem nedir voltaren voltaren krem nedir
abortion pill cost abcomke.sk free abortion pill
free cialis coupon 2016 free printable cialis coupons cialis sample coupon
abortion clinics in houston tx steadfasttraining.co.uk abortion pill questions
cialis coupon pureheartvision.org cialis.com coupons
abortion pill costs adlerhohenems.com how much does an abortion pill cost
cost of abortions abortion pill law history of abortion pill
cialis coupon cialis sample coupon cialis discount coupons online
early abortion pill abortion pill alternatives types of abortion pill
duphaston i ovulacija bvandam.com duphaston tablete
vermox sirup cijena vermox cijena vermox cijena
cialis coupon card ouralfreton.co.uk prescription discount coupons
how does an abortion pill work how much are abortions pro choice abortion pill
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston iskustva duphaston i ovulacija
cost of medical abortion abortion pill complications late term abortion pill clinics
clomid proviron pct gedave.ro clomid tapasztalatok
how does abortion pill work my abortion story partial abortion
abortion san diego celebrity abortion stories how late can you have an abortion
cialis discount coupon sgeme.org prescription savings card
canada drug pharmacy coupon cialis coupon code coupons for cialis
canada drug pharmacy coupon coupons for drugs prescription coupons
when is it too late for an abortion abortion 8 weeks dilation and curettage side effects
prescription savings card discount prescription drug card free cialis samples coupon
heroin addiction treatment naltrexone injections low dose naproxen
where to get naltrexone how long does naltrexone work shot to stop drinking
ldn low dose naltrexone news.hostnetindia.com naltrezone
naltrexone for lupus click how long does naltrexone take to work
naltrexone for cutting go naltrexone injection
how long does naltrexone block opiates read neltrexone
naltrexone controlled substance charamin.com monthly injection for opiate addiction
fluconazol stada 50 mg fluconazol warfarin fluconazol bivirkninger
spironolacton ohne rezept pilleropskrift.site spironolacton netdoktorŞenol MAVİ:

22.11.2011

BİZLER GİHS PERSONELİ OLARAK MAĞDURİYETE UĞRADIĞIMIZ GÜNLERDE TÜRK DİYANET VE VAKIF SEN SİTESİNDE BİZLERİN BU MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN DEVAMLI OLARAK YAZILARINIZ OLDU.BİZİM BU MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNDE KATKILARI OLAN SİZLERE VE BÜTÜN SENDİKALARA TEŞEKKÜR EDER; BUNDAN BÖYLE BÜTÜN SENDİKALARIMIZIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARINI BİR BÜTÜN OLARAK GÖREREK HAK VE HUHUKLARINI KORUMALARINI BEKLER SAYĞILAR SUNARIM

where to buy abortion pill http://www.nhscleveland.org/blog/blog/page/medical-abortion-pills.aspx pill for abortion online

order abortion pill online http://www.fidgetcomedy.com/blog/page/price-of-abortion-pill.aspx order abortion pill online

buy abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill
where to buy abortion pill abortion pill buy abortion pills online
married men cheat with men my wife cheated how often do women cheat on their husbands
my boyfriend cheated on me with a guy why do men cheat on their wife open
do all women cheat why do women cheat on husbands link
women will cheat read catch a cheat
abortion prices chemical abortion read here
open early abortion abortion pill services
how do you get abortion pills the pill abortion mifepristone abortion pill
android phone monitoring software sms spy apps android spy tools
phone spyware for android turbofish.com free spy phone
health risks of abortion centaurico.com pregnancy termination options
did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend with a girl i cheated on my boyfriend with his best friend
why my husband cheated on me my husband cheated now what women that want to cheat
my girlfriend cheated on me with her ex wrightcontractingsi.com my girlfriend cheated on me with another girl
guy cheated on girlfriend with me sigridw.com why do boys cheat on their girlfriends
how many guys cheat tolobel.com why do men cheat
free indian sex stories go aunts sex stories
kerala sex stories open free adult book store stories pictures
abortion depression go after abortion care
cell phone recording longrangesystems.net call log history
prescription medication coupons thrane-jacobsen.dk walgreen online coupon
where to buy ciprofloxacin 500mg http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin 250mg tablets
copay cards for prescription drugs off coupons discount prescription cards
free abortion clinics closest abortion clinic different types of abortion
how much do abortion pills cost abortion at 10 weeks teen abortion stories
abortion 12 weeks abortion pill reasons why abortion is wrong
free coupons online open walgreens coupon in store
rite aid coupon 5 off 25 online walgreens photo coupons prescription drug discount card
discount pharmacy coupons read rx discount pharmacy
discount drug coupon blog.linglinzhu.com cialis discount coupons online
viagra 100 mg viagra without a doctor prescription sildenafil 100mg
clomid 100mg mealmixer.com ciprofloxacin pill
ventolin pill read sildenafil citrate 150mg
priligy 90mg ibrahimbayir.com.tr furosemide 100mg
amoxil pill ilkpirlantam.com ciprofloxacin 500mg
propecia pill open rifaximin
cialis 40mg go inderal
cialis discount coupons link prescription drugs coupons
discount card for prescription drugs blog.plazacutlery.com free printable viagra coupons
coupons for prescription medications areta.se coupons for prescription medications
free prescription cards discount read free coupon for viagra
coupons for prescription drugs viagra sample coupon discount drug coupon
can i take etodolac and hydrocodone click can i take etodolac and hydrocodone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount drug coupon cialis sample coupon cialis coupons online
bystolic card bystolic discount coupon
gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment
sumatriptan side effects http://sumatriptannow.com/side-effects sumatriptan side effects
free discount prescription cards cialis coupons 2015 drug prescription card
cialis dosage strengths link cialis dosage 20mg
cialis dosage for women does cialis work for diabetics
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
prijs viagra apotheek viagra pillen kruidvat viagra online deutschland
cialis manufacturer coupon 2016 copay cards for prescription drugs cialis coupon free
coupon for prescriptions link free cialis coupons
cialis trial coupon site coupons for prescription drugs
new prescription coupons site discount coupons for prescriptions
buscopan enceinte blog.myexpensesonline.co.uk buscopan
ethambutol hcl read etambutol side effects
omeprazole neryx.com omeprazole eg
vermox tablete cijena blog.toolroom.at vermox delovanje
paroxetine 30 mg go paroxetine actavis
exelon link exelon pflaster
crestor 20 twodrunkmoms.com crestor impuissance
buscopan bambini read buscopan
hyzaar 100 mg hyzaar forte 100 hyzaar 50 mg/12 5 mg
imuran imuran imuran alkohol
lamictal i dojenje rileytech.net lamictal i dojenje
cialis online coupon open drug coupon card
nurofen femme nurofen femme nurofenfem
viagra side effects warpedfish.co.uk viagra
paroxetine en alcohol paroxetine ervaring paroxetine sandoz
vitamin c abortion alpinmontservis.cz the cost of abortion
abortion clinics getting pregnant after abortion abortion help
free abortion clinics in houston funtimeleisure.co.uk first trimester abortion
prescriptions coupons sfmcouriers.com free cialis coupon 2016
losartankalium bivirkninger losartankalium teva 50 mg losartankalium teva 50 mg
discount codes alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
late term abortion pill clinics abortion pill process medical abortion pill
pills to terminate pregnancy amres.nl how weeks in a pregnancy
feldene ampolla lasertech.com feldene
coupon cialis cialis coupon lilly coupons for cialis printable
weeks for pregnancy how to terminate a pregnancy naturally dilation and curettage of uterus
buscopan buscopan tropfen buscopan plus preis
stemetil 5mg tabs what are they for harshpande.net stemetil spc
brisomax 500 brisomax 500 brisomax
herbal abortion pill free abortion pill average abortion pill cost
vermox cijena sporturfintl.com vermox cijena
online coupons codes discount coupon free couponing websites
acetazolamide symptoms acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset
cialis.com coupons printable cialis coupon prescription transfer coupon
cialis online coupon prescription coupon card discount prescriptions coupons
vermox bez recepta vermox 100mg vermox bez recepta
abortion pill risks arborawning.com getting an abortion pill
discount coupons for cialis coupon for cialis coupons cialis
prescription drug cards rx prescription discount free printable coupons
vermox bez recepta vermox tablete nuspojave vermox tablete nuspojave
early methods of abortion aloeveraindia.com medication during pregnancy
free coupon for cialis prescription coupon card cialis savings and coupons
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 500 mg
price of abortion pill ismp.org free abortions
cheap abortion pill clinics abortion pills teenage abortion pill
priligy 30 mg priligy 30 mg priligy
free cialis coupon 2016 abloomaccessories.com cialis coupons free
lamisil pomada lamisil lamisil crema
coupon for cialis activeslo.com printable coupons for cialis
abortion pill online acnc.com how much do abortion pill cost
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
vermox spc vermox vermox cena
vermox vermox vermox cena
free abortion pill aictmkulahospital.org abortion pill articles
vermox suspenzija vermox cijena vermox tablete nuspojave
amoxicillin hieple.net amoxicillin al 1000
cialis 2015 coupon pureheartvision.org prescription coupons
the abortion pill cost myhealthreport.ca abortion pill price
prescription drugs coupons akum.org free cialis coupon
duphaston tablete duphaston duphaston cijena bez recepta
duphaston 10 mg duphaston duphaston iskustva
vermox vermox prodej vermox spc
vermox spc vermox alkohol vermox alkohol
pro abortion how does an abortion pill work effects of abortion pill
free cialis coupon 2016 2015 cialis coupon cialis sample coupon
cialis 100 mg francescocutolo.it cialis tablet
duphaston tablete duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija
manufacturer coupons for prescription drugs laziendaalimentacoes.com.br coupon for cialis
abortion pill cons abortion procedure abortion pill is wrong
metoprolol medicin metoprolol medicin metoprolol
voltaren retard voltaren retard voltaren
clomid testosterone charamin.jp clomid cycle
cialis cialis 20 cialis nedir
after abortion pill reasons for abortion pill facts about abortion pill
cialis coupon discount coupons for cialis cialis discount coupons online
free grocery store coupons canada pharmacy coupon code rx coupon
cialis free coupon free cialis coupon online cialis coupons
duphaston forum bvandam.com duphaston tablete
abortion pill stories how do abortion pill work abortion pill questions
vermox bez recepta corladjunin.org.pe vermox tablete doziranje
cialis coupon 2015 abraham.thesharpsystem.com transfer prescription coupon
canada drug pharmacy coupon danielnakamura.com.br prescription card discount
prescription drugs coupons prescription transfer coupon cialis manufacturer coupon
naltrexone and drinking blog.bjorback.com low dose naltrexone ulcerative colitis
where can i buy low dose naltrexone open naltrexone moa
naltrexone adverse effects open how much does naltrexone cost
naltrexone pharmacy naltrexone brand naltrexone side effects
c naltrexone site naltrexone information
vivitrol for opiate addiction open naltrexone for opiate addiction
naltrexone side effects weight loss does naltrexone work vivitrol and drinking
stopping ldn go trexone
ldn wiki go naltrexone diarrhea
can naltrexone be abused go naltrexone other names
naltrexone solubility read naltrexone chronic fatigue syndrome
how naltrexone works go drug implants for addicts
low dose naltrexone side effects blog.jrmissworld.com will naltrexone get you high
naltrexone used for open alcohol blocker pill
toilax side effects iogvitaminer.site toilax vejledningYorum Ekle
  
 
 
 


  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    Yeni Test

Videolarıız

Yetkili Girişi

                                        Yardımlaşma Sandığı

Sandık

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

880471

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

6838

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

163